Giải toán lớp 6 Tập 2 chương 3 – Bài 15 – Tìm một số biết giá trị một phân số của nó – Luyện tập

Bài Tập 132 Trang 55 SGK

Đề bài Tìm x biết: \dpi{100} a) 2\frac{2}{3}.x +8\frac{2}{3} = 3\frac{1}{3}\, \, \, \, \,\, \, b)3\frac{2}{7}.x-\frac{1}{8} = 2\frac{3}{4}

Bài giải Câu a) \dpi{100} 2\frac{2}{3}.x +8\frac{2}{3} = 3\frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{8}{3}x + \frac{26}{3} = \frac{10}{3}\, \Rightarrow \frac{8}{3}x = \frac{10}{3} -\frac{26}{3} = \frac{-16}{3} \dpi{100} \Rightarrow x = \frac{-16}{3}:\frac{8}{3} = \frac{-16}{3}.\frac{3}{8} = -2

Vậy x = -2

Câu b) \dpi{100} 3\frac{2}{7}.x-\frac{1}{8} = 2\frac{3}{4}\, \Leftrightarrow \frac{23}{7}x - \frac{1}{8} = \frac{11}{4}\, \Rightarrow \frac{23}{7}x = \frac{11}{4} + \frac{1}{8}\dpi{100} =\frac{23}{8} \dpi{100} \Rightarrow x = \frac{23}{8}:\frac{23}{7} = \frac{23}{8}.\frac{7}{23} = \frac{7}{8}

Vậy x = 7/8 

Bài Tập 133 Trang 55 SGK

Đề bài Để làm món “dừa kho thịt” ta cần có cùi dừa (cơm dừa), thịt ba chỉ, đường, nước mắm, muối. Lượng thịt ba chỉ và lượng đường theo thứ tự bằng 2/3 và 5% lượng cùi dừa. Nếu có 0,8kg thịt ba chỉ thì phải cần bao nhiêu kilôgam cùi dừa, bao nhiêu kilôgam đường?

Bài giải

Ta có lượng thịt ba chỉ bằng 2/3 cùi dừa, nên ta tính được lượng cùi dừa là: \dpi{100} 0,8:\frac{2}{3} = 0,8.\frac{3}{2} = \frac{2,4}{2} = 1.2(kg)

Lượng đường bằng 5% cùi dừa, nên lượng đường bằng:

1,2 . 5% = \dpi{100} \frac{12}{10}.\frac{5}{100} = \frac{60}{1000} = 0,006(kg)

Vậy nếu có 0,8kg thịt ba chỉ thì phải cần có 1,2 kilôgam cùi dừa, 0,006  kilôgam đường.

Bài Tập 135 Trang 56 SGK

Đề bài Một xí nghiệp đã thực hiện 5/9 kế hoạch, còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch. Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch.

Bài giải

Theo để bài thì xí nghiệp đã thực hiện 5/9 kế hoạch. Vậy kế hoạch còn lại cần thực hiện là: \dpi{100} 1 - \frac{5}{9} = \frac{9}{9} - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}

Ta có 4/9 kế hoạch này tương đương với 560 sản phẩm. Để tính được số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch thì:

\dpi{100} 560 : \frac{4}{9} = 560.\frac{9}{4} = 1260  (sản phẩm)

Bài Tập 136 Trang 56 SGK

Đề bài Đố: (Theo một bài toán của Xem Lôi-đơ (Sam Loyd): Trong hình vẽ cân đang ở vị trí thăng bằng. Đố em viên gạch nặng bao nhiêu kilôgam.

bai-136-toan-lop-6-tap2

Bài giải

Cân đang đứng vị trí thằng đứng nên 3/4 kg sẽ tương tứng:  1 – 3/4 = 1/4 viên gạch.

Vậy viên gạch nặng:

\dpi{100} \frac{3}{4}:\frac{1}{4} = \frac{3}{4}.4 = 3(kg) V

Vậy viên gạch nặng 3 kg

Bài giải toán lớp 6 tập 2 còn lại trong chương III – Phần phân số

Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 16: Tìm tỉ số của hai số

Bài 17: Biểu đồ phần trăm

Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)

Tập 2-  Phần hình học – Chương II: Góc

Bài 1: Nửa mặt phẳng

Câu hỏi của vào 21/06/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.