Giải toán lớp 6 Tập 2 chương 3 – Bài 14 – Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài Tập 115 Trang 51 SGK

Đề bài

Tìm:

a) 2/3 của 8,7;   b) 2/7 của -11/6;    c)  \dpi{100} 2\frac{1}{3} \, \, \, cua\, \, 5,1\, \, \, \, \, \, \, \, d)2\frac{7}{11}\, \, \, \, cua\, \, \, \, \, 6\frac{3}{5}

Bài giải

Câu a)

\dpi{100} \frac{2}{3} của \dpi{100} 8,7 = \frac{2}{3}.8,7 = \frac{2}{3}.\frac{87}{10} = \frac{58}{10} = 5,8

Câu b)

\dpi{100} \frac{2}{7}  của   \dpi{100} \frac{-11}{6} = \frac{2}{7}.\frac{-11}{6} = \frac{-11}{21}

Câu c)

\dpi{100} 2\frac{1}{3}  của \dpi{100} 5,1 = 2\frac{1}{3} .\frac{51}{10} = \frac{119}{10} = 11,9

Câu d)

\dpi{100} 2\frac{7}{11}  của  \dpi{100} 6\frac{3}{5} = \frac{29}{11}.\frac{33}{5} = \frac{87}{5}

Bài Tập 116 Trang 51 SGK

Đề bài

Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16. Dựa vào nhận xét đó hãy tính nhanh:

a) 84% của 25                   b) 48% của 50

Bài giải

Ta có 16% của 25 = \dpi{100} \frac{16}{100}.25 = 4

25% của 16 = \dpi{100} \frac{25}{100}.16 = 4

Vậy 16% của 25 = 25% của 16

Câu a)

84% của 25  = 25% của 84 = 84 : 4 = 21

Câu b)

48% của 50 = 50% của 48 = 48 : 2 = 24

Bài Tập 117 Trang 51 SGK

Đề bài

Biết rằng 13,21.3 = 39,63 và 39,63 : 5 = 7,926. Hãy tìm 3/5 của 13,21 và 5/3 của 7,926 mà không cần tính toán.

Bài giải

3/5 của 13,21 = 3/5.13,21

= (13,21.3):5 = 39,63 : 5  ( Vì để bài cho 13,21.3 = 39,63)

= 7,926 (Vì để bài cho 39,63 : 5 = 7,926)

Theo để bài:

39,63 : 5 = 7,926  = > 7,926.5 = 39,63

13,21.3 = 39,63     => 39,63 : 3 = 13,21

5/3 của 7,926 = 5/3.7,926 = (7,926.5) : 3

= 39,63 : 3 = 13,21

Bài Tập 118 Trang 52 SGK

Đề bài

Tuấn có 21 viên bi. Tuấn cho Dũng 3/7 số bi của mình. Hỏi:

a) Dũng được Tuấn cho bao nhiêu viên bi?

b) Tuấn còn lại bao nhiêu viên bi?

Bài giải

Câu a)

Dũng được tuấn cho số bi là:

\dpi{100} \frac{3}{7}.21 = 9 ( Viên bi)

Câu b)

Số bi còn lại của Tuấn là:

21 -9 = 12 ( Viên bi)

Bài Tập 119 Trang 52 SGK

Đề bài

Đố: An nói: “Lấy một phần hai của một phần hai rồi đem chia cho một phần hai sẽ được kết quả là một phần hai”. Đố em bạn An nói có đúng không?

Bài giải

Ta có:

Lấy một phần hai của một phần hai = \dpi{100} \frac{1}{2}.\frac{1}{2} = \frac{1}{4}

Đem kết quả này chia cho một phần hai ta được:

\dpi{100} \frac{1}{4} : \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.2 = \frac{1}{2}

Vậy bạn An nói đúng kết quả là một phần hai.

Bài giải toán lớp 6 tập 2 còn lại trong chương III – Phần phân số

Bài 13: Hỗn số, Số thập phân, Phần trăm

Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Bài 16: Tìm tỉ số của hai số

Tìm tỉ số của hai số – Luyên tập

Bài 17: Biểu đồ phần trăm

Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)

Câu hỏi của vào 20/06/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.