Giải toán lớp 6 chương II – Số nguyên  – Bài 7 – Phép trừ hai số nguyên – Luyện tập

Bài Tập 51 Trang 82 SGK

Đề bài

Tính:   a) 5 – (7 – 9);   b) (-3) – (4 – 6)

Bài giải

Câu a)

5 – (7 – 9)

= 5 – [7 + (-9)]

= 5 – [-(9 – 7)]

= 5 – (-2)

= 5 + 2 = 7

Câu b)

(-3) – (4 – 6)

= (-3) – [4 + (-6)]

= (-3) – [-(6 – 4)]

= (-3) – (-2)

= (-3) + 2

= -(3 – 2) = -1

 

Bài Tập 52 Trang 82 SGK

Đề bài

Tính tuổi thọ của nhà bác học Ác-si-mét biết rằng ông sinh năm -287 và mất năm -212.

Bài giải

Cách tỉnh tuổi thọ

Tuổi thọ = năm mất – năm sinh

-212 – (-287) = -212 + 287 =  75

Vậy tuổi thọ của nhà bác học Ác-si-mét là 75 tuổi

Bài Tập 53 Trang 82 SGK

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống

x -2 -9 3 0
y 7 -1 8 15
X – y

 

Bài giải

Cách tính các giá trị mà để bài cho

Cột thứ 2 :

x – y = -2  – 7 = (-2) + (-7) = -(2 + 7) = -9

Cột thứ 3 :

x – y = (-9) – (-1) = (-9) + 1 = -(9 – 1) = -8

Cột thứ tư :

x – y = 3 – 8 = 3 + (-8) = -(8 – 3) = -5

Cột thứ 5 :

x – y = 0 – 15 = 0 + (-15) = -(15 – 0) = -15

Bản kết quả chi tiết

x -2 -9 3 0
y 7 -1 8 15
X – y -9 -8 -5 -15

 

Bài Tập 54 trang 82 SGK

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết:   a) 2 + x = 3;   b) x + 6 = 0; c) x + 7 = 1

Bài giải

Câu a )

2 + x = 3  => x = 3 -2 = 1

Vậy x = 1

Câu b)

x + 6 = 0 => x = 0 – 6 = 0 + (-6) = -6

Vậy x = -6

Câu c)

x + 7 = 1 => x = 1 – 7 = 1 +(-7) = -6

Vậy x = -6

Bài Tập 55 Trang 83 SGK

Đề bài

Đố vui: Ba bạn Hồng, Hoa, Lan tranh luận với nhau: Hồng nói rằng có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn số bị trừ; Hoa khẳng định rằng không thể tìm được; Lan lại nói rằng còn có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số bị trừ và số trừ.

Bạn đồng ý với ý kiến của ai? Vì sao? Cho ví dụ.

Bài giải

Hai ý kiến của Hồng và Lan Đúng và ý kiến của Hoa là Sai

Vì theo ý kiến của Hồng có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn số bị trừ

Ví dụ trường hợp của Hồng

Số trừ là 4 và số bị trừ là -2 . Ta tiến hành thực hiện phép trừ

4 – (-2) = 4 + 2 = 6

Ta thấy hiệu bằng 6 > -2 ( số bị trừ )

Ý kiến của Lan là có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số bị trừ và số trừ.

Ví dụ về trường hợp cảu Lan

Cho số trừ là -5 và số bị trừ là -7. Ta thực hiện phép trừ này

(-5 ) –( -7) = (-5) + 7 = 2

Hiệu bằng 2 lớn hơn 2 số -(5) và (-7)

Xem lại kiến thức về Phép Trừ hai số Nguyên

Tiểu học Asked on 21 Tháng Năm, 2018 in Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời
    Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.