Giải toán lớp 6 – Bài 10 – Tính chất chia hết của một tổng SGK Tâp 1

Bài Tập 83 Trang 35 SGK

Đề bài 

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 hay không:

a ) 48 + 56                       b) 80 +  17

Bài giải 

Câu a )

\dpi{100} \left.\begin{matrix} 48\div 8 = 6 & \\ 56\div 8 = 7 & \end{matrix}\right\} \Rightarrow (48 + 56)\div 8

Câu b )

80 :8 = 10 ( không dư)

17 : 6 = 2 ( dư 1 )

Vì vậy ( 80 + 17) không chia hết cho 8

Bài Tập 84 Trang 35 SGK

Đề bài 

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu nào chia hết cho 6:

a ) 54 – 36                  b) 60 – 14

Bài giải 

Câu a )

54 : 6 = 9 ( không dư )

36 : 6 = 6 ( không dư )

=> (54 – 36) : 6 ( không dư)

Câu b )

60 : 6 = 10 ( không dư)

14 : 6 = 6 ( dư 2)

=> ( 60 – 14) : 6 ( dư)

Bài Tập 85 Trang 35 SGK

Đề bài 

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho 7:

a) 35 + 49 + 210                b) 42 + 50 + 140      c) 560 + 18 + 3

Bài giải 

Câu a )

35 : 7 = 5 ( không dư)

49 : 7 = 7 ( không dư|)

210 : 7 = 30 ( không dư)

=> ( 35 + 49 + 210)  chia hết cho 7

Câu b)

42 : 7 = 6 ( không dư)

50 : 7 = 7 ( dư 1)

140 : 7 = 20 ( dư 0)

=> (42 + 50 + 140 ) không chia hết cho 7

Câu c )

560 : 7  = 80 ( không dư)

18 + 3 = 21 mà 21 : 7 = 3 ( không dư)

= > (560 + 18 + 3) chia hết cho 7

Bài Tập 86 Trang 36 SGK

Đề bài 

Điền dấu “X” vào ô thích hợp trong các câu sau và giải thích điều đó:

CâuĐúngSai
a ) 134.4 + 16 chia hết cho 4
b ) 21.8 + 17 chia hết cho 8
c ) 3.100 + 34 chia hết cho 6

Bài giải 

Câu a ) Ta thấy

4 : 4 = 1 ( không dư) = > 134.4 chia hết cho 4

16 : 4 = 4 ( không dư)

Vậy 134.4 + 16 chia hết cho 4 là Đúng 

Câu b )

8 : 8 = 1 ( không dư) = > 21.8 chia hết cho 8

17 : 8 = 2 ( dư 1)

Vậy 21.8 + 17  chia hết cho 8 là Sai 

Câu c )

3. 100 = 300 : 6 = 30 ( không dư )

34 : 6 = 5 ( dư 4)

Vậy 3.100 + 34 chia hết cho 6 là Sai 

Bản kết quả cần đánh dấu X

Câu ĐúngSai
a ) 134.4 + 16 chia hết cho 4X
b ) 21.8 + 17 chia hết cho 8X
c ) 3.100 + 34 chia hết cho 6X

 

 

Bài giải toán lớp 6 còn lại trong chương I

Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5

Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9

Bài 13: Ước vào bội 

Câu hỏi của vào 05/05/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.