Giải toán lớp 6 Tập 2 chương 3 – Bài 7 – Phép cộng phân số

Giải toán lớp 6 – Tập 2 – bài 42  trang 26 SGK

Đề bài

Cộng các phân số (rút gọn kết quả nếu có thể):

\dpi{100} \mathbf{a})\frac{-7}{25 }+\frac{-8}{25}\, \, \, \, \, \mathbf{b})\frac{1}{6}+\frac{-5}{6}\, \, \, \mathbf{c})\frac{6}{13}+\frac{-14}{39}\, \, \, \mathbf{d})\frac{4}{5}+\frac{4}{-18}

Bài giải 

Khi cộng 2 phân số nếu các phân số có cung mẫu thì ta cộng các tử số lại với nhau và giữ nguyên mẫu, còn nếu mẫu số khác nhau thì ta quy đồng mẫu các phân số mới cộng 2 phân số với nhau được.

Câu a)

\dpi{100} \frac{-7}{25 }+\frac{-8}{25} = \frac{(-7) + (-8)}{25} = \frac{-15}{25} = \frac{-15:5}{25:5} = \frac{-3}{5}

Câu b)

\dpi{100} \frac{1}{6}+\frac{-5}{6} = \frac{1+(-5)}{6} = \frac{-4}{6} = \frac{-2}{3}

Câu c)

Vì 2 mẫu số khác nhau nên ta phải quy đồng mẫu trước.

Mẫu số chung(13, 39) = 39

\dpi{100} \frac{6}{13}+\frac{-14}{39} = \frac{6.3}{36} + \frac{-14.1}{39} = \frac{18}{39}+\frac{-14}{39} = \frac{18+(-14)}{39} = \frac{4}{39}

Câu d)

Ta thấy phân số 4/-18 chưa tối giản, rút gọn phân số trên

\dpi{100} \frac{4}{-18}=\frac{-2}{9}

Tiến hành quy đồng mẫu và cộng 2 phân số

\dpi{100} \frac{4}{5}+\frac{4}{-18} = \frac{4}{5}+\frac{-2}{-9} = \frac{36}{45} + \frac{-10}{45} = \frac{36+(-10)}{45} = \frac{26}{45}

Giải toán lớp 6 – Tập 2 – bài 43  trang 26 SGK

Đề bài

Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn phân số:

\dpi{100} \textbf{a})\frac{7}{21}+\frac{9}{-36}\, \, \, \textbf{b})\frac{-12}{18}+\frac{-21}{35}\, \, \, \textbf{c})\frac{-3}{21}+\frac{6}{42}\, \, \, \textbf{d})\frac{-18}{24}+\frac{15}{-21}

Bài giải 

Tương tự như bài 42, nếu phân số nào chưa tối giản ta rút gọn, và quy đồng mẫu rồi mới cộng 2 phân số với nhau.

Câu a)

\dpi{100} \frac{7}{21}+\frac{9}{-36} = \frac{1}{3}+\frac{-1}{4} = \frac{1.4}{12} + \frac{-1.3}{12} = \frac{4+(-3)}{12} = \frac{1}{12}

Câu b)

\dpi{100} \frac{-12}{18}+\frac{-21}{35} = \frac{-2}{3}+\frac{-3}{5} = \frac{-2.5}{15} +\frac{-3.3}{3.5} = \frac{-10}{15}+\frac{-9}{15} = \frac{-19}{15}

Câu c)

\dpi{100} \frac{-3}{21}+\frac{6}{42} = \frac{-1}{7} + \frac{1}{7} = \frac{(-1 +1)}{7}=\frac{0}{7} = 0

Câu d)

\dpi{100} \frac{-18}{24}+\frac{15}{-21} = \frac{-3}{4} + \frac{-5}{7} = \frac{-3.7}{28} + \frac{-5.4}{28} = \frac{-21}{28} + \frac{-20}{28} = \frac{-41}{28}

Giải toán lớp 6 – Tập 2 – bài 44  trang 26 SGK

Đề bài

Điền dấu thích hợp (<, > ,=) vào ô vuông:

