Giải toán lớp 6 chương II – Số nguyên – Bài 3 – Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Luyện tập

Bài Tập 16 Trang 73 SGK

Đề bài

Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (Sai) vào ô vuông để có một nhận xét đúng:

7 ϵ N ? ; 7 ϵ Z ? ;  0 ϵ N ? ; 0 ϵ Z ;  -9 ϵ Z? ;  -9 ϵ N ? ;  11,2 ϵ Z ?

Bài giải

Ghi nhớ

N là tập hợp các số tự nhiên N = { 0, 1, 2, 3, 4, ….}

Z là tập hợp số nguyên Z = {…, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 …}

7 ϵ N Đ(Đúng)   ;   7 ϵ Z S(Sai)

0 ϵ N Đ(Đúng)   ;   0 ϵ Z Đ( Đúng)

-9 ϵ Z Đ(Đúng)   ;  -9 ϵ N S(Sai)

11,2 ϵ Z S ( Sai)

Bài Tập 17 Trang 73 SGK

Đề bài

Có thể khẳng định rằng tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là các số nguyên dương và các số nguyên âm được không? Tại sao?

Bài giải

Câu trả lời là Không

Z là tập hợp gồm 3 điều kiện

Số tự nhiên N

Số âm

Số 0

Câu hỏi của để bài thiếu số 0.

Bài Tập 18 Trang 73 SGK

Đề bài

a)Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không?

b) Số nguyên b nhỏ hơn 3. Số b có chắc chắn là số nguyên âm không?

c) Số nguyên c lớn hơn -1. Số c có chắc chắn là số nguyên dương không?

d) Số nguyên d nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không?

Bài giải

Câu a )

Số a chắc chắc là số nguyên dương vì

số nguyên a > 2

nằm bên phải trục số thì chắc chắc số a > 0

Câu b )

Số b không phải là số nguyên âm vì

Số < 3 bao gôm các số nguyên dương như 1, 2, 3,

Câu c )

Số c không chắc chắn là số dương  vì

Số c > -1 trước -1 có số 0, mà số không thì không phải là số nguyên dương

Câu d )

Số d chắc chắc là số nguyên âm vì

Số d là số nguyên âm mà d < -5.

Bài Tập 19 Trang 73 SGK

Đề bài

Điền dấu “+” hoặc “-” vào chỗ trống để được kết quả đúng:

Câu a )0 < …2  b) …15 < 0  c) …10 < …6  d) …3 < …9

Bài giải

Câu a )

0 < +2

Câu b )

-15 < 0

Câu c )

-10 < -6 hoặc -10 < +6

Câu d)

-3 < -9 hoặc -3 < + 9

Bài Tập 20 Trang 73 SGK

Đề bài

Tính giá trị các biểu thức:

a) |-8| – |-4| b) |-7| . |-3|

c) |18| : |-6|  d) |153| + |-53|

Bài giải

Câu a )

|-8| – |-4|  = 8 – 4 = 4

Câu b)

|-7| . |-3| = 7.3 = 21

Câu c)

|18| : |-6| = 18 : 6 = 3

Câu d)

|153| + |-53| = 153 + 53 = 206

Bài Tập 21 Trang 73 SGK

Đề bài

Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: -4, 6, |-5|, |3|, 4.

Bài giải

Đối số của -4 là số 4

Đối số của 6 là số -6

|-5|  = 5. Vậy đối số của |-5| = -5

|3| = 3. Vậy đối số của |3| = -3

Đối số của 4 là -4

Bài Tập 22 Trang 73 SGK

Đề bài

a)Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau: 2 ; -8 ; 0 ; -1.

b) Tìm số liền trước của mỗi số nguyên sau: -4 ; 0 ;1 ; -25.

c) Tìm số nguyên a biết số liền sau a là một số nguyên dương và số liền trước a là một số nguyên âm.

Bài giải

Trên trục số với số 0 là mốc, số liền sau là số bên phải, số liền trước là số bên trái

Câu a )

Số liền sau số nguyên 2 là số 3

Số liền sau số nguyên -8 là số -7

Số liền sau số nguyên 0 là số 1

Số liền sau số nguyên -1 là số 0

Câu b )

Số liền trước số -4 là số -5

Số liền trước số 0 là số -1

Số liền trước số 1 là số 0

Số liền trước số -25 là số -26

Câu c )

Số cần tìm là số 0.

Ôn lại kiến thức Thứ tự tập hợp các số nguyên

Câu hỏi của vào 17/05/2018   danh mục: Giải toán.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.