Giải toán lớp 6 – Phần hình học – Bài 6 – Đoạn thẳng

Bài Tập 33 Trang 115 SGK

Để bài

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng RS. Hai điểm … được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm …

Bài giải

Câu a)

Hình gồm hai điểm R, S và tất cả các điểm nằm giữa R và S được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm R, S được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

Câu b)

Đoạn thẳng PQ là hình gồm hai điểm P, Q và tất cả các điểm nằm giữa P, Q.

Bài Tập 34 Trang 116 SGK

Để bài

Trên đường thẳng a lấy ba điểm A, B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy?

Bài giải

Lưu ý : Các điểm trên đường thẳng là những đoạn thẳng phân biệt. Cho dù bạn thay đổi vị trí như đoạn AB và cạnh BA vẫn chỉ là một đoạn thẳng.

Vì có 3 điểm là A, B, C nên chỉ tạo thành 3 đoạn thẳng phân biệt là

AB, AC, BC.

Thứ tự vị trí các điểm tùy người dùng đặt tên, như trong hình vẽ mình có ví dụ 4 cách vẽ 3 điểm A, B, C trên đường thẳng a.

toan-lop-6-Hinh-hoc-bai-34

Bài Tập 35 Trang 116 SGK

Để bài

Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn câu trả lời đúng trong bốn câu sau:

a) Điểm M phải trùng với điểm A.

b) Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B.

c) Điểm M phải trùng với điểm B.

d) Điểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc nằm giữa hai điểm A và B, hoặc trùng với điểm B.

Bài giải

Câu a )

Hình vẽ ví dụ điểm M trùng với điểm A.

toan-lop-6-Hinh-hoc-bai-35-a

Câu b )

Hình vẽ ví dụ điểm M nằm giữa 2 điểm A và B.

toan-lop-6-Hinh-hoc-bai-35-b

Câu c )

Hình vẽ điểm M phải trùng với điểm B.

toan-lop-6-Hinh-hoc-bai-35-c

Câu d )

Là tổng hợp 3 hình của câu a, b, c.

Bài Tập 36 Trang 116 SGK

Để bài

Xét ba đoạn thẳng AB, BC, CA trên hình vẽ 36 và trả lời các câu hỏi sau:

toan-lop-6-Hinh-hoc-bai-36

a) Đường thẳng a có đi qua mút của đoạn thẳng nào không?

b) Đường thẳng a cắt những đoạn thẳng nào?

c) Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng nào?

Bài giải

Câu a)

Đường thẳng a không đi qua mút của đoạn thẳng nào.

Câu b)

Đường thẳng a cắt đoạn thẳng AB, AC.

Câu c)

Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng BC.

Bài Tập 37 Trang 116 SGK

Để bài

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB và AC, sau đó vẽ tia Ax cắt đoạn thẳng BC tại điểm K nằm giữa hai điểm B và C.

Bài giải

toan-lop-6-Hinh-hoc-bai-37

Bài này chỉ yêu cầu bạn vẽ hình, chỉ cần chọn 3 điểm A, B, C bất ký không thẳng hàng. Từ đỉnh A lần lượt vẽ 2 tia AB và AC có chung đỉnh A. Tiếp đó vẽ tia Ax bất kỳ cắt đoạn thẳng BC.

Bài Tập 38 Trang 116 SGK

Để bài

Vẽ hình 37 vào vở rồi tô đoạn thẳng BM, tia MT, đường thẳng BT bằng ba màu khác nhau.

toan-lop-6-Hinh-hoc-bai-38-1

Bài giải

Các bạn có thể tô bất kỳ màu nào bạn thích, nhớ là không tô trùng màu nào với nhau nha.

toan-lop-6-Hinh-hoc-bai-38-2

Bài 39 Trang 116 SGK

Để bài

Vẽ hình 38 vào vở rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng AE, BD cắt nhau tại I. Vẽ các đoạn thẳng AF, CD cắt nhau tại K. Vẽ các đoạn thẳng BF, CE cắt nhau tại L. Kiểm tra xem các điểm I, K, L có thẳng hàng hay không.

toan-lop-6-Hinh-hoc-bai-39-1

Bài giải

Vẽ tiếp các đoạn thẳng AE, BD cắt nhau tại I.

toan-lop-6-Hinh-hoc-bai-39-2

Vẽ các đoạn thẳng AF, CD cắt nhau tại K.

toan-lop-6-Hinh-hoc-bai-39-3

Vẽ các đoạn thẳng BF, CE cắt nhau tại L.

toan-lop-6-Hinh-hoc-bai-39-4

Để kiểm tra 3 điểm I, K, L có thẳng hàng không thì ta kẽ 1 đoạn thằng đi qua 3 điểm nó, nếu đoạn thẳng đó thằng hàng thì đúng.

toan-lop-6-Hinh-hoc-bai-39-5

Bài giải toán lớp 6 còn lại trong chương I – Phần hình học

Bài 5: Tia

Bài 7: Độ dài đoạn thẳng

Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB

Bài 9: Vẽ đoạn thằng cho biết độ dài

Câu hỏi của vào 01/06/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.