Giải toán lớp 6 – Phần hình học – Bài 5 – Tia

Bài Tập 22 Trang 112 SKG

Để bài

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một …

b) Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của …

c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:

Hai tia … đối nhau –

Hai tia CA và … trùng nhau –

Hai tia BA và BC …

Bài giải

Câu a )

Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O.

Câu b)

Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia đối nhau Rx và Ry.

Câu c)

Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:

Hai tia AB và AC đối nhau

Hai tia CA và CB trùng nhau

Hai tia BA và BC trùng nhau

Bài Tập 23 Trang 113 SKG

Để bài

Trên đường thẳng a cho bốn điểm M, N, P, Q như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

honh-hoc-lop-6 bai-23

a) Trong các tia MN, MP, MQ, NP, NQ có những tia nào trùng nhau?

b) Trong các tia MN, NM, MP có những tia nào đối nhau?

c) Nêu tên hai tia gốc P đối nhau.

Bài giải

Câu a)

Xét các tia cùng gốc M ta được các tia trùng nhau là MN, MP, MQ.

Xét các tia cùng gốc N ta được các tia trùng nhau là NP, NQ.

Câu b)

Trong các tia MN, NM, MP không có tia nào đối nhau.

Câu c)

Hai tia gốc P đối nhau là PQ và PN (hoặc PQ và PM hoặc PQ và Pa).

Bài Tập 24 Trang 113 SKG

Để bài

Cho hai tia Ox, Oy đối nhau, điểm A thuộc tia Ox các điểm B và C thuộc tia Oy (B nằm giữa O và C). Hãy kể tên:

honh-hoc-lop-6 bai-23

a) Tia trùng với tia BC.

b) Tia đối của tia BC.

Bài giải

Câu a)

Tia trùng với tia BC là tia By.

Câu b)

Tia đối của tia BC là tia BO, BA hay tia Bx (ba tia này trùng nhau).

Bài Tập 25 trang 113 SKG

Để bài

Cho hai điểm A và B, hãy vẽ:

a) Đường thẳng AB.

b) Tia AB.

c) Tia BA.

Bài giải

Câu a )

Đường thẳng AB là:

honh-hoc-lop-6 bai-25-1

Câu b)

Tia AB là

honh-hoc-lop-6 bai-25-2

Câu c )

Tia BA là

honh-hoc-lop-6 bai-25-3

Bài giải toán lớp 6 còn lại trong chương I – Phần hình học

Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài 6: Đoạn thẳng

Bài 7: Độ dài đoạn thẳng

Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB

Câu hỏi của vào 30/05/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.