Giải toán lớp 6 chương II – Số nguyên  – Bài 6 – Tính chất của phép cộng các số nguyên –Luyện tập

Bài Tập 41 Trang 79 SGK

Đề bài

Tính:

a)(-38 ) + 28 b) 273 + (-123) c) 99 + (-100) + 101

Bài giải

Câu a)

(-38 ) + 28 = -(38 – 28) = -10

Câu b)

273 + (-123) = 273 – 123 = 150

Câu c )

99  + (-100) + 101 =99 + 101 – 100

= 99 + 1 = 100

Bài Tập 42 Trang 79 SGK

Đề bài

Tính nhanh:

a) 217 + [43 + (-217) + (-23)]

b) Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 10.

Bài giải

Phép cộng có 2 tính chất quan trọng là giao hoán và kết hợp. Vì vậy ta áp dụng các tính chất này để tính nhanh biểu thức trên

Câu a)

217 + [43 + (-217) + (-23)]

= 217 +(-217) + 43 + (-23)

= 0 + 20 = 20

Câu b )

Các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 10 là

-9, -8, -7, -6 …. 0, 1, 2, … 7, 8 , 9

Tổng các số nguyên trong danh sách trên là

(-9) + (-8) + (-7) + … + (-1) + 0 + 1 + … + 7 + 8 + 9

= (-9) + 9 + (-8) + 8 + (-7) + 7 + … + (-1) + 1

= 0 + 0 + 0 + … + 0 = 0

Bài Tập 43 Trang 80 SGK

Đề bài

Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B. Ta qui ước chiều từ C đến B là chiều dương (nghĩa là vận tốc và quãng đường đi từ C về phía B được biểu thị bằng số dương và theo chiều ngược lại là số âm). Hỏi sau một giờ hai ca nô cách nhau bao nhiêu kilomet nếu vận tốc của chúng lần lượt là :

a) 10km/h và 7km/h ?

b) 10km/h và -7km/h ?

Bài giải

Theo đề bài thì chiều từ C đến B là chiều dương và 2 kết quả của đề bài là 10km/h và 7km/h đều là số dương

Ta có công thức

Quảng đường đi được = vận tốc(km). thời gian(h)

Nếu ca nô chạy với vận tốc 10km/h thì

Quảng đường = 10.1 = 10km

Nếu ca nô chạy với vận tốc 7km/h thì

Quảng đường = 7.1 = 7km/h

Sau 1 giờ thì 2 ca nô cách nhau 1 khoảng cách là

10 – 7 = 3km/h

Câu b )

Theo đề bài thì vận tốc là 10km/h là chiều từ C đến B và -7km/h  là chiều từ A đến C

Do đó hai ca nô đi ngược chiều nhau, nên khoảng cách sau 1 giờ của hai ca nô sẽ là tổng quảng đường đi được của chúng.

Vậy sau 1 giờ hai ca nô cách nhau:

10 + 7 = 17 (km).

Bài Tập 44 Trang 80 SGK

Đề bài

Hình 49 biểu diễn một người đi từ C đến A rồi quay về B. Hãy đặt một bài toán phù hợp với hình đó.

Giải toán lớp 6 chương II - Số nguyên  - Bài 6 - Tính chất của phép cộng các số nguyên –Luyện tập

Bài giải

Ta qui ước chiều từ C đến B là chiều dương (nghĩa là quãng đường đi từ C về phía B được biểu thị bằng số dương và theo chiều ngược lại là số âm).

Tính quãng đường CB biết khoảng cách giữa C và A là 3km

Vậy khoảng cách giữa A và B là 5km.

Bài Tập 45 Trang 80 SGK

Đề bài

Đố vui. Hai bạn Hùng và Vân tranh luận với nhau: Hùng nói rằng có hai số nguyên mà tổng của chúng nhỏ hơn mỗi số hạng; Vân nói rằng không thể có được. Theo bạn ai đúng? Nếu một ví dụ

Bài giải

Hùng nói đúng. Tổng của hai số âm là một số âm nhỏ hơn hai số hạng ban đầu.

Ví dụ : (-2) + (-3) = (-5)

Ta thất (-2) > (-5) và (-3) > (-5)

Ôn lại kiến thức Tính chất của phép cộng các số nguyên

Câu hỏi của vào 19/05/2018   danh mục: Giải toán.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.