Giúp mình giải bài tập này với

|x+5|+|x-1|=x+4 mọi người giúp mình giải bài tập này với. mình cảm ơn

Câu hỏi của vào 24/06/2019   danh mục: Toán Học.
1 Trả lời

Ở bài này bạn áp dụng công thức sau |A| + |B|=|A+B|

|X+5|+|X-1|=X+4 ⇔ |X+5+X-1| = X+4

⇔ |2X+4 |       = X + 4

Mở dấu trị tuyệt đối với 2 trường hợp (2X+4) < 0 ⇒ X < -2 hoặc (2X+4) ≥ 0 ⇒ X ≥ -2

TH1:  X < -2

⇔ – (2X+4)      = X + 4

⇔    2X – 4        = X + 4

⇔    X                  = 8    (không thỏa mãn điều kiện ⇒ loại )

TH2:   X ≥ -2

⇔ (2X+4)         = X + 4

⇔       X               = 0  (thỏa mãn điều kiện ⇒ nhận )

 

 

 

Giáo SưĐã trả lời vào 24/06/2019
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.