Giải toán lớp 6 – Bài 11 – Dấu hiệu chia hết cho 2, 5 SGK Tập 1

Bài Tập 91 Trang 38 SGK

Để bài 

Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5?

652; 850; 1546; 785; 6321

Bài giải 

Các số chia hết cho 2 là

652 vì có số cuối cùng bằng 2

850 vì có số cuối cùng bằng 0

1546 vì có số cuối cùng bằng 6

Các số chia hết cho 5 là

785 vì có số cuối cùng bằng 5

850 vì có số cuối cùng bằng 0

Số 6321 không chia hết cho 2 và 5

Bài Tập 92 Trang 38 SGK

Để bài 

Cho các số 2141; 1345; 4620; 234. Trong các số đó:

a ) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5?

b ) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2?

c ) Số nào chia hết cho cả 2 và 5?

Bài giải 

Câu a )

Các số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 là

234 vì có số cuối cùng bằng 4

Câu b )

Các số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 là

1345 vì có số cuối cùng bằng 5

Câu c )

Các số chia hết cho 5 và 2 là

4620 vì có số 0 là số cuối cùng

Bài Tập 93 Trang 38 SGK

Đề bài 

Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không?

a ) 136 + 420       b) 625 – 450     c) 1.2.3.4.5.6 + 42    d ) 1.2.3.4.5.6 – 35

Bài giải 

Câu a )

136 : 2 = 68 ( không dư ) và 420 : 2 = 210 ( không dư )

 => Tổng 136 + 420   chia hết cho 2

136 : 5 = 27 ( dư 1) và 420 : 5 = 84 ( không dư)

=>136 + 420  không chia hết cho 5

Câu b )

625 không chia hết cho 2 vì có số cuối cùng là số 5, 450 chia hết cho 2

=> Hiệu 625 – 450   không chia hết cho 2

625 và 450 có 2 số cuối cùng lần lượt là 0 và 5 nên đều chia hết cho 5

=> Hiệu  625 – 450   chia hết cho 5

Câu c )

1.2.3.4.5.6 chia hết cho 2 và 42 chia hết cho 2

=> Tổng 1.2.3.4.5.6 + 42  chia hết cho 2

1.2.3.4.5.6 chia hết cho 5 và 42 không chia hết cho 5

=> Tổng 1.2.3.4.5.6 + 42 không chia hết cho 5

Câu d )

1.2.3.4.5.6 chia hết cho 2 nhưng 35 không chia hết cho 2

=> Hiệu 1.2.3.4.5.6 – 35 không chia hết cho 2

1.2.3.4.5.6 chia hết cho 5 và  35 chia hết cho 5

=>  Hiệu  1.2.3.4.5.6 – 35 chia hết cho 5

Bài Tập 94 Trang 38 SGK

Để bài 

Không thực hiện phép chia, hãy tìm số dư khi chia mỗi số sau đây cho 2 cho 5:

813; 264; 736; 6547

Bài giải 

Với dạng bài tập trên ta nên tách số đó thành tổng hoặc hiệu với một giá trị chia hết cho 2 hoặc 5. Như vậy sẽ dễ dàng tìm được phần dư.

813 = 810 + 3 

810 chia hết cho 5 ( 810 : 5 = 162) và 3 <  5 nên

3 là số dư của phép chia 813 : 5

813 = 812 + 1 

812 chia hết cho 2 ( 810 : 2  = 402) và 1 > 2 nên

1 là số dư của phép chia 813 :  2

264 có số 4 là số cuối cùng, nên theo tính chất chia hết cho 2 thì

264 : 2 sẽ không dư

264 = 260 + 4 

260 chia hết cho 5 ( 260 : 5 = 52) và 4 < 5

4 là số dư của phép chia 264 : 5

736 cũng có số 6 là số cuối cùng chia hết cho 2 nên

736 : 2 không có số dư

736 = 735 + 1 

735 chia hết cho 5 ( 735 : 5 = 147 ) và 1 < 5 nên

1 là số dư của phép chia 736 : 5

6547 = 6546 + 1 

Vì 6546 chia hết cho 2 nên

1 là số dư của phép chia 6547 : 2

6547 = 6545 + 2 

vì 6542 chia hết cho 5 nên

2 là số dư của phép chia 6547 : 5

Bài Tập 95 Trang 38 SGK

Đề bài 

Điền chữ số vào dấu * để được số 54* thỏa mãn điều kiện:

a) Chia hết cho 2           b) Chia hết cho 5

Bài giải 

Câu a )

Để 54*  chgia hết cho 2 thì * phải là những số dưới đây

0, 2, 4, 6, 8

Để 54*  chgia hết cho 25thì * phải là những số dưới đây

0, 5

Bài giải toán lớp 6 còn lại trong chương I

Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9

Bài 13: Ước vào bội

Bài 14: Số nguyên tố, Hợp Số, bảng số nguyên tố

Câu hỏi của vào 05/05/2018   danh mục: Giải toán.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.