Toán lớp 9 – Phần hình học – Chương IV – Bài 3 – Hình cầu – Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Bài Tập 30 Trang 124 SGK

Đề bài

Nếu thể tích của một hình cầu là 113\frac{1}{7}cm^{3} thì các kết quả dưới đây kết quả nào là bán kính hình cầu. Cho \, \pi \approx \frac{22}{7}

A ) 2cm; B ) 3cm; C) 5cm; D)  6cm; E ) Một đáp án khác.

Bài giải

Áp dụng công thức:

V = \frac{4}{3}\pi R^{3}\Rightarrow R^{3} = \frac{3V}{4\pi}\Rightarrow R^{3} = \frac{3\frac{792}{7}}{4\frac{22}{7}} = \frac{3.792}{4.22} = 27

\Rightarrow R = 3 cm

Bài Tập 31 Trang 124 SGK

Đề bài

Hãy điền vào các ô trống ở bảng sau:

Bán kính hình cầu 0,3mm 6,21dm 0,283m 100km 60hm 50dam
Diện tích mặt cầu
Thể tích hình cầu

Bài giải

Các giá trị cần điền là:

Bán kính 0,3mm 6,21dm 0,283m 100km 60hm 50dam
Diện tích 1,13mm2 484,37dm2 1,01m2 125699km2 452,16hm2 31400dam2
Thể tích 0,113mm3 1002,64dm3 0,095m3 4186666,67km3 904,32hm3 523333,34dam3

Bài Tập 32 Trang 125 SGK

Đề bài

Một khối gỗ dạng hình trụ, bán kính đường tròn đáy là r, chiều cao 2r (đơn vị :cm). Người ta khoét rỗng hai nửa hình cầu. Hãy tính diện tích bề mặt của khối gỗ còn lại (diện tích cả ngoài lẫn trong).

Bài giải

Diện tích phần cần tính gồm diện tích xung quanh của một hình trụ bán kính đường tròn đáy r (cm), chiều cao là 2r (cm) và một mặt cầu bán kính r (cm).

Diện tích xung quanh hình trụ là:

S_{xq} = 2\pi rh = 2\pi r.2r = 4\pi r^{2}

Diện tích mặt cầu là:

S_{mc} = 4\pi r^{2}

Vậy diện tích cần tính là:

S = S_{xq} + S_{mc} = 4pi r^{2} + 4pi r^{2} = 8\pi r^{2}

Bài Tập 33 Trang 125 SGK

Đề bài

Dụng cụ thể thao. Các loại bóng cho trong bảng đều có dạng hình cầu. Hãy điền vào các ô trống ở bảng sau(làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

Loại bóng Quả bóng gôn Quả khúc cầu gôn Quả ten-nit Quả bóng bàn Quả bi-a
Đường kính 42,7mm 6,5cm 40mm 61mm
Độ dài đường tròn lớn 23cm
Diện tích
Thể tích

Bài giải 

Diện tích và thể tích từng loại bóng là:

Loại bóng Quả bóng gôn Quả khúc cầu gôn Quả ten-nit Quả bóng bàn Quả bi-a
Đường kính 42,7mm 7,32cm 6,5cm 40mm 61mm
Độ dài đường tròn lớn 143,08mm 23cm 20,41cm 126,5mm 171,71mm
Diện tích 57,25cm2 168,25cm2 132,67cm2 5024mm2 11683,94mm2
Thể tích 40,74cm3 205,26cm3 143,72cm3 33,49 cm3 118,79 cm3

Bài Tập 34 Trang 125 SGK

Đề bài

Khinh khí cầu của nhà Mông-gôn-fi-ê (Montgolfier) Ngày 4-6-1783, anh em nhà Mông-gôn-fi-ê (người Pháp) phát minh ra khinh khí cầu dùng không khí nóng. Coi khinh khí cầu này là hình cầu có đường kính 11m. Hãy tính diện tích mặt khinh khí cầu đó (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Bài giải

Diện tích mặt cầu là:

S = \pi d^{2} = \frac{22}{7}.11^{2} = 379,94(m^{2})

Bài giải toán lớp 9 còn lại trong chương IV – hình học – tập 2

Bài 2: Hình nón, Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Ôn tập chương – chương Iv – phần hình học

Xem lại chương I – Đại số

Bài 1:  Căn bậc hai

Bài 2:  Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Câu hỏi của vào 20/09/2018   danh mục: Giải toán.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.