Giải toán lớp 6 Tập 2 chương 3 – Bài 16 –Tìm tỉ số của hai số

Bài Tập 137 Trang 57 SGK

Đề bài

Tính tỉ số của:

\dpi{100} a) \frac{2}{3}m \, \, \, v\grave{a}\, \, 75cm\, \, \, \, \, \, b) \frac{3}{10}h \, \, v\grave{a}\, \, 20\, \, ph\acute{u}t

Bài giải

Để tìm tỉ số giữa 2 số có đơn vị khác nhau, ta phải đưa về cùng 1 đơn vị.

Câu a)

Ta sẽ đưa về cùng đơn vị là m

\dpi{100} 75cm = \frac{75}{100}\, m = \frac{3}{4}\, m

Vậy tỉ số giữa 2 số là:

\dpi{100} \frac{2}{3} : \frac{3}{4} = \frac{2}{3}.\frac{4}{3} = \frac{8}{9}

Câu b)

Đổi đơn vị phút thành giờ để tìm tỉ số giữa 2 số:

20 p = 20/60 = 1/3 h

Vậy tỉ số giữa 2 số là:

\dpi{100} \frac{3}{10}:\frac{1}{3} = \frac{3}{10}.3 = \frac{9}{10}(h)

Bài Tập 138 Trang 58 SGK

Đề bài

Có thể đưa tỉ số của 2 số về tỉ số của 2 số nguyên. Chẳn hạn tỉ số của 2 số 0,75 và \dpi{100} 1\frac{7}{20} có thể viết như sau:

\dpi{100} \frac{0,75}{1\frac{7}{20}} = \frac{\frac{75}{100}}{\frac{27}{20}} = \frac{75}{100}.\frac{20}{27} = \frac{5}{9}

Hãy viết các tỉ số sau đây thành tỉ số của 2 số nguyên:

\dpi{100} a)\frac{1,28}{3,15}\, \, \, b)\frac{2}{5}:3\frac{1}{4}\, \, \, c)1\frac{3}{7}:1,24\, \, \, \, d)\frac{2\frac{1}{5}}{3\frac{1}{7}}

Bài giải

Câu a)

\dpi{100} \frac{1,28}{3,15} = \frac{1,28.100}{3,15.100} = \frac{128}{315}

Câu b)

\dpi{100} \frac{2}{5}:3\frac{1}{4} = \frac{2}{5} : \frac{13}{4} = \frac{2}{5}.\frac{4}{13} = \frac{8}{65}

Câu c)

\dpi{100} c) 1\frac{3}{7}:1,24 = \frac{10}{7}:\frac{124}{100} = \frac{10}{7}.\frac{100}{124} = \frac{1000}{868} = \frac{250}{217}

Câu d)

\dpi{100} \frac{2\frac{1}{5}}{3\frac{1}{7}} = \frac{\frac{11}{5}}{\frac{22}{7}} = \frac{11}{5}.\frac{7}{22} = \frac{7}{10}

Bài Tập 139 Trang 58 SGK

Đề bài

Tỉ số của hai số a và b có thể viết là a/b. Cách viết này có khác gì cách viết phân số a/b không? Cho ví dụ.

Bài giải

Ta có a/b là phân số khi a và b đều là số nguyên

a/b là tỉ số thì a và b có thể là hỗn số, phân số, số nguyên, số thực…

Ví dụ :

1/2 là 1 phân số và cũng là tỉ số.

\dpi{100} \frac{1}{2\frac{3}{4}} là tỉ số nhưng không phải là phân số.

Bài Tập 140 Trang 58 SGK

Đề bài

Chuột nặng hơn voi !

Một con chuột nặng 30g còn con voi nặng 5 tấn. Tỉ số giữa khối lượng của chuột và khối lượng của voi là 30/5 = 6, nghĩa là 1 con chuột nặng bằng 5 con voi ! Em có tin như vậy không? Sai lầm ở chỗ nào?

Bài giải

Bài toán trên có đáp án Sai. Vì khi tỉ số giữa chuột và voi có đơn vị khác nhau( g và tấn). Vì vậy cần đổi 1 trong 2 đơn vị về cùng 1 đơn vị đo. 5 tấn ra g hoặc 30g ra tấn.

5 tấn = 5.1000000 g = 5000000g

Tỉ số giữa chuột và voi la:

\dpi{100} \frac{30}{5000000} = \frac{3}{500000}

Bài Tập 141 Trang 58 SGK

Đề bài

Tỉ số của hai số là a và b bằng \dpi{100} 1\frac{1}{2}. Tìm 2 số đó biết rằng a – b = 8.

Bài giải

Ta có:

\dpi{100} \frac{a}{b} = 1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}\, \Rightarrow a = \frac{3}{2}b

Mà theo đề bài thì a  – b = 8, thay a = 3/2b vào ta được:

\dpi{100} \frac{3}{2}b - b = 8 \, \Rightarrow \frac{1}{2}b = 8 \, \, \Rightarrow b = 16

Thay b = 16 vào phương trình a – b = 8 ta được

a – 16 = 8 => a = 16 + 8 = 24

Vậy a = 24, b = 16

Bài giải toán lớp 6 tập 2 còn lại trong chương III – Phần phân số

Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Bài 17: Biểu đồ phần trăm

Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)

Tập 2-  Phần hình học – Chương II: Góc

Bài 1: Nửa mặt phẳng

Bài 2: Góc

Câu hỏi của vào 21/06/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.