Giải toán lớp 6 – Phần hình học – Bài 8 – Khi nào thì AM + MB = AB?

Bài Tập 46 Trang 121 SGK

Để bài

Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IN = 3cm, NK = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng IK.

hinh-hoc-lop-6-bai8-1

Bài giải

Vì N là 1 điểm thuộc đường thẳng IK nên N nằm giữa IK.

Vậy IK = IN + NK

Mà đề bài đã cho độ dài 2 đoạn thẳng IN và NK nên ta sẽ tìm được độ dài đoạn IK

IK = 3 + 6 = 9(cm).

Vậy độ dài đoạn thẳng IK là 9 (cm).

Bài Tập 47 Trang 121 SGK

Để bài

Gọi M là một điểm của đoạn thẳng EF. Biết EM = 4cm, EF = 8cm. So sánh hai đoạn thẳng EM và MF.

hinh-hoc-lop-6-bai8-2

Bài giải

Vẽ hình: vì độ dài EM khác 0 và nhỏ hơn 8 cm nên M không trùng với hai đầu mút của đoạn thẳng EF

Vì M nằm giữa E, F nên: EM + MF = EF

Suy ra: MF = EF – EM = 8 – 4 = 4 cm Vì 4 = 4

Nên EM = MF hay hai đoạn thẳng EM và MF có độ dài bằng nhau.

Bài Tập 48 Trang 121 SGK

Để bài

Em Hà có sợi dây dài 1,25m, em dùng dây đó đo chiều rộng của lớp học. Sau bốn lần căng dây đo liên tiếp thì khoảng cách giữa đầu dây và mép tường còn lại bằng 1/5 độ dài sợi dây. Hỏi chiều rộng lớp học?

Bài giải

Sợi dây dài 1,25m sau 4 lần đó thì chiều dài bằng

4 x 1.25 = 5m.

Sau 4 lần đo thì khoảng cách giữa đầu dây và mép tường còn lại bằng 1/5

Suy ra chiều dài còn lại là: 1.25 x 1/5 = 0.25m

Vậy chiều rộng tường học là :

5 + 0.25 = 5.25 (m)

Vậy chiều rộng của lớp học là 5.25 (m).

Bài Tập 49 Trang 121 SGK

Để bài

Gọi M và N là hai điểm nằm giữa hai mút của đoạn thẳng AB. Biết rằng AN = BM. So sánh AM và BN. Xét cả hai trường hợp (h.52).

hinh-hoc-lop-6-bai8-3

Bài giải

Hình a)

hinh-hoc-lop-6-bai8-4

Vì M nằm giữa hai điểm A và N nên AN = AM + MN

Vì N nằm giữa hai điểm B và M nên BM = BN + MN

Theo đề bài: AN = BM nên AM + MN = BN + MN => AM = BN.

Hình b)

hinh-hoc-lop-6-bai8-5

Vì N nằm giữa hai điểm A và M nên AN + MN = AM => AN = AM – MN

Vì M nằm giữa hai điểm B và N nên BM + MN = BN => BM = BN – MN

Theo đề bài: AN = BM nên AM – MN = BN – MN => AM = BN

Vậy cả 2 hình a và b thì AM và BN có độ dài bằng nhau.

Bài Tập 50 Trang 121 SGK

Để bài

Cho ba điểm V, A, T thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu: TV + VA = TA

Bài giải

Nếu TV + VA = TA thì điểm V nằm giữa hai điểm T và A.

hinh-hoc-lop-6-bai8-6

Bài Tập 51 Trang 122 SGK

Để bài

Trên một đường thẳng hãy vẽ ba điểm V, A, T sao cho TA = 1cm, VA = 2cm, VT = 3cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Bài giải

Vì TA + VA = 1 cm + 2 cm = 3 cm = VT nên điểm A nằm giữa hai điểm T và V.

hinh-hoc-lop-6-bai8-7

Bài Tập 52 Trang 122 SGK

Để bài

Đố: Quan sát hình 53 và cho biết nhận xét sau đúng hay sai: Đi từ A đến B thì đi theo đoạn thẳng là ngắn nhất.

hinh-hoc-lop-6-bai8-8

Bài giải

Nhận xét sau là đúng. Vì trong hình vẽ thì đoạn đường đi từ A sang B là đường thẳng,  còn những đường đi khác đều là đường vòng.

Bài giải toán lớp 6 còn lại trong chương I – Phần hình học

Bài 7: Độ dài đoạn thẳng

Bài 9: Vẽ đoạn thằng cho biết độ dài

Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Phần ôn tập

Câu hỏi của vào 02/06/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.