Giải toán lớp 6 Tập 2 chương 3 – Bài 5 – Quy đồng mẫu nhiều phân số – Luyện tập

Bài Tập 32 Trang 19 SGK

Đề bài

Quy đồng mẫu các phân số:

\dpi{100} a) \frac{-4}{7}\, \, ;\frac{8}{9}\, \, \frac{-10}{21}\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, b)\frac{5}{2^{3}.3}\, \, ;\frac{7}{2^{3}.11}

Bài giải 

Câu a)

Mẫu số chung (7,9,21) = 63

Ta tiến hành quy đồng mẫu các phân số câu a

\dpi{100} \frac{-4}{7} = \frac{-4.9}{7.9} = \frac{-36}{6}\, \, \, \, \, \, ;\frac{8}{9} = \frac{8.7}{9.7} = \frac{56}{63}                ;\dpi{100} \frac{-10}{21} = \frac{-10.3}{21.3} = \frac{-30}{63}

Câu b)

Mẫu số chung là:  23.3.11 = 264.

\dpi{100} \frac{5}{2^{3}.3} = \frac{5.2.11}{2^{2}.3.2.11} = \frac{110}{264}\, \, \, \, \, \, \, \, \, ; \frac{7.3}{2^{3}.11.3}=\frac{21}{264}

Bài Tập 33 Trang 19 SGK

Đề bài

Quy đồng mẫu các phân số:

\dpi{100} a)\frac{3}{-20}\, ;\frac{-11}{-30}\, ;\frac{7}{15}\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, b)\frac{-6}{-35}\, ;\frac{27}{-180}\, ;\frac{-3}{-28}

Bài giải 

Câu a)

Mẫu số chung là BCNN (20, 30, 15) = 60

Thừa số phụ của 20 là 3; của 30 là 2; của 15 là 4. Ta tiến hành quy đồng mẫu các phân số trên

\dpi{100} \frac{3}{-20}=\frac{-3.3}{20.3} = \frac{-9}{60}\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, ;\frac{-11}{-30}=\frac{11.2}{30.2} = \frac{22}{60}\, \, \, \, \, \, \, \, ;\frac{7}{15} = \frac{7.4}{15.4} = \frac{28}{60}

Câu b)

Trong 3 phân số trên phâ số 27/-180 chưa tối giản.

\dpi{100} \frac{27}{-180}= \frac{-3}{20}

Mẫu số chung(35, 20, 28) = 22.5.7 = 140

Ta có thừa số chung của 35 là 4, của 20 là 7, của 28 là 5.

Tiến hành quy đồng mẫu các phân số trên

\dpi{100} \frac{-6}{-35} = \frac{-6.4}{-35.4} = \frac{24}{140}\, \, \, \, \, \, \, \, \, ;\frac{27}{-180} = \frac{-3}{20} = \frac{3.7}{20.7} = \frac{21}{140}\, \, \, \, \, \, \, ; \frac{3}{28} = \frac{3.5}{28.5} = \frac{15}{140}

Bài Tập 34 Trang 20 SGK

Đề bài

Quy đồng mẫu các phân số:

\dpi{100} a)\frac{-5}{5}\, ;\frac{8}{7}\, \, \, \, \, \, \, b)\frac{-3}{5}\, ;\frac{-5}{6}\, \, \, \, \, \, \, \, c)\frac{-9}{7}\, ;\frac{-19}{15}\, ;-1

Bài giải 

Câu a)

Ta có -5/5 = -1.

Mẫu số chung là (1, 7) = 7 .

\dpi{100} \frac{-5}{5} = -1 = \frac{-1.7}{7} = \frac{-7}{7}\, \, \, \, \, ;\frac{8}{7} = \frac{8.1}{7} = \frac{8}{7}

Câu b)

Mẫu số chung  (5, 6) = 30.

\dpi{100} \frac{-3}{5} = \frac{-3.6}{5.6} = \frac{-18}{30}\, \, \, \, \, \, \, \, ;\, \frac{-5}{6} = \frac{-5.5}{6.5} = \frac{-25}{30}

Câu c)

Mẫu số  chung (7, 15) = 105.

\dpi{100} \frac{-9}{7}=\frac{-9.15}{7.15}=\frac{-135}{105}\, \, \, \, \, \, \, \, ;\, \frac{-19}{15}=\frac{-19.7}{15.7}=\frac{-133}{105}\, \, \, \, \, \, \, \, ;-1 = \frac{-105}{105}

Bài Tập 35 Trang 20 SGK

Đề bài

Rút gọn rồi qui đồng mẫu các phân số:

\dpi{100} \mathbf{a)}\, \frac{-15}{90}\, ;\frac{120}{600}\, ;\frac{-75}{150}\, \, \, \, \, \, \, \, \, \mathbf{b)}\frac{54}{-90}\, ; \frac{-180}{288}\, ;\frac{60}{-135}

Bài giải 

Câu a)

Tiến hành rút gọn các phân số trước khi quy đồng mẫu

\dpi{100} \frac{-15}{90} = \frac{-15:15}{90:15} = \frac{-1}{6}\, \, ;\frac{120}{600}=\frac{120:120}{600:120}=\frac{1}{5}\, \, ;\frac{-75}{150} = \frac{-75:75}{150:75} = \frac{-1}{2}

Mẫu số chung (6, 5, 2) = 30

Thừa số phụ của 6 = 5, thừa số phụ của 5 = 6, thừa số phụ của 2 = 15.

Tiến hành quy đồng mẫu các phân số trên

\dpi{100} \frac{-1}{6}=\frac{-1.5}{6.5}=\frac{-5}{30}\, \, \, \, \, ;\frac{1}{5}=\frac{1.6}{6.5} = \frac{6}{30}\, \, \, ;\frac{-1}{2} = \frac{-1.15}{2.15} = \frac{-15}{30}

Câu b)

Tiến hành rút gọn các phân số

\dpi{100} \frac{54}{-90}=\frac{-3}{5}\, \, \, \, \, ;\frac{-180}{288} = \frac{-5}{8}\, \, \, \, ;\frac{90}{-135}=\frac{-4}{9}

Mẫu số chung(5, 8, 9) = 360

Thừa số phụ của 5 = 72, của 8 = 45, của 9 = 40.

Quy đồng mẫu các phân số trên.

\dpi{100} \frac{-3}{5} = \frac{-3.72}{5.72} = \frac{-216}{360}\, \, \, ;\frac{-5}{8}=\frac{-5.45}{8.45} = \frac{-225}{360}\, \, \, ;\frac{-4}{9}=\frac{-4.40}{9.40}=\frac{-160}{360}

Xem lại phần kiến thức Quy đồng mẫu nhiều phân số

Câu hỏi của vào 13/06/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.