Diện tích hình tròn và những điều bạn chưa biết ?

Hình tròn là hình học mà em tiếp xúc nhiều, nhưng không biết cách tính diện tích hình tròn hay chu vi hình tròn. Mọi người ai biết giúp mình nha?

Câu hỏi của vào 26/03/2018   danh mục: Toán Học.
1 Trả lời

Trong hình học phẳng, hình tròn là một vùng trên mặt phẳng nằm bên trong  đường tròn. Tâm, bán kính và chu vi của hình tròn chính là tâm và bán kính của đường tròn bao quanh nó.

Phân loại hình tròn

1. Hình tròn mở

Hình tròn mở là hình thoả mãng điều kiện sau:

Hình tròn mở có tâm tại (a, b) và bán kính r là tất cả các điểm trong không gian 2 chiều.

(x, y) (x-a)2 + (y-b)2 < r2

2. Hình tròn đóng

Hình tròn đóng là hình tròn phải thoả mãn điều kiện có tâm tại (a, b) và bán kính r là tất cả các điểm trong không gian 2 chiều

(x, y) (x-a)2 + (y-b)2  ≤  r2

Công thức tính diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn bằng bình phương bán kính nhân với số pi

S = r*r*π 

Trong đó

r: là bán kính đường tròn

Số pi (ký hiệu: π) là một hằng số toán học có giá trị bằng tỷ số giữa chu vi của một đường tròn với đường kính của đường tròn đó. Hằng số này có giá trị xấp xỉ bằng 3,1415926535897 và thường được viết ngắn gọn là 3.14

VD: Cho một đường tròn có đường kính là 6m. Hỏi diện tích đường tròn đó bằng bao nhiêu?

Đáp án: Đề bài cho biết đường kính hình tròn. Nhưng công thức tính diện tích hình tròn ta cần biết bán kính.  Vậy ta sẽ tìm bán kính hình trong thông qua đường như sau.

Đường kính hình tròng sẽ bằng bán kính đường tròn nhân 2. Ta có công thức đường kính là: D= r*2.

Trong đó:

D: Ký hiệu đường kính

r: Bán khính.

Bán kính hình tròn là: R= D/2 = 6/2 =3m. Vậy diện tích hình tròn đường tính như sau:  S =  3*3*3.14 = 28.26m.

Công thức tính chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn bằng đường kính nhân pi hoặc bình phương bán kính nhân cho pi.

C = 2*r*π hoặc C = d*π  

Trong đó:

C: là ký hiệu chu vi

r: là bán kính hình tròn.

VD: Một hình tròn có bán kính bằng 2m. Hỏi chu vi hình tròn đó là bao nhiêu?

Đáp án: theo công thức trên thì  C = 2*2*3.14 = 12.56m.

Tiểu họcĐã trả lời vào 26/03/2018
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.