Danh Hiệu

Hệ thống điểm

Bạn sẽ có điểm khi có người khảo sát bài của bạn

 • +1
  Tạo câu hỏi
 • +5
  Câu hỏi Voted Up
 • +10
  Trả lời Vote Up
 • +15
  Trả lời chấp nhận

Hệ Thống Danh Hiệu

Bạn sẽ có điểm khi có người khảo sát bài của bạn

Giáo Sư
10000000
Điểm phải đạt
Bạn có thể

Edit other people's questions

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Edit other people's answers

Vote up

Leave comments

Tiến sỹ
500000
Điểm phải đạt
Bạn có thể

Edit other people's questions

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Edit other people's answers

Vote up

Leave comments

Thạc sỹ
100000
Điểm phải đạt
Bạn có thể

Edit other people's questions

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Edit other people's answers

Vote up

Leave comments

Đại học
30000
Điểm phải đạt
Bạn có thể

Edit other people's questions

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Edit other people's answers

Vote up

Leave comments

Trung học
500
Điểm phải đạt
Bạn có thể

Edit other people's questions

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Edit other people's answers

Vote up

Leave comments

Tiểu học
10
Điểm phải đạt
Bạn có thể

Edit other people's questions

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Edit other people's answers

Vote up

Leave comments

Mẫu giáo
0
Điểm phải đạt
Bạn có thể

Edit other people's questions

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Edit other people's answers

Vote up

Leave comments