Định nghĩa cơ bản nhất về phân số ?

Phân số là gì ? định nghĩa cơ bản nhất về phân số. Những tính chất của phân số là gì vậy ạ ?

Câu hỏi của vào 29/03/2018   danh mục: Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

   Phân số là sự biểu diễn số hữu tỉ dưới dạng tỉ lệ của hai số nguyên, trong đó số ở trên được gọi là tử số, còn số ở dưới được gọi là mẫu số. Điều kiện bắt buộc là mẫu số phải khác 0.

   Một phân số được ký hiệu là a/b trong đó

   •  a là tử số
   • b là mẫu số,
   • a, b là số nguyên
   •  b # 0.

   Trong phân số a/b thì a là số chia và b là số bị chia. Phân số a/b là phép chia a : b

   Tính chất phân số

   1/a = a-1 

   a/a = 1 ( từ và mẫu bằng nhau)

   ví dụ : 5/5 = 1

   a/ 1 = a bất kỳ số nào chia cho 1 đều bằng chính nó

   ví dụ 4/1 = 4 trong đó 4 là tử số, 1 là mẫu số

   So sánh 2 phân số

   2 phân số có tử và mẫu khác nhau

   Cho 2 phân số a/b , c/d trong đó b, d # 0

   a/b >  c/d  khi a * d > b *  c

   VD : So sánh 2 phân số 2/3  và  4/3  

   áp dụng công thức  trên ta được : 2 * 3(6)   < 3 * 4 (12) 

   Nên 2/3 < 3/2

   2 phân số cùng mẫu

   Nếu 2 phân số cùng mẫu thì ta so sánh 2 tử với nhau nếu tử phân số nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn

   Tổng quát 

   a/b < c/b khi a < c

   VD : so sánh 2 phân số 2/4 và 3/4 

   Vì 2 phân số này cùng mẫu nên ta so sánh 2 tử : 2 < 3 

   Nên 2/4 < 3/4 

   2 phân số cùng tử

   Nếu 2 phân số cùng tử số thì so sánh 2 mẫu với nhau, nếu mẫu nào lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn

   Tổng quát

   a/b < c/d khi b > c   trong đó b, c # 0

   VD : cho 2 phân số 2/ 3 và 2/5. So sánh 2 phân số trên

   Vì có cùng tử số và 5 > 3 nên 2/3 > 2/5 

   Phép tính trên phân số

   Phép cộng  2 phân số

   Nếu 2 phân số cùng mẫu thì ta chỉ cộng 2 tử số với nhau và giữ nguyên mẫu

   Tông quát

   a/c + b/ c=  = (a +b)/c

   VD: 2/3 + 4/3 = 2 +4/3 = 6/3

   Nếu 2 phân số khác mẫu thì ta quy đồng mẫu số rồi cộng bình thường.

   Tổng quát

   a/b + c/d = a*d + b*c / b*d

   VD : Thực hiện phép tính : 1/2 + 1/3 ? 

   Vì không cùng mẫu tên ta tiến hành quy đồng mẫu 2 phân số 

   1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6

   Phép trừ  2 phân số

   Nếu 2 phân số cùng mẫu thì ta chỉ trừ 2 tử số với nhau và giữ nguyên mẫu

   Tông quát 

   a/b – c/b =  = a – c/b

   VD: 2/3 + 4/3 = 2 +4/3 = 6/3

   Nếu 2 phân số khác mẫu thì ta quy đồng mẫu số rồi trừ bình thường.

   Tổng quát

   a/b –  c/d = a*d – b*c / b*d

   Nhân 2 phân số

   Muốn nhân hai phân số, ta chỉ cần nhân tử số với tử số, mẫu số với mẫu số

   Tổng quát 

   a/b  * c/d =  a*c / b*d

   Chia 2 phân số

   Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược

   Tổng quát

   a/b / c/d = a/b / d/c = a*d / c*c

   Trung họcĐã trả lời vào 29/03/2018
   Thêm bình luận

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.