Số thực có khác với số nguyên không mọi người ?

Mình thường nghe nói đến số nguyên, số nguyên dương. Vậy số  thực có khác gì với số nguyên không ạ ?

Tiểu học Asked on 2 Tháng Tư, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Định nghĩa số thực

  Số thực là tập hợp số dương, số 0 và số âm, số hữu tỉ và số vô tỉ. Số thực có thể được xem là các điểm nằm trên một trục số dài vô hạn.

  Tập hợp số thực được coi như là hợp của tập hợp các số vô tỉ với tập hợp số hữu tỉ. Số thực có thể là số đại số hoặc số siêu việt.

  Tính chất số thực

  Tập hợp số thực là tập hợp vô hạn, không đếm được gồm nhiều tập hợp số là số nguyên, số hữu tỉ, số vô tỉ ….

  Ký hiệu số thực

  Trong toán học số thực được ký hiệu bằng R ( chữ R viết hoa)

  Trục số thực

  Mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số.

  Ngược lại mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số thực.

  Các phép tính trên số thực

  Vì số thực là tổng hợp nhiều tập hợp số khác nhau nên có nhiều phép tính được thực hiện trên số thực :

  • Phép cộng
  • Phép trừ
  • Phép nhân
  • Phép chia
  • Phép luỹ thừa
  • Phép khai căn
  • Phép logarit

  Ví dụ số thực

  Thực hiện phép tính sau : (9/25 – (2*18)) : (19/5 + 0.2)

  Đây là phép tính tổng hợp nhiều số tập số như số hữu tỉ, số nguyên và số thực

  Ta lần thực thực hiện như sau

  9/25 = 9 : 25 = 0.36 và 2* 18 = 36

  Như vậy ngoặc đầu tiên được viết lại là (0.36 – 36)

  19/5 = 19 : 5 = 3.8

  Ngoặc thứ 2 được viết lại : ( 3.8 + 0.2)

  Và phép tính được viết lại hoàn chỉnh

  (0.36 – 36) : (3.8 + .02) = -35.64 : 4 = -8.91

  Tiểu học Đã trả lời on 2 Tháng Tư, 2018.
  Thêm bình luận

  Câu trả lời của bạn

  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.