Giải toán lớp 6 – Bài 4 – Cộng hai số nguyên cùng dấu -Chương II – SGK Tập 1

Bài Tập 23 Trang 75 SGK

Đề bài

Tính:  a) 2763 + 152 b) (-7) + (-14) c) (-35) + (-9)

Bài giải

Muốn cộng 2 số nguyên âm ta cộng 2 giá trị tuyệt đối với nhau rồi đặt dấu trừ phía trước.

Cộng các số lơn ta đặt thứ tự hàng đơn vị tới các hàng cao hơn và cộng các giá trị đó với nhau.

Câu a )

2763 + 152 = 2915

Câu b )

(-7) + (-14) = -(7 + 14) = -21

Câu c )

(-35) + (-9) = -(35 + 9)  = -44

Bài Tập 24 Trang 75 SGK

Đề bài

Tính: a) (-5) + (-248)       b) 17 + |-33|        c) |-37| + |+15|

Bài giải

Nếu trong bài có dấu giá trị tuyệt đối || thì ta chuyển về giá trị bình thường bằng cách

Giá trị tuyệt đối của số nguyên dương bằng chính nó, của số nguyên âm bằng số đối của nó. Giá trị tuyệt đối của một số luôn là số dương (trừ số 0).

Câu a)

(-5) + (-248) = -(5 + 248) = -253

Câu b) 17 + |-33|

Ta có |-33|= 33

Vậy 17 + |-33| = 17 + 33 = 50

Câu c ) |-37| + |+15|

Ta có |-37| = 37, |+15| = 15

Vậy |-37| + |+15| = 37 + 15 = 52

Bài Tập 25 Trang 75 SGK

Đề bài

Điền dấu “>”, “<” thích hợp vào dấu hỏi:

Câu a ) (-2) + (-5) ? (-5)

Câu b ) (-10) ? (-3) + (-8)

Bài giải

Ta tính các vế được kết quả rồi so sánh  2 vế với nhau.

Câu a )

(-2) + (-5) = -( 2 + 5) = -7  < -5

Vậy (-2) + (-5) < (-5)

Câu b )

(-3) + (-8) = -(3 + 8) = -11 < -10

Vậy (-10)  >  (-3) + (-8)

Bài Tập 26 Trang 75 SGK

Đề bài

Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là -5oC. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm 7oC.

Bài giải

Tính nhiệt độ hiện tại bằng cách cộng nhiệt độ ướp lạnh là -5oC và nhiệt độ giảm là 7oC.

Nhiệt độ phòng = (-5) + (-7) = -(5 + 7) = -12 oC.

Bài giải toán lớp 6 còn lại trong chương II

Bài 3: Thứ tự tập hợp các số nguyên

Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên

Bài 7: Phép Trừ hai số Nguyên

Tiểu học Asked on 18 Tháng Năm, 2018 in Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.