Giải toán lớp 6 – Bài 10 – Tính chất chia hết của một tổng – Luyện tập

Bài Tập 87 Trang 36 SGK

Đề bài 

Cho tổng A = 12 + 14 + 16 + x với x ∈ N. Tìm x để:

a )   A chia hết cho 2                b )  A không chia hết cho 2

Bài giải 

Câu a ) Ta thấy

12 : 2 = 6 ( không dư)

14 : 2 = 7 ( Không dư )

16 : 2 = 8 ( không dư )

Vậy x phải là số 0 hoặc một số tự nhiên chẵn như 2, 4, 6 …

Tổng A = 12 + 14 + 16 + x  sẽ chia hết cho 2

Câu b )

Để tổng A = 12 + 14 + 16 + x  không chia hết cho 2 thì

x phải là một số tự nhiên lẽ như 1, 3, 5, 7 …

Bài Tập 88 Trang 36 SGK

Đề bài 

Khi chia số tự nhiên a cho 12, ta được số dư là 8. Hỏi số a có chia hết cho 4 không? Có chia hết cho 6 không?

Bài giải 

Để giải được dạng bài tập này ta phải đặt một biến x là thương của phép chia số tự nhiên a cho 12. Ta được phương trình sau

a = 12x + 8  với x ∈ N và x # 0

12 : 4 = 3 ( không dư ) = > 12x : 4 không dư

8 : 4 = 2 ( không dư )

Nên a = 12x + 8  chia hết cho 4 và không dư

12 : 6 = 2 ( không dư ) = > 12x : 6 không dư

8 :6 = 1 ( dư 2 )

Nên a = 12x + 8 sẽ không chia hết cho 6

Bài Tập 89 Trang 36 SGK

Để bài 

Điền dấu “X” vào ô thích hợp trong các câu sau:

CâuĐúngSai
a)Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 6 thì tổng chia hết cho 6.
b)Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 thì tổng không chia hết cho 6.
c)Nếu tổng của hai số chia hết cho 5 và một trong hai sô đó chia hết cho 5 thì số còn lại chia hết cho 5.
d)Nếu hiệu của hai số chia hết cho 7 và một trong hai số chia hết cho 7 thì số còn lại chia hết cho 7.

 

 

 

 

 

 

 

Bài giải 

Câu a ) Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 6 thì tổng chia hết cho 6.

Câu này là câu trả lời đúng.  Vì tính chất chia hết cho tổng

Ví dụ : 12 + 18 + 24  = 48 chia hết cho 6 và các số hạng đều chia hết cho 6

Câu b ) Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 thì tổng không chia hết cho 6.

Câu này là câu trả lời sai. Ta sẽ lấy một ví dụ để chứng minh

Ví dụ : 10 + 8 = 18 : 6 = 3 ( Không dư ), trong đó 10 và 8 đều không chia hết cho 6.

Câu c ) Nếu tổng của hai số chia hết cho 5 và một trong hai sô đó chia hết cho 5 thì số còn lại chia hết cho 5

Câu này là câu trả lời đúng Vì Suy ra từ tính chất chia hết của tổng.

Ví dụ : 10 + 5 = 15 chia hết cho 5 , và 5 vá 10 đều là 2 số chia hết cho 5

Câu d ) Nếu hiệu của hai số chia hết cho 7 và một trong hai số chia hết cho 7 thì số còn lại chia hết cho 7

Câu này là câu trả lời đúng, Suy ra từ tính chất chia hết của một hiệu

Bản kết quả chi tiết

CâuĐúngSai
a)Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 6 thì tổng chia hết cho 6.X
b)Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 thì tổng không chia hết cho 6.X
c)Nếu tổng của hai số chia hết cho 5 và một trong hai sô đó chia hết cho 5 thì số còn lại chia hết cho 5.X
d)Nếu hiệu của hai số chia hết cho 7 và một trong hai số chia hết cho 7 thì số còn lại chia hết cho 7.X

 

Bài Tập 90 Trang 36 SGK

Đề bài 

Gạch dưới số mà em chọn:

a ) Nếu a ⋮ 3 và b ⋮ 3 thì tổng a + b chia hết cho 6 ; 9 ; 3

b ) Nếu a ⋮ 2 và b ⋮ 4 thì tổng a + b chia hết cho 4 ; 2 ; 6

c ) Nếu a ⋮ 6 và b ⋮ 9 thì tổng a + b chia hết cho 6 ; 3 ; 9

Bài giải 

Câu a )

Nếu a ⋮ 3 và b ⋮ 3 thì tổng a + b chia hết cho 6 ; 9 ;

Ví dụ : 3 chia hết cho 3, 12 chia hết cho 3, tổng 3 + 12 = 15 chia hết cho 3

Nhưng tổng 15 không chia hết cho 6 và 9.

Vì vậy chọn đáp án là số 3

Câu b )

Nếu a ⋮ 2 và b ⋮ 4 thì tổng a + b chia hết cho 4 ; 2 ; 6

Cách làm tương tự như câu a

Đáp án là chọn số 2

Câu c )

Nếu a ⋮ 6 và b ⋮ 9 thì tổng a + b chia hết cho 6 ; 3 ; 9

Đáp án là chọn số 3

Tham khảo lại bài 10 tính chất chia hết của một tổng

Câu hỏi của vào 18/05/2018   danh mục: Giải toán.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.