Toán lớp 9 – Phần đại số – Chương III – Bài 4 – Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Bài Tập 20 Trang 19 SGK

Đề bài

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

\dpi{100} a)\left\{\begin{matrix} 3x+y =3 & \\ 2x-y=7 & \end{matrix}\right. b)\left\{\begin{matrix} 2x+5y=8 & \\ 2x-3y=0 & \end{matrix}\right

\dpi{100} c)\left\{\begin{matrix} 4x+3y=6 & \\ 2x+y=4 & \end{matrix}\right. d)\left\{\begin{matrix} 2x + 3y=-2 & \\ 3x-2y=-3 & \end{matrix}\right. e)\left\{\begin{matrix} 0,3x + 0,5y=3 & \\ 1,5x-2y=1,5 & \end{matrix}\right.

Bài giải

Câu a)

\dpi{100} a)\left\{\begin{matrix} 3x+y =3 & \\ 2x-y=7 & \end{matrix}\right\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 5x = 10 & \\ 2x-y=7 & \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = 2 & \\ y = 2x-7 & \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = 2 & \\ y = -3 & \end{matrix}\right.

Câu b)

\dpi{100} \left\{\begin{matrix} 2x+5y=8 & \\ 2x-3y=0 & \end{matrix}\right\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 2x + 5y = 8 & \\ 8y = 8 & \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 2x + 5y = 8 & \\ y = 1 & \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x =3/2 & \\ y = 1 & \end{matrix}\right.

Câu c)

\dpi{100} \left\{\begin{matrix} 4x+3y=6 & \\ 2x+y=4 & \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 4x + 3y = 6 & \\ 4x + 2y = 8 & \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 4x + 3y = 6 & \\ y = -2 & \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = 3 & \\ y = -2 & \end{matrix}\right.

Câu d)

\dpi{100} \left\{\begin{matrix} 2x + 3y=-2 & \\ 3x-2y=-3 & \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 6x - 9y = -6 & \\ 6x - 4y=-6 & \end{matrix}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 6x - 9y=-6 & \\ -5y = 0 & \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = -1 & \\ y = 0 & \end{matrix}\right.

Câu e)

\dpi{100} \left\{\begin{matrix} 0,3x + 0,5y=3 & \\ 1,5x-2y=1,5 & \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 1,5x + 2,5y=15 & \\ 1,5x-2y=1,5 & \end{matrix}\right.

\dpi{100} \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 1,5x+2,5y=15 & \\ 4,5y=13.5 & \end{matrix}\right. \left\{\begin{matrix} 1,5x = 15-7,5 & \\ y = 3& \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = 5 & \\ y = 3 & \end{matrix}\right.

Bài Tập 21 Trang 19 SGK

Đề bài

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

\dpi{100} a)\left\{\begin{matrix} x\sqrt{2} - 3y=1& \\ 2x+\sqrt{2}y = -2 & \end{matrix}\right. b)\left\{\begin{matrix} 5x\sqrt{3}+y = 2\sqrt{2} & \\ x\sqrt{6}-\sqrt{2}y = 2 & \end{matrix}\right.

Bài giải

Câu a)

\dpi{100} \left\{\begin{matrix} x\sqrt{2} - 3y=1& \\ 2x+\sqrt{2}y = -2 & \end{matrix}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} -2x+3\sqrt{2}y = -\sqrt{2} & \\ 2x+\sqrt{2}y=-2 & \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 4\sqrt{2}y=-\sqrt{2}-2 & \\ 2x+\sqrt{2}y=-2 & \end{matrix}\right.

\dpi{100} \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = -1-\frac{\sqrt{2}}{2} & \\ y = \frac{-2-\sqrt{2}}{4} & \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = -\frac{3}{4}-\frac{\sqrt{2}}{4} & \\ y = -\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}}{4} & \end{matrix}\right.

Câu b)

\dpi{100} \left\{\begin{matrix} 5x\sqrt{3}+y = 2\sqrt{2} & \\ x\sqrt{6}-\sqrt{2}y = 2 & \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 5x\sqrt{6}+y\sqrt{2}=4 & \\ x\sqrt{6}-y\sqrt{2}=2 & \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 6x\sqrt{6}=6 & \\ x\sqrt{6}-y\sqrt{2}=2 & \end{matrix}\right.

\dpi{100} \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = \frac{1}{\sqrt{6}} & \\ x\sqrt{6} -y\sqrt{2} = 2 & \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = \frac{1}{\sqrt{6}} & \\ y = -\frac{1}{\sqrt{2}} & \end{matrix}\right.

Bài giải toán lớp 9 còn lại trong chương III – đại số – tập 2

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Ôn tập chương III – phần đại số

Chương IV

Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Câu hỏi của vào 21/08/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.