Định nghĩa cơ bản nhất về phân số ?

Phân số là gì ? định nghĩa cơ bản nhất về phân số. Những tính chất của phân số là gì vậy ạ ?

Tiểu học Asked on 29 Tháng Ba, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Phân số là sự biểu diễn số hữu tỉ dưới dạng tỉ lệ của hai số nguyên, trong đó số ở trên được gọi là tử số, còn số ở dưới được gọi là mẫu số. Điều kiện bắt buộc là mẫu số phải khác 0.

  Một phân số được ký hiệu là a/b trong đó

  •  a là tử số
  • b là mẫu số,
  • a, b là số nguyên
  •  b # 0.

  Trong phân số a/b thì a là số chia và b là số bị chia. Phân số a/b là phép chia a : b

  Tính chất phân số

  1/a = a-1 

  a/a = 1 ( từ và mẫu bằng nhau)

  ví dụ : 5/5 = 1

  a/ 1 = a bất kỳ số nào chia cho 1 đều bằng chính nó

  ví dụ 4/1 = 4 trong đó 4 là tử số, 1 là mẫu số

  So sánh 2 phân số

  2 phân số có tử và mẫu khác nhau

  Cho 2 phân số a/b , c/d trong đó b, d # 0

  a/b >  c/d  khi a * d > b *  c

  VD : So sánh 2 phân số 2/3  và  4/3  

  áp dụng công thức  trên ta được : 2 * 3(6)   < 3 * 4 (12) 

  Nên 2/3 < 3/2

  2 phân số cùng mẫu

  Nếu 2 phân số cùng mẫu thì ta so sánh 2 tử với nhau nếu tử phân số nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn

  Tổng quát 

  a/b < c/b khi a < c

  VD : so sánh 2 phân số 2/4 và 3/4 

  Vì 2 phân số này cùng mẫu nên ta so sánh 2 tử : 2 < 3 

  Nên 2/4 < 3/4 

  2 phân số cùng tử

  Nếu 2 phân số cùng tử số thì so sánh 2 mẫu với nhau, nếu mẫu nào lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn

  Tổng quát

  a/b < c/d khi b > c   trong đó b, c # 0

  VD : cho 2 phân số 2/ 3 và 2/5. So sánh 2 phân số trên

  Vì có cùng tử số và 5 > 3 nên 2/3 > 2/5 

  Phép tính trên phân số

  Phép cộng  2 phân số

  Nếu 2 phân số cùng mẫu thì ta chỉ cộng 2 tử số với nhau và giữ nguyên mẫu

  Tông quát

  a/c + b/ c=  = (a +b)/c

  VD: 2/3 + 4/3 = 2 +4/3 = 6/3

  Nếu 2 phân số khác mẫu thì ta quy đồng mẫu số rồi cộng bình thường.

  Tổng quát

  a/b + c/d = a*d + b*c / b*d

  VD : Thực hiện phép tính : 1/2 + 1/3 ? 

  Vì không cùng mẫu tên ta tiến hành quy đồng mẫu 2 phân số 

  1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6

  Phép trừ  2 phân số

  Nếu 2 phân số cùng mẫu thì ta chỉ trừ 2 tử số với nhau và giữ nguyên mẫu

  Tông quát 

  a/b – c/b =  = a – c/b

  VD: 2/3 + 4/3 = 2 +4/3 = 6/3

  Nếu 2 phân số khác mẫu thì ta quy đồng mẫu số rồi trừ bình thường.

  Tổng quát

  a/b –  c/d = a*d – b*c / b*d

  Nhân 2 phân số

  Muốn nhân hai phân số, ta chỉ cần nhân tử số với tử số, mẫu số với mẫu số

  Tổng quát 

  a/b  * c/d =  a*c / b*d

  Chia 2 phân số

  Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược

  Tổng quát

  a/b / c/d = a/b / d/c = a*d / c*c

  Tiểu học Đã trả lời on 29 Tháng Ba, 2018.
  Thêm bình luận
  Câu trả lời của bạn
  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.