Giải toán lớp 6 – Phần hình học – Bài 3 – Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài Tập 15 trang 109 SKG

Để bài

Quan sát hình 21 và cho biết những nhận xét sau đúng hay sai:

hinh -hoc-lop-6-bai3-1

a) Có nhiều đường “không thẳng” đi qua hai điểm A và B.

b) Chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

Bài giải

Câu a)

Đúng. Hai đường “không thẳng” chính là hai đường cong như trên hình.

Câu b)

Đúng. Đó chính là đường thẳng AB.

Bài Tập 16 trang 109 SKG

Để bài

Câu a )Tại sao không nói “Hai điểm thẳng hàng”?

b) Cho ba điểm A, B, C trên trang giấy và một thước thẳng (không chia khoảng). Phải kiểm tra như thế nào để biết được ba điểm đó có thẳng hàng hay không?

Bài giải

Câu a)

Ta không nói “Hai điểm thẳng hàng” vì qua hai điểm lúc nào cũng vẽ được một đường thẳng.

Câu b)

Đặt cạnh thước đi qua hai điểm, chẳng hạn A, B. Nếu C nằm trên cạnh thước thì ba điểm đó thẳng hàng, nếu không thì ba điểm đó không thẳng hàng.

Bài Tập 17 trang 109 SKG

Để bài

Lấy bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? Đó là những đường thẳng nào?

Bài giải

hinh -hoc-lop-6-bai3-3

Qua điểm A và mỗi điểm B, C, D ta vẽ được 3 đường thẳng là AB, AC, AD.

Qua điểm B và mỗi điểm C, D ta vẽ được 2 đường thẳng là BC, BD (nếu tính cả điểm A sẽ bị trùng vì ở trên đã có đường thẳng AB rồi).

Qua điểm C và điểm D ta vẽ được 1 đường thẳng là CD (không tính các điểm còn lại vì sẽ bị trùng, tương tự với điểm D.)

Như vậy, qua 4 điểm A, B, C, D ta vẽ được tất cả 6 đường thẳng, đó là AB, AC, AD, BC, BD, CD.

Bài Tập 18 trang 109 SKG

Để bài

Lấy bốn điểm M, N, P, Q trong đó có ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng (phân biệt). Viết tên các đường thẳng đó.

Bài giải

Vì ba điểm M, N, P thẳng hàng nên qua ba điểm này sẽ có 1 đường thẳng.

Vì là các đường thẳng  phân biệt qua Q và mỗi điểm M, N, P ta sẽ vẽ được 3 đường thẳng là QM, QN, QP.

Vậy ta sẽ vẽ được tất cả 4 đường thẳng là MP, QM, QN, QP.

hinh -hoc-lop-6-bai3-4

Bài Tập 19 trang 109 SKG

Để bài

Vẽ hình 22 vào vở rồi tìm điểm Z trên đường thẳng d1 và điểm T trên đường thẳng d2 sao cho X, Z, T thẳng hàng và Y, Z, T thẳng hàng.

hinh -hoc-lop-6-bai3-5

Bài giải

Vì X, Z, T thẳng hàng và Y, Z, T thẳng hàng nên cả 4 điểm này đều nằm trên đường thẳng XY.

Bài Tập 20 trang 109 SKG

Để bài

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) M là giao điểm của hai đường thẳng p và q.

b) Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại A, đường thẳng p cắt n tại B và cắt m tại C.

c) Đường thẳng MN và đường thẳng PQ cắt nhau tại O.

Bài giải

Câu a ) Điểm M là điểm cắt giữa 2 đường thẳng p và q

hinh -hoc-lop-6-bai3-6

Câu b ) Hình vẽ là

hinh -hoc-lop-6-bai3-7

Câu c) Hình vẽ là

hinh -hoc-lop-6-bai3-8

Bài Tập 21 trang 109 SKG

Để bài

Xem hình 23 rồi điền vào chỗ trống

hinh -hoc-lop-6-bai3-9

Câu a ) Hai đường thẳng … giao điểm

Câu b) 3 đường thẳng … giao điểm

Câu c) … 4 đường thẳng … giao điểm

Câu d) … đường thẳng … giao điểm

Bài giải

a) 2 đường thẳng 1 giao điểm

b) 3 đường thẳng 3 giao điểm

c) 4 đường thẳng 6 giao điểm

d) 5 đường thẳng 10 giao điểm

Bài giải toán lớp 6 còn lại trong chương I – Phần hình học

Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Bài 5: Tia

Bài 6: Đoạn thẳng

Bài 7: Độ dài đoạn thẳng

Câu hỏi của vào 31/05/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.