\dpi{100} \mathbf{a})\frac{-4}{7} + \frac{3}{7}\square -1\, \, \, \mathbf{b})\frac{-15}{22} + \frac{-3}{22}\square\frac{-8}{11}\, \, \, \mathbf{c})\frac{3}{5}\square \frac{2}{3}+\frac{-1}{5}\, \, \mathbf{d})\frac{1}{6} + \frac{-3}{4}\square \frac{1}{14}+\frac{-4}{7}

Bài giải 

Câu a)

\dpi{100} \frac{-4}{7} + \frac{3}{7}= -1

Câu b)

\dpi{100} \frac{-15}{22} + \frac{-3}{22} = \frac{(-15) +(-3)}{22}=\frac{-18}{22} = \frac{-9}{11} <\frac{-8}{11}

Câu c)

\dpi{100} \frac{2}{3}+\frac{-1}{5} = \frac{2.5}{15} + \frac{-1.3}{5.3} = \frac{10}{15} + \frac{-3}{15} = \frac{10+(-3)}{15} = \frac{7}{15}

\dpi{100} \frac{3}{5}=\frac{9}{15} \Rightarrow \frac{3}{5}> \frac{2}{3}+\frac{-1}{5}

Câu d)

\dpi{100} \frac{1}{6} + \frac{-3}{4} = \frac{1.4}{24} + \frac{-3.6}{24} = \frac{4}{24} + \frac{-18}{24} = \frac{-14}{24} =\frac{-7}{12}

\dpi{100} \frac{1}{14}+\frac{-4}{7} = \frac{1}{14} + \frac{-8}{14} = \frac{-7}{14}

\dpi{100} \frac{-7}{12} = \frac{-7.7}{12.7} = \frac{-49}{84} \, \, \, v\grave{a}\, \, \frac{-7}{14} =\frac{-7.6}{14.6} = \frac{-42}{84}

Vì \dpi{100} \frac{-42}{84} > \frac{-49}{84}\, \Rightarrow \frac{1}{6} +\frac{-3}{4} > \frac{1}{14} + \frac{-4}{7}

Giải toán lớp 6 – Tập 2 – bài 45  trang 26 SGK

Đề bài

Tìm x, biết:

\dpi{100} \mathbf{a})\, \, x=\frac{-1}{2}+\frac{3}{4}\, \, \, \, \, \, \, \, \,\mathbf{b}) \frac{x}{5} = \frac{5}{6} + \frac{-19}{36}

Bài giải 

Câu a)

Để tìm được x ta công 2 phân số trên kết qua là giá trị x cần tìm

\dpi{100} \frac{-1}{2}+\frac{3}{4} = \frac{-2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{(-2)+3}{4} = \frac{1}{4} \Rightarrow x = \frac{1}{4}

Câu b)

\dpi{100} \frac{5}{6} + \frac{-19}{30} = \frac{5.5}{30} + \frac{-19}{30} = \frac{25}{30} + \frac{-19}{30} = \frac{25+(-19)}{30} = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}

\dpi{100} \Rightarrow \, \, \frac{x}{5} = \frac{1}{5}\Rightarrow x = \frac{5.1}{5} = 1

Vậy giá trị x cần tìm là x =  1

Giải toán lớp 6 – Tập 2 – bài 46  trang 26 SGK

Đề bài

\dpi{100} Cho\, \, \, \, x =\frac{1}{2} + \frac{-2}{3}.  Hỏi giá trị của x là những số nào trong các số sau đây.

\dpi{100} a)\frac{-1}{5}\, \, \, \, \, b)\frac{1}{5}\, \, \, \, \, \, c)\frac{-1}{6}\, \, \, \, \, \, \, d)\frac{1}{6}\, \, \, \, \, \, \, \, e)\frac{7}{6}

Bài giải 

Cộng 2 phân số trên sẽ tìm được giá trị x và so sánh với các kết quả.

\dpi{100} \frac{1}{2} +\frac{-2}{3} = \frac{1.3}{6} +\frac{-2.2}{6} = \frac{3}{6} +\frac{-4}{6} = \frac{-1}{6}\dpi{100} \Rightarrow x = \frac{-1}{6}

Vậy đáp án chính xác là đáp án c

Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

    Câu trả lời của bạn

    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.