Giải toán lớp 6 chương II – Số nguyên  – Bài 10 – Nhân hai số nguyên khác dấu

Toán lớp 6 –  Chương II  –  Bài 73 trang 89 SGK

Đề bài

Thực hiện phép tính: a) (-5).6;    b) 9.(-3);    c) (-10).11;    d) 150.(-4)

Bài giải

Quy tắc nhân 2 số nguyên với nhau

(Số dương) . (Số dương) = số dương

(Số âm) . (Số dương) =  Số âm

Hoặc (số dương). ( số âm) = số âm

(số âm) . ( số âm) = 1 số dương

Câu a )

(-5).6   =  -30

Câu b )

9.(-3)   = -27

Câu c )

(-10).11    = -110

Câu d)

150.(-4) = -160

Toán lớp 6 –  Chương II  –  Bài 74 trang 89 SGK

Đề bài

Tính 125.4. Từ đó suy ra kết quả của:

a) (-125).4 ; b) (-4).125 ;    c) 4.(-125)

Bài giải

Ta có 125 . 4 = 500. Từ kết quả này ta suy ra được

Câu a ) (-125).4 = -500

Câu b ) (-4).125 = -500

Câu c) 4.(-125) = -500

Toán lớp 6 –  Chương II  –  Bài 75 trang 89 SGK

Đề bài

So sánh:

a) (-67).8 với 0

b)15.(-3) với 15

c)(-7).2 với -7

Bài giải

Câu a )

Ta có (-67) . 8 = -536 < 0 (Mọi số âm đều bé hơn số 0 )

Câu b )

Ta có 15.(-3) = -45 <  15

Câu c )

Ta có (-7).2 = -14 < -7

Toán lớp 6 –  Chương II  –  Bài 76 trang 89 SGK

Đề bài

Điền vào ô trống:

x5-18 -25
y-710-10 
x.y  -180-1000

Bài giải

Cột thứ 2 : 5 . (-7) = -35

Cột thứ 3: (-18) . 10 = -180

Cột thứ 4: ta thấy kết quả là một số âm và y là số âm nên x phải là một số dương

x.(-y) = -180

x.(-18) = 180

x = 180 : (-18)

x = -10

Cột thứ 4 : x = -25 là một số âm và kết quả là -1000 là số âm  nên y phải là một số dương.

Bản kết quả chi tiết

x5-1818-25
y-710-1040
x.y-35-180-180-1000

Toán lớp 6 –  Chương II  –  Bài 77 trang 89 SGK

Đề bài

Một xí nghiệp may mỗi ngày được 250 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, chiều dài của vải dùng để may một số quần áo tăng x dm (khổ vải như cũ). Hỏi chiều dài của vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng bao nhiêu đề xi mét, biết:

a) x = 3 ? b) x = -2 ?

Bài giải

Câu a )

Chiều dài tăng x dm sau khi mau theo kiểu mốt mới, mà mỗi ngày may được 250 bộ quần áo với khố vải như cũ thì ta có được công thức sau

Chiều dài  = x. 250

Với x = 3 ta được chiều dài tăng là

250 . 3 = 750 dm

Câu b )

x = -2 thì chiều dài vải là

250 . (-2) = -500 dm

Câu hỏi của vào 23/05/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.