Giải toán lớp 6 Tập 2 – Phần hình học chương II – Bài 8 – Đường tròn

Bài Tập 38 Trang 91 SGK

Đề bài

Trên hình 48, ta có hai đường tròn (O; 2cm) và (A; 2cm) cắt nhau tại C, D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O.

a) Vẽ đường tròn tâm C, bán kính 2cm.

b) Vì sao đường tròn (C; 2cm) đi qua O, A?

hinh-hoc-chuong-2-bai 38

Bài giải

Câu a)

Vẽ đường tròn tâm C, bán kính 2cm.

hinh-hoc-chuong-2-bai 38-1

Câu b)

Vì theo đề bài thì hai đường tròn (O; 2cm) và (A; 2cm) cắt nhau tại C nên:

C ∈ (O; 2cm) => OC = 2cm do đó O ∈ (C; 2cm)

C ∈ (A; 2cm) => AC = 2cm do đó A ∈ (C; 2cm)

Vây đường tròn (C; 2cm) đi qua O, A.

Bài Tập 39 Trang 92 SGK

Đề bài

Trên hình 49, ta có hai đường tròn (A; 3cm) và (B; 2cm) cắt nhau tại C, D, AB = 4cm. Đường tròn tâm A, B lần lượt cắt đoạn thẳng AB tại K, I.

hinh-hoc-chuong-2-bai 39

a) Tính CA, CB, DA, DB.

b) I có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không?

c) Tính IK.

Bài giải

hinh-hoc-chuong-2-bai 39-1

Câu a)

Theo đề bài thì hai điểm C và D nằm trên đường tròn (A; 3cm) nên CA = DA = 3cm

Và hai điểm C và D nằm trên đường tròn (B; 2cm) nên CB = DB = 2cm.

Câu b)

Ta có đường tròn (B; 2cm) có tâm B và bán kính là 2cm.

I là giao điểm của đường tròn và theo đề bài tia BA có: BI = 2cm, AB = 4cm

Mà AB = IA + IB  => IA = AB – IB = 4 – 2 = 2 (cm).

Vì IA = IB = 2 (cm) Nên I là trung điểm của AB.

Câu c)

Trên tia AB có AI = 2cm, AK = 3cm. Vì AI < AK nên điểm I nằm giữa hai điểm A và K.

Mà : AI + IK = AK => IK = AK – AI = 3 – 2 = 1cm.

Bài Tập 40 Trang 92 SGK

Đề bài

Với compa, hãy so sánh các đoạn thẳng trong hình 50 rồi đánh cùng một dấu cho các đoạn thẳng bằng nhau.

hinh-hoc-chuong-2-bai 40

Bài giải

Dùng Compa và kiểm tra từng đoạn thẳng một, đo kết quả và so sánh từng đoạn thẳng với nhau.

Kết quả so sánh là:

Các đoạn thẳng bằng nhau là:

AB = IK (1)

ES = GH (2)

CD = PQ(3)

Đoạn thằng  LM không bằng bất kỳ đoạn thằng nào.

So sánh độ dài các đoạn thẳng theo thứ tự tăng dần:

LM < (1) < (2) < (3).

Bài Tập 41 Trang 92 SGK

Đề bài

Đố: Xem hình 51. So sánh AB + BC + AC với OM bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.

hinh-hoc-chuong-2-bai 41

Câu a)

Dựa vào mắt thường ta thất 3 cạnh  AB + BC + AC = OM.

Câu b)

Sử dụng Ccompa để kiểm tra lần lượt các cạnh AB, AC và BC rồi so sánh đoạn thẳng OM. Kết quả là bằng nhau.

Bài giải toán lớp 6 tập 2 còn lại trong chương II – Phần hình học

Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất

Bài 9: Tam giác

Tập 1 – Chương I: Ôn tập và bổ túc số tự nhiên

Bài 1: Phần tử của tập hợp

Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Câu hỏi của vào 28/06/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.