Toán lớp 9 – Phần hình học – Chương IV – Bài 1 – Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Bài Tập 1 Trang 110 SGK

Đề bài

Hãy điền thêm các tên gọi vào dấu “…”

Bài giải

Những phần cần điền gồm:

1: Bán kính đáy của hình trụ.

2: Đáy của hình trụ.

3: Đường cao của hình trụ.

4: Đáy của hình trụ.

5: Đường kính của đường tròn đáy.

6: Mặt xung quanh của hình trụ.

Bài Tập 2 Trang 110 SGK

Đề bài

Lấy một băng giấy hình chữ nhật ABCD. Biết AB = 10cm, BC = 4cm; dán băng giấy như hình vẽ (B sát với A và C sát với D, không được xoắn). Có thể dán băng giấy để tạo nên mặt xung quanh của hình trụ được không?

Bài giải

Có thể dán băng giấy để tạo nên mặt xung quanh của hình trụ.

Bước 1: cầm 2 đầu A, D cuộn tròn lại với nhau.

Bước 2: cầm 2 đầu C, B cuộn tròn lại với nhau.

Bước 3: Dùng băng keo dán phần giao nhau giữa 2 đoạn ta được hình lăng trụ nhưng sẽ bị thiếu 2 phần đáy.

Bài Tập 3 Trang 110 SGK

Đề bài

Quan sát ba hình dưới đây và chỉ ra chiều cao, bán kính đáy của mỗi hình.

Bài giải

Gọi h là chiều cao, r là bán kính của hình trụ.

Hình a: h = 10 cm; r = 4 cm.

Hình b: h = 11 cm; r = 0,5 cm.

Hình c: h = 3 cm; r = 3,5 cm.

Bài Tập 4 Trang 110 SGK

Đề bài

Một hình trụ có bán kính đáy là 7cm, diện tích xung quanh bằng 352cm2. Khi đó, chiều cao của hình trụ là:

A) 3,2 cm; B) 4,6cm; C) 1,8 cm; D) 2,1cm; E) Một kết quả khác

Hãy chọn kết quả đúng.

Bài giải

Đề bài đã cho biết diện tích xung quanh hình lăng trụ.

Ta có công thức tính diện tích xung quanh hình lăng trụ là:

S_{xq} = 2\pi rh\Rightarrow h = \frac{S_{xq}}{2\pi r} = \frac{352}{2.3,14.7} = 8(cm)

Vậy đáp án đúng là đáp án E.

Bài Tập 5 Trang 111 SGK

Đề bài

Điền đủ các kết quả vào những ô trống của bảng sau:

Bán kính đáy r(cm)Chiều cao(cm)Chu vi đáy(cm)Diện tích đáy(cm2)Diện tích xung quanh(cm2)Thể tích V(cm3)
110
54
8

Bài giải 

Áp dụng công thức tính thể tích, diện tích và chu vi hình lăng trụ để điền kết quả vào ô trống.

Bán kính đáy r(cm)Chiều cao(cm)Chu vi đáy(cm)Diện tích đáy(cm2)Diện tích xung quanh(cm2)Thể tích V(cm3)
110π20π10π
5410π25π40 π100π
2832π32π

Bài Tập 6 Trang 111 SGK

Đề bài

Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ 314 cm2. Hãy tính bán kính đường tròn đáy và thể tích hình trụ (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Bài giải

Theo đề bài ta có chiều cao bằng bán kính nên h = r.

Áp dụng công thức tính diện tích xung quang hình trụ để tìm bán kính đường tròn đáy

S_{xq} = 2\pi rh\Rightarrow r^{2} = \frac{S_{xq}}{2\pi} = \frac{313}{2.3,14} = 50\Rightarrow r = h \approx 7,07

Thể tích hình trụ là:

V = \pi r^{2}h = \pi r^{3} = 3,14.7,07^{3}\approx 1109,65(cm^{3})

Bài Tập 7 Trang 111 SGK

Đề bài

Một bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m, đường kính của đường tròn đáy là 4cm, được đặt khít vào một ống giấy cứng dạng hình hộp. Tính diện tích phần giấy cứng dùng để làm một hộp.

Bài giải

Diện tích phần giấy cứng cần tính chính là diện tích xung quanh của một hình hộp có đáy là hình vuông cạnh 4cm, chiều cao 1,2m = 120cm.

Diện tích xung quanh của hình hộp:

Sxq= 4.(4.120) = 1920 cm2

Bài giải toán lớp 9 còn lại trong chương IV – hình học – tập 2

Chương III – Hình học

Ôn tập chương – chương iii – phần hình học

Chương IV – Hình học

Bài 2: Hình nón, Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Bài 3: Hình cầu – Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Ôn tập chương – chương Iv – phần hình học

 

Câu hỏi của vào 18/09/2018   danh mục: Giải toán.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.