Giải toán lớp 6 chương II – Số nguyên – Bài 9 – Quy tắc chuyển vế – Luyện tập

Bài Tập 66 Trang 87 SGK

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết 4 – (27 – 3) = x – (13 – 4).

Bài giải

4 – (27 – 3) = x – (13 – 4)

4 – 27 + 3 = x – 13 + 4 ( quy tắc đổi dấu trong ngoặc )

4 + 3 – 27 = x – 9

7 – 27       = x – 9

-20    = x – 9 ( chuyển vế đổi dấu )

x = -20 + 9

x = -11

Bài Tập 67 Trang 87 SGK

Đề bài

Tính:

a) (-37) + (-112);   b) (-42) + 52;

c) 13 – 31;                 d) 14 – 24 – 12 ; e) (-25) + 30 – 15

Bài giải

Câu a )

(-37) + (-112) = – ( 37 + 112) = – 149

Câu b )

(-42) + 52 = 52 – 42 = 10

Câu c )

13 – 31 = -(31 – 13) = -18

Câu d )

14 – 24 – 12

= (14 – 24) – 12

= -(24 – 14) – 12

= -10 – 12

= -(10 + 12)

= -22

Câu e )

(-25) + 30 – 15

= -25 + 15

= -(25 – 15)

= -10

Bài Tập 68 Trang 87 SGK

Đề bài

Một đội bóng đá năm ngoái ghi được 27 bàn và để thủng lưới 48 bàn. Năm nay đội bóng ghi được 39 bàn và để thủng lưới 24 bàn. Tính hiệu số bàn thắng – thua của đội bóng đó trong mỗi mùa giải.

Bài giải

Để tính được hiệu số bàn thắng – thua trong 1 mùa

Hiệu số = số bàn thắng – số bàn thua

Hiệu số bàn thắng – thua năm ngoái  là :

27 – 48 = -(48 – 27) = -22

Vậy mùa giải năm ngoái hiệu số bàn thắng – thua là – 22

Hiệu số bàn thắng – thua năm nay là :

39 – 24 = 15

Vậy mùa giải năm nay hiệu số bàn thắng – thua là  15

Bài Tập 69 Trang 87 SGK

Đề bài

Trong bảng dưới đây có nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của một số thành phố vào một ngày nào đó. Hãy ghi vào cột bên phải số độ chênh lệch (nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) trong ngày đó của một thành phố.

Thành phố Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhấp Nhiệt độ chênh lệnh
Hà Nội

 

25o C 16 o C
Bắc kinh -1 o C -7 o C
Mát –xcơ – va -2 o C -16 o C
Pa-ri 12 o C 2 o C
Tô-ky-ô 8 o C -4 o C
Tô-rôn-tô

 

2 o C -5 o C
Niu-yoóc 12 o C -1 o C

Bài giải

Để tính nhiệt độ chênh lệnh ta tính như sau

Nhiệt độ chênh lệnh = nhiệt độ cao nhất – nhiệt độ thấp nhất

Hà Nội : 25 – 16 = 9 o C

Bắc kinh : -1 – (-7)  = -1 + 7 = 6 o C

Mát –xcơ – va : -2 – (-16) = -2 + 16 = 14 o C

Pa-ri : 12 – 2 = 10 o C

To-ky-ô : 8 – (-4) = 8 + 4 = 12 o C

Tô-rôn-tô = 2 –(-5) = 2 + 5 = 7 o C

Niu-yoóc : 12 – (-1) = 12 + 1 = 13 o C

Bản kết quả chi tiết

Thành phố Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhấp Nhiệt độ chênh lệnh
Hà Nội

 

25o C 16 o C 9 o C
Bắc kinh -1 o C -7 o C 6 o C
Mát –xcơ – va -2 o C -16 o C 14 o C
Pa-ri 12 o C 2 o C 10 o C
Tô-ky-ô 8 o C -4 o C 12 o C
Tô-rôn-tô

 

2 o C -5 o C 7 o C
Niu-yoóc 12 o C -1 o C 13 o C

Bài Tập 70 Trang 88 SGK

Đề bài

Tính các tổng sau một cách hợp lý:

a) 3784 + 23 – 3785 – 15

b) 21 + 22 + 23 + 24 – 11 – 12 – 13 – 14

Bài giải

Câu a )

3784 + 23 – 3785 – 15

= 3784 – 3785 + 23 – 15

= -(3785 – 3784) + 8

= -1 + 8

= 8 – 1 = 7

Câu b )

21 + 22 + 23 + 24 – 11 – 12 – 13 – 14

= (21 -11) + (22 – 12) + (23 – 13) + (24 – 14)

= 10 + 10 + 10 + 10

= 40

Bài Tập 71 Trang 88 SGK

Đề bài

Tính nhanh:

a) -2001 + (1999 + 2001)

b) (43 – 863) – (137 – 57)

Bài giải

Câu a )

-2001 + (1999 + 2001)

= -2001 + 1999 + 2001 ( quy tắc dấu ngoặc )

= 2001 – 2001 + 1999

= 0 + 1999

= 1999

Câu b )

(43 – 863) – (137 – 57)

= 43 – 863 – 137 + 57 (quy tắc dấu ngoặc)

= 43 + 57 – (863 + 137) (tính giao hoán và kết hợp)

= 100 – 1000 = -(1000 – 100)

= -900

Xem phần bài học về Quy tắt chuyển vế

Câu hỏi của vào 22/05/2018   danh mục: Giải toán.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.