Giúp mình giải bài tập này với

  |x+5|+|x-1|=x+4 mọi người giúp mình giải bài tập này với. mình cảm ơn

  Câu hỏi của vào 24/06/2019   danh mục: Toán Học.
 • 1 Trả lời

   Ở bài này bạn áp dụng công thức sau |A| + |B|=|A+B|

   |X+5|+|X-1|=X+4 ⇔ |X+5+X-1| = X+4

   ⇔ |2X+4 |       = X + 4

   Mở dấu trị tuyệt đối với 2 trường hợp (2X+4) < 0 ⇒ X < -2 hoặc (2X+4) ≥ 0 ⇒ X ≥ -2

   TH1:  X < -2

   ⇔ – (2X+4)      = X + 4

   ⇔    2X – 4        = X + 4

   ⇔    X                  = 8    (không thỏa mãn điều kiện ⇒ loại )

   TH2:   X ≥ -2

   ⇔ (2X+4)         = X + 4

   ⇔       X               = 0  (thỏa mãn điều kiện ⇒ nhận )

    

    

    

   Giáo SưĐã trả lời vào 24/06/2019

  • Câu trả lời của bạn
   Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.