Giải toán lớp 6 – Bài 3 – Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Chương II – SGK Tập 1

Bài Tập 11 Trang 73 SGK

Đề bài

Điền các dấu >, < = vào các biểu thức so sánh dưới đây.

3 và 5;  -3 và -5 ;  4 và – 6 ;  10 và -10 ;

Bài giải

Quy tắt so sánh số dương và số âm

Số dương thì luôn lớn hơn số âm.

Số dương có giá trị lớn thì sẽ lớn hơn. Ví dụ 3 > 2.

Số âm có giá trị càng lớn thì sẽ nhỏ hơn, ngược lại với số dương. Ví dụ -5 < -1 .

3 < 5

-3 > -5

-6 < 10

10 > -10

Bài Tập 12 Trang 73 SGK

Đề bài

Câu a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:

2, -17, 5, 1, -2, 0

Câu b ) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:

-101, 15, 0, 7, -8, 2001

Bài giải

Câu a : Sắp xếp theo thứ tự tăng dần là sắp xếp các số từ có giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất.

-17, -2, 0, 1, 2, 7, 15

b) Sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần

2001, 15, 7, 0, -8, -101

Bài Tập 13 Trang 73 SGK

Đề bài

Tìm x ϵ Z biết

Câu a)          -5  < x <0

Câu b)           -3  < x <3

Bài giải

Câu a)

Vì x là số nguyên  và   -5  < x <0 nên các giá trị của x là

X = { -4, -3. -2, -1 }

Câu b )

Vì điều kiện đề bài cho x thỏa  -3  < x <3   nên giá trị của x là

X = {-2, -1, 0, 1, 2}

Bài Tập 14 Trang 73 SGK

Đề bài

Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau 2000, -3011, -10.

Bài giải

Giá trị tuyệt đối có các tính chất sau

Giá trị tuyệt đối luôn luôn không âm

Giá trị tuyệt đối của số dương là chính nó

Giá trị tuyệt đối ký hiệu là | x|

Giá trị tuyệt đối của số âm là đối số của nó(là số dương)

Giá trị tuyệt đối |2000| = 2000

Giá trị tuyệt đối |-3011| = 3011

Giá trị tuyệt đối |10| = 10

Bài Tập 15 Trang 73 SGK

Đề bài

So sánh các giá trị sau

|3| và |5|  ;  |-3| và |-5|  ;  |-1| và |0|  ; |2| và |-2|

Bài giải

Giá trị tuyệt đối có các tính chất sau

Giá trị tuyệt đối luôn luôn không âm

Giá trị tuyệt đối của số dương là chính nó

Giá trị tuyệt đối ký hiệu là | x|

|3| = 3  và  |5| = 5 => 3 < 5

|-3| = 3 và  |-5| = 5  => 3 < 5

|-1| = 1 và |0| = 0  => 1 > 0

|2| = 2  và |-2| = 2 => 2 = 2

Bài giải toán lớp 6 còn lại trong chương I

Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên

Câu hỏi của vào 17/05/2018   danh mục: Giải toán.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.