Toán lớp 9 – Phần hình học – Chương II – Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn( tiếp theo)

Bài 35 trang 122 SGK Tập 1 – Phần hình học

Đề bài

Điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn (O; R) và (O’; r) có OO’ = d, R < r.

Vị trí tương đối của hai đường trònSố điểm chungHệ thức giữa d, R, r
(O; R) đựng (O’; r)
d > R + r
Tiếp xúc ngoài
d = R – r
2

Bài giải 

Bản kết quả chi tiết được mô tả trong bản dưới đây:

Vị trí tương đối của hai đường trònSố điểm chungHệ thức giữa d, R, r
(O; R) đựng (O’; r)0d < R + r
Ở ngoài nhau0d > R + r
Tiếp xúc ngoài1d = R + r
Tiếp xúc trong1d = R – r
Cắt nhau2R – r < d < R + r

Bài 36 trang 123 SGK Tập 1 – Phần hình học

Đề bài

Cho đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn đường kính OA.

a) Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.

b) Dây AD của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C. Chứng minh rằng AC = CD.

Bài giải

Câu a)

Gọi O là tâm của đường tròn bán kính OA, O’ là tâm của đường tròn đường kính OA.

Ta có: OO’ = OA = O’A

Vậy (O’) tiếp xúc trong với (O).

Câu b)

O’A = O’C (bán kính) nên ΔO’AC cân tại O’

OA = OD (bán kính) nên ΔOAD cân tại D.

Hai tam giác cân AO’C và AOD có chung góc ở đỉnh nên \dpi{100} \widehat{ACO'} = \widehat{D}

Suy ra O’C // OD.

\dpi{100} \bigtriangleup OAD\, \, c\acute{o} \begin{Bmatrix} AO' = O'O & \\ O'C // OD & \end{Bmatrix}\Rightarrow AC = CD

Bài 37 trang 123 SGK Tập 1 – Phần hình học

Đề bài

Cho hai đường tròn đồng tâm O. Dãy AB của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C và D. Chứng minh rằng AC = BD.

Bài giải

Kẻ OH ⊥ CD.

Theo tính chất đường kính vuông góc với một dây ta có:

HA = HB và HC = HD

Nên AC = HA – HC

= HB – HD = BD

Vậy AC = BD.

Bài giải toán lớp 9 còn lại trong chương II – phần hình học

Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Ôn tập chương ii – phần hình học

Chương III – Phần đại số – tập 2

Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Câu hỏi của vào 15/08/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.