Giải toán lớp 6 chương II – Số nguyên – Bài 5 – Cộng hai số nguyên khác dấu – Luyện tập

Bài Tập 31 Trang 77 SGK

Đề bài

Tính:

a) (-30) + (-5)

b) (-7 ) + (-13)

c) (-15) + (-235)

Bài giải

Câu a )

(-30) + (-5) = -( 30 + 5) = -35

Câu b)

(-7 ) + (-13) = -(7 + 13) = -21

Câu c )

(-15) + (-235) = -(15 + 235) = -250

Bài Tập 32 Trang 77 SGK

Đề bài

Tính:

a) 16 + (-6)

b) 14 + (-6)

c) (-8) + 12

Bài giải

Câu a )

16 + (-6)  = 16 – 6 = 10

Câu b)

14 + (-6) = 14 – 6 = 8

Câu c )

(-8) + 12 = 12 – 8 = 4

Bài Tập 33 Trang 77 SGK

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống:

a -2 18 12 -5
b 3 -18 6
a + b 0 4 -10

 

Bài giải

Áp dụng các kiến thức từ các bài trước ta tiến hành tính các giá trị trong ô trống

a -2 18 12 10 -5
b 3 -18 -12 6 -5
a + b 1 0 0 4 -10

Bài Tập 34 Trang 77 SGK

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) x + (-16) biết x = -4

b) (-102) + y biết y = 2

Bài giải

Câu a)

Với x bằng 4 thì biểu thức trở thành

(-4) + (-16) = -(4 + 16) = -20

Câu b)

Với y bằng 2 thì biểu thức trở thành

(-102) + 2 = -(102 – 2) = -100

Bài Tập 35 Trang 77 SGK

Đề bài

Số tiền của ông Năm năm nay tăng x triệu đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu, biết rằng số tiền của ông Năm năm nay so với năm ngoái:

a) Tăng 5 triệu đồng?

b) Giảm 2 triệu đồng?

Bài giải

Câu a)

Vì tiền của ông Năm năm nay so với năm ngoái tăng 5 triệu đồng nên x = 5.

Câu b)

Vì tiền của ông Năm năm nay so với năm ngoái giảm 2 triệu đồng nên x = -2

Ôn tập lại bài Cộng hai số nguyên khác dấu

Câu hỏi của vào 18/05/2018   danh mục: Giải toán.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.