Giải toán lớp 6 – Bài 1 – Phần tử của tập hợp SGK Tập 1

Bài Tập 1 Trang 6 SGK

Đề bài

Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

giai-toan-lop-6-bai1

Bài giải

Cách 1: Liệt kê các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14

A = {9, 10, 11, 12, 13}

Cách 2: Nêu tính chất đặc trưng cho các phần tử của A

A = {x ∈ N | 8 < x < 14}

Điền lại ký hiệu tập hợp:

giai-toan-lop-6-bai1-1

Bài Tập 2 Trang 6 SGK

Đề bài

Viết tập hợp các chữ cái trong từ “TOÁN HỌC”.

Bài giải 

Các chữ cái trong từ “TOÁN HỌC” gồm T, O, A, N, H, O, C. Trong các chữ cái trên, chữ O xuất hiện hai lần, nhưng trong khi biểu diễn tập hợp thì ta chỉ cần viết một lần.

Gọi A là tập hợp chữ cái trên, ta có:

A = { T, O, A, N, H, C}

Bài Tập 3 Trang 6 SGK

Đề bài

Cho hai tập hợp A = {a, b}; B = {b, x, y}. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

giai-toan-lop-6-bai2

Bài giải 

Ta lần lượt điền các ký hiệu thích hợp như sau

giai-toan-lop-6-bai2-1

Bài Tập 4 Trang 6 SGK

Đề bài

Nhìn vào các hình 3, 4 và 5, viết các tập hợp A, B, M, H.

giai-toan-lop-6-bai3

Bài giải 

A = {15, 26} ,

B = {1, a, b}.

M = {bút}.

H = {bút, sách, vở}.

Bài Tập 5 Trang 6 SGK

Đề bài

a) Một năm gồm 4 quý. Viết tập hợp A các tháng của quý hai trong năm.

b) Viết tập hợp B các tháng (dương lịch) có 30 ngày.

Bài giải 

Câu a)

Quý 2 gồm các tháng 4, 5, 6. Do đó tập hợp các tháng của quý hai trong năm là:

A = {tháng 4, tháng 5, tháng 6}

Câu b)

Các tháng (dương lịch) có 30 ngày là tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11. Vậy tập hợp các tháng dương lịch có 30 ngày là: B = {tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11}

Bài giải toán lớp 6 còn lại trong chương I

Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Bài 3: Ghi số tự nhiên

Bài 4: Số phần tử của một tập hợp – tập hợp con

Bài 5: Phép cộng và phép nhân

Câu hỏi của vào 07/06/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.