Toán lớp 9 – Chương II – Bài 2 – Hàm số bậc nhất

Bài 8 trang 48 SGK Tập 1 – Phần đại số

Để bài

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định các các hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất này đồng biến hay nghịch biến?

a) y = 1 – 5x;                   b) y = -0,5x c) y = √2(x – 1) + √3;       d) y = 2x² + 3

Bài giải

Câu a) Hàm số y = 1 – 5x là hàm số bậc nhất có hệ số a = -5, hệ số b = -1. Hàm số này nghịch biến vì b = -5 < 0.

Câu b)

Hàm số y = -0,5x là hàm số bậc nhất có hệ số a = -0,5, b = 0. Hàm số nghịch biến vì a = -0,5 < 0.

Câu c)

\dpi{100} y = \sqrt{2}(x -1) + \sqrt{3}\Leftrightarrow y = \sqrt{2}x - \sqrt{2} + \sqrt{3} có hệ số a = \dpi{100} \sqrt{2}, b = \dpi{100} \sqrt{3} - \sqrt{2} Hàm số đồng biến vì \dpi{100} a = \sqrt{2}> 0

Câu d)

Hàm số y = 2x² + 3 không phải là hàm số bậc nhất vì biến x có mũ số 2.

Bài 9 trang 48 SGK Tập 1 – Phần đại số

Để bài

Cho hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3. Tìm các giá trị của m để hàm số:

a) Đồng biến.

b) Nghịch biến.

Bài giải

Câu a)

Để hàm số y = (m – 2)x + 3 đồng biến thì giá trị m là:

\dpi{100} m-2>0\Leftrightarrow m >2

Câu b) Để hàm số y = (m – 2)x + 3 nghịch biến thì giá trị m là:

\dpi{100} m -2 <0\Leftrightarrow m <2

Bài 10 trang 48 SGK Tập 1 – Phần đại số

Để bài

Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước của nó đi x (cm) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (cm). Hãy lập công thức tính y theo x.

Bài giải Gọi hình chữ nhật ban đầu là ABCD có chiều dài AB = 30cm, chiều rộng CD = 20 cm. Sau khi bớt mỗi kích thước của nó đi x(cm) thì hình chữ nhật mới là A’B’C’D’ có kích thước là:

chiều dài A’B’ = 30 – x Chiều rộng C’D’ = 2 – x.

Gọi y’ là chu vi hình chữ nhật mới ta có:

y = 2[(30 – x) + (20 – x)] => y = 2(50 – 2x) => y = -4x + 100 (cm)

Bài giải toán lớp 9 còn lại trong chương II

Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bài 3:  Đồ thị hàm số y= ax+b

Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

Câu hỏi của vào 26/07/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.