Toán lớp 9 – Chương 2 – Bài 4 – Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Bài 20 trang 54 SGK Tập 1 – Phần đại số

Đề bài

Hãy chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau:

a) y = 1,5x + 2;   b) y = x + 2;        c) y = 0,5x – 3

d) y = x – 3;        e) y = 1,5x – 1;   g) y = 0,5x + 3

Bài giải

Các cặp đường thẳng song song là:

a) y = 1,5x + 2 và e) y = 1,5x – 1.

b) y = x + 2 và d) y = x – 3.

c) y = 0,5x – 3 và g) y = 0,5x + 3

Các cặp đường thẳng cắt nhau là:

a) y = 1,5x + 2 và b) y = x + 2.

a) y = 1,5x + 2 và c) y = 0,5x – 3.

a) y = 1,5x + 2 và d) y = x – 3

Bài 21 trang 54 SGK Tập 1 – Phần đại số

Đề bài

Cho hai hàm số bậc nhất y = mx + 3 và y = (2m + 1)x – 5 Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:

a) Hai đường thẳng song song với nhau.

b) Hai đường thẳng cắt nhau.

Bài giải

Câu a)

Để 2 hàm số trên là 2 đường thẳng song song với nhau thì hệ số chứa biến x của 2 hàm số phải khác nhau.

Hàm số y = mx + 3 có hệ số chứa x là m.

Hàm số y = (2m+1)x -5 có hệ số chứa x  là 2m + 1.

Để hàm số 1 và 2 song song với nhau thì:

2m + 1 ≠ m  <=>  m ≠  -1.

Câu b)

Để 2 đường thẳng của 2 hàm số trên cắt nhau thì các hệ số không chứa x của 2 hàm số phải khác không.

Ta thấy 3 ≠ -5.

Nên 2 đường thẳng trên sẽ cắt nhau.

Bài 22 trang 55 SGK Tập 1 – Phần đại số

Đề bài

Cho hàm số y = ax + 3. Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = -2x.

b) Khi x = 2 thì hàm số có giá trị y = 7.

Bài giải

Câu a)

Để 2 đường thẳng y  = ax + 3 và y  = -2x song song thì phải thỏa đk:

a ≠ a’ và b ≠ b’

Ta thấy b ≠ vì 3 ≠ 0

a ≠ a’ <=> ax ≠ -2x  => a = -2.

Vậy với giá trị a = -2 thì đồ thị hàm số ax + 3 song song với đường thẳng y = -2x.

Câu b)

Thay x = 2 và y = 7 ta được:

7 = 2a + 3  => 2a = 4  => a = 2.

Vậy phương trình y = ax + 3  <=> y = 2x + 3

Bài giải toán lớp 9 còn lại trong chương II

Bài 3:  Đồ thị hàm số y= ax+b

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

Ôn Tập chương II

Phần hình học – Chương I

Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

 

Câu hỏi của vào 30/07/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.