Giải toán lớp 6 – Bài 8 – Quy tắc dấu ngoặc – Chương II – SGK Tập 1

Bài Tập 57 Trang 85 SGK

Đề bài

Tính tổng:

a) (-17) + 5 + 8 + 17;

b) 30 + 12 + (-20) + (-12)

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440;

d) (-5) + (-10) + 16 + (-1)

Bài giải

Quy tắt phép cộng cho phép ta đổi chỗ vị trí các số để dễ tính toán những cặp số dễ làm tròn đơn vị.

Câu a)

(-17) + 5 + 8 + 17

= [(-17) + 17] + (5 + 8)

= 0 + 13 = 13

Câu b )

30 + 12 + (-20) + (-12)

= [30 + (-20)] + [(-12) + 12]

= 10 + 0 = 10

Câu c )

(-4) + (-440) + (-6) + 440;

= [(-4) + (-6)] + [440 + (-440)]

= -10 + 0 = -10

Câu d )

(-5) + (-10) + 16 + (-1)

= [(-5) + (-10) + (-1)] + 16

= (-16) + 16 = 0

Bài Tập 58 Trang 85 SGK

Đề bài

Đơn giản biểu thức:

a) x + 22 + (-14 ) + 52;

b) (-90) – (p + 10) + 100

Bài giải

Đơn giản biểu thức là đưa biểu thức về dạng rút gọn nhất có thể

Câu a)

x + 22 + (-14 ) + 52

= x + 22 + 52 – 14

= x + (22 + 52) – 14

= x + 74 – 14

= x + 60

Câu b )

(-90) – (p + 10) + 100

= -90 – p – 10 + 100

= (-90 – 10) – p + 100

= -100 – p + 100 = -100 + 100 – p

= 0 – p

= -p

Bài Tập 59 Trang 85 SGK

Đề bài

Tính nhanh các tổng sau:

a) (2736 – 75) – 2736;

b) (-2002) – (57 – 2002)

Bài giải

Câu a)

(2736 – 75) – 2736

= 2736 – 75 – 2736

= 2736 – 2736 – 75

= 0 – 75 = -75

Câu b )

(-2002) – (57 – 2002)

= -2002 – 57 + 2002

= -2002 + 2002 – 57

= 0 – 57

= -57

Bài Tập 60 Trang 85 SGK

Đề bài

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (27 + 65) + (346 – 27 – 65);

b) (42 – 69 + 17) – (42 + 17)

Bài giải

Câu a)

(27 + 65) + (346 – 27 – 65)

= 27 + 65 + 346 – 27 – 65

= 27 – 27 + 65 – 65 + 346

= 0 + 0 + 346

= 346

Câu b)

(42 – 69 + 17) – (42 + 17)

= 42 – 69 + 17 – 42 – 17

= 42 – 42 + 17 – 17 – 69

= 0 + 0 – 69

= -69

Bài giải toán lớp 6 còn lại trong chương II

Bài 7: Phép Trừ hai số Nguyên

Bài 9: Quy tắt chuyển vế

Phần Hình Học – Chương I: Đoạn Thẳng

Bài 1: Điểm đoạn thẳng

Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Câu hỏi của vào 22/05/2018   danh mục: Giải toán.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.