Tỉ lệ thức là biểu thức như thế nào ạ ?

Mọi người ai còn nhỏ tỉ lệ thức  là gì ? tính chất hay ví dụ minh hoạ một tỉ lệ thức không ạ ?

Tiểu học Asked on 30 Tháng Ba, 2018 in Toán Học.
Thêm bình luận
 • 1 Trả lời

  Tỉ lệ thức là đẳng thức của 2 tỉ số có dạng :

  a/b =  c/d

  Hay còn được viết là : a:b  = c : d

  Trong đó :

  • A, b, c, d là các số hạng của tỉ lệ thức .
  • A, d : là các số hạng ngoài hay gọi là ngoại tỉ
  • B, d :  là các số hạng trong hay gọi là trung tỉ

  Tính chất tỉ lệ thức

  Tính chất 1 :

  Nếu a/b = c/d thì a*d = b*c

  Tính chất 2 :

  Nếu a.d = b.c , a, b, c,d ≠ 0 thì ta có các Tỉ lệ thức như sau :

  a/b = c/d

  a/c = b/d

  d/b = c/a

  d/c = b/a

  Tính chất dãy tỉ lệ thức

  a/b = c/d  = a+c/b+d  = a-c / b-d

  trong đó : b # +- d

  Mở rộng dãy tỉ lệ thức

  a/b = c/d = e/f = (a + b + e) / ( b + d + f) = (a – b – e) / ( b –  d – f)

  Ví dụ minh hoạ

  Cho tỉ lệ thức x/2 = 3/4. Tìm giá trị x

  Áp dụng tính chất tỉ lệ thức ta có :

  X*4 = 2*3  => x*4 = 6 = > x = 6/4 = 3/2

  Tiểu học Đã trả lời on 30 Tháng Ba, 2018.
  Thêm bình luận

  Câu trả lời của bạn

  Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.