Toán lớp 9 –Phần hình học –Bài 3- Bảng lượng giác

Bài 18 trang 83 SGK Tập 1 – Phần hình học

Để bài

Dùng bảng công thức lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư):

a) sin 40º12′ ; b) cos52º54′ c) tg63º36′ ; d) cotg25º18′

Bài giải

Sử dụng bản lượng giác để tính các giá trị mà bài tập cho.

Câu a)

sin40º12′ ≈ 0,6455.

Câu b)

cos52º54′ ≈ 0,6032.

Câu c)

tg63º36′ ≈ 2,0145.

Câu d)

cotg25º18′ ≈ 2,1155.

Bài 19 trang 84 SGK Tập 1 – Phần hình học

Để bài

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm số đo của góc nhọn x (làm tròn đến phút), biết rằng:

a) sin x = 0,2368 ; b) cosx = 0,6224 c) tgx = 2,154 ; d) cotgx = 3,251

Bài giải

Câu a)

Sử dụng bản lượng giác ta có: sinx = 0,2368 => x ≈ 13º42′.

Câu b)

cosx = 0,6224  => x ≈ 51º31′

Câu c)

tgx = 2,154 => x ≈ 65º6′

Câu d)

cotgx = 3,251 => x ≈ 17º6′

Bài giải toán lớp 9 còn lại trong chương I – phần hình học

Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Ôn tập chương i – phần hình học

Phần hình học – Chương II

Bài 1: Xác định đường tròn – Tính chất đối xứng của đường tròn

 

Câu hỏi của vào 03/08/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.