Giải toán lớp 6 – Phần hình học – Bài 7 – Độ dài đoạn thẳng

Bài Tập 42 Trang 119 SGK

Để bài

So sánh hai đoạn thẳng AB và AC trong hình 44 rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau.

toan-lop-6-hinh-hoc-bai-7-hinh4

Bài giải

Sử dụng thước kẻ để đo hai đoạn thẳng AB và AC, ta thấy chúng đều có độ dài là:

AB = AC = 28 mm (= 2,8 cm)

Hai đoạn thẳng này bằng nhau, ta dùng một dấu gạch (ngang hay chéo tùy bạn) để đánh dấu cả hai đoạn thẳng này.

Bài Tập 43 Trang 119 SGK

Để bài

Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CA trong hình 45 theo thứ tự tăng dần.

toan-lop-6-hinh-hoc-bai-7-hinh3

Bài giải

Sử dụng thước kẻ đo độ dài các đoạn thẳng ta được:

AB = 30 mm; AC = 18 mm; BC = 35 mm suy ra:

AC < AB < BC

Vậy thứ tự tăng dần về độ dài là: AC, AB, BC.

Bài Tập 44 Trang 119 SGK

Để bài

a)Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong hình 46 theo thứ tự giảm dần.

toan-lop-6-hinh-hoc-bai-7-hinh2

b) Tính chu vi hình ABCD (tức là tính AB + BC + CD + DA).

Bài giải

Câu a)

Sử dụng thước kẻ đo độ dài các đoạn thẳng trong hình 46.

Ta được: AB = 12 mm, BC = 16 mm, CD = 25 mm, DA = 30 mm

suy ra: AB < BC < CD < DA

Vậy thứ tự giảm dần về độ dài các đoạn thẳng là: DA, CD, BC, AB.

Câu b)

Công thức tính chu vi một tứ giác bất kỳbằng tổng độ dài 4 cạnh trong tứ giác

Chu vi của hình ABCD là:

AB + BC + CD + DA = 12 + 16 + 25 + 30 = 83 (mm)

Toán lớp 6 – Phần hình học – Bài 45 trang 119 SKG

Để bài

Đố: Nhìn hình 47a, b đoán xem hình nào có chu vi lớn hơn? Hãy đo để kiểm tra dự đoán.

toan-lop-6-hinh-hoc-bai-7-hinh1

Bài giải

Nhìn vào 2 hình a và b ta dễ dàng nhận ra hình b có chu vu lớn hơn hình a. Hình a gồm 4 đường thằng, hình b gồm 6 đường thẳng hợp thành. Mà công thức tính chu vi chung cho các hình là bằng độ dài các cạnh.

Sử dụng thước đo kích thước từng cạnh ta tính được chu vi 2 hình như sau

Chu vi hình a) là: 78 mm

Chu vi hình b) là: 83 mm

83 > 78 . Vậy hình b có chu vi lớn hơn hình a thật.

Bài giải toán lớp 6 còn lại trong chương I – Phần hình học

Bài 6: Đoạn thẳng

Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB

Bài 9: Vẽ đoạn thằng cho biết độ dài

Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Câu hỏi của vào 02/06/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.