Giải toán lớp 6 – Bài 9 – Quy tắc chuyển vế – Chương II – SGK Tập 1

Bài Tập 61 Trang 87 SGK

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết:

a) 7 – x = 8 – (-7);

b) x – 8 = (-3) – 8

Bài giải

Câu a )

7 – x = 8 – (-7)

7 – x = 8 + 7

7 – x = 15

-x = 15 – 7 ( Chuyển vế số 7 đổi dấu từ + sang –)

-x = 8

x = -8

Câu b )

x – 8 = (-3) – 8

x – 8 = -( 3 + 8)

x – 8 = -11

x = -11 + 8 ( Chuyển vế đổi dấu)

x = -3

Bài Tập 62 Trang 87 SGK

Đề bài

Tìm số nguyên a, biết:

a) |a| = 2;

b) |a + 2| = 0

Bài giải

Cách tìm giá trị tuyệt đối

|x| = y => x = y hoặc x = -y

Câu a )

|a| = 2 = > a = 2 hoặc a = -2

Câu b )

|a + 2| = 0

a + 2 = 0 (chuyển 2 sang vế phải)

a = -2

Bài Tập 63 Trang 87 SGK

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số là 3; -2 và x bằng 5.

Bài giải

Theo để bài cho thì ta lập được 1 phương trình

3 + (-2) + x = 5

1 + x = 5

x = 5 – 1

x = 4

Bài Tập 64 Trang 87 SGK

Đề bài

Cho a ϵ Z, tìm số tự nhiên x biết:

Câu a ) a + x = 5 ;   câu b )  a –x = 2

Bài giải

Câu a)

a + x = 5

x = 5 – a ( chuyển vế đổi dấu )

Câu b)

a –  x = 2

-x = 2 – a

x = -2 + a ( quy tắc đổi dấu)

hay x = a – 2

Bài Tập 65 Trang 87 SGK

Đề bài

Cho a, b ϵ Z, tìm số tự nhiên x biết:

Câu a )  a + x = b ;   câu b ) a – x = b

Bài giải

Câu a )

a + x = b

x = b – a (chuyển a sang vế phải)

Câu b )

a – x = b

a – b = x (chuyển -x sang vế phải, chuyển b sang vế trái)

x = a – b

Bài giải toán lớp 6 còn lại trong chương II

Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

Phần Hình Học – Chương I: Đoạn Thẳng

Bài 1: Điểm đoạn thẳng

Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Câu hỏi của vào 22/05/2018   danh mục: Giải toán.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.