• Đặt câu hỏi
65
Insert Image Size must be less than < 5MB.
  Đặt câu hỏi
  Cancel
  65
  Thêm câu trả lời Bạn có thể tạo 5 câu trả lời
   Ask a Poll
   Cancel
   Tiểu học

   Giải toán lớp 6 – Phần hình học – Bài 1 – Điểm. Đường thẳng

   Toán lớp 6 – Phần hình học – Bài 1 trang 104 SKG

   Để bài Đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 6. Bài giải Trong hình trên có 3 đường thẳng nhưng chỉ có 1 đường được đặt tên là đường a. Ta đặt tên 2 đường còn lại là x và y 4 điểm chưa được đặt tên ta đặt  lần lượt là H, N, I, K

   giải toán lớp 6 - hình học - bài 1

   Toán lớp 6 – Phần hình học – Bài 2 trang 104 SKG

   Để bài Vẽ ba điểm A, B, C và ba đường thẳng a, b, c. Bài giải Đây là một câu hỏi mở. Vì vậy có rất nhiều cách để vẽ. Hình vẽ dưới đây là một cách vẽ riêng mình. Và các bạn có thể vẽ các cách khác tùy ý thích của mình nha.

   giải toán lớp 6 - hình học - bài2

   Toán lớp 6 – Phần hình học – Bài 3 trang 104 SKG

   Để bài Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:

   Giải toán lớp 6 – Phần hình học – Bài 1 - Điểm. Đường thẳng

   a) Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điểm B thuộc những đường thẳng nào? Viết câu trả lời bằng ngôn ngữ thông thường và kí hiệu.

   b) Những đường thằng nào đi qua điểm B? Những đường thẳng nào đi qua điểm C? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

   c) Điểm D nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

   Bài giải

   Câu a) Điểm A thuộc đường thẳng n và q Ký hiệu A ϵ n, A ϵ q Điểm B thuộc đường thẳng m, n và p

   Ký hiệu B ϵ n, B ϵ m, B ϵ p.

   Câu b) Có 3 đường thằng đi qua điểm B là đường thẳngm, n, p

   Ký hiệu : B ϵ n, B ϵ m, B ϵ p

   Có 2 đường thẳng đi qua điểm C là n và q

   Ký hiệu C ϵ n, C ϵ q. Câu

   c) Điểm D nằm trên đường thẳng q, ký hiệu D ϵ q. Điểm D không nằm trên đường thẳng n, m , p.

   Ký hiệu : D∉ n, D∉ m, D∉ p

   Toán lớp 6 – Phần hình học – Bài 4 trang 105 SKG

   Để bài Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

   a) Điểm C nằm trên đường thẳng a.

   b) Điểm B nằm trên đường thẳng b.

   Bài giải

   Câu a ) Hình vẽ điểm C nằm trên đường thẳng a.

   Câu b) Hình vẽ điểm B nằm trên đường thẳng b.

   Giải toán lớp 6 – Phần hình học – Bài 1 - Điểm. Đường thẳng

   Toán lớp 6 – Phần hình học – Bài 5 trang 105 SKG

   Để bài Vẽ hình theo ký hiệu sau A thuộc p, B không thuộc q

   Bài giải

   Điểm A thuộc p có nghĩa là điểm A nằm trên đường thẳng p. Điểm B không thuộc q có nghĩa là điểm B không nằm trên đường thẳng q.

   giải toán lớp 6 - hình học - bài 4

   Toán lớp 6 – Phần hình học – Bài 6 trang 105 SKG

   Để bài

   Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m và điểm B không thuộc đường thẳng m.

   a) Vẽ hình và viết kí hiệu.

   b) Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

   c) Có những điểm không thuộc đường thẳng m mà khác với điểm B không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

   Bài giải

   Giải toán lớp 6 – Phần hình học – Bài 1 - Điểm. Đường thẳng

   Câu a ) Ký hiệu A ∈ m, B ∉ m

   Câu b) Có vô số điểm khác điểm A cũng thuộc đường thẳng m. Chẳng hạn ta vẽ hai điểm C và D thuộc m. Ký hiệu C ∈ m. D ∈  m.

   Câu c) Có vô số điểm khác điểm B không thuộc m. Chẳng hạn ta vẽ hai điểm M và N không thuộc m. Ký hiệu C ∉ m. D ∉ c m.

   Toán lớp 6 – Phần hình học – Bài 7 trang 105 SKG

   Để bài Đố Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh một đường thẳng không? Bài giải Khi gấp đôi từ giấy thì nếp gấp là một đường thẳng.

   Bài giải toán lớp 6 còn lại trong chương I – Phần hình học

   Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

   Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

   Bài 5: Tia

   Bài 6: Đoạn thẳng

   0 Trả Lời