Toán lớp 9 – Bài 9 –Căn bậc ba

Bài 67 trang 36 SGK Tập 1 – Phần đại số

Để bài

Hãy tìm:

\dpi{100} \sqrt[3]{512};\, \, \, \, \sqrt[3]{-729};\, \, \, \, \sqrt[3]{0,064};\, \, \, \sqrt[3]{-0,216};\, \, \, \, \sqrt[3]{-0,008}

Bài giải

\dpi{100} \sqrt[3]{512} = \sqrt[3]{8^{3}} = 8

\dpi{100} \sqrt[3]{-729} = \sqrt[3]{(-9)^{3}} = -9

\dpi{100} \sqrt[3]{0,064} = \sqrt[3]{(0,4)^{3}} = 0,4

\dpi{100} \sqrt[3]{0,064} = \sqrt[3]{(0,4)^{3}} = 0,4

\dpi{100} \sqrt[3]{-0,008} = \sqrt[3]{(-0,2)^{3}} = -0,2

Bài 68 trang 36 SGK Tập 1 – Phần đại số

Để bài

Tính:

\dpi{100} a)\sqrt[3]{27} - \sqrt{3}8 - \sqrt[3]{125};\, \, \, \, b)\frac{\sqrt[3]{135}}{\sqrt[3]{5}} - \sqrt[3]{54}.\sqrt[3]{4}

Bài giải

Câu a)

\dpi{100} \sqrt[3]{27} - \sqrt[3]{-8} - \sqrt[3]{125} = \sqrt[3]{3^{3}} - \sqrt[3]{(-2)^{3}} - \sqrt[3]{5^{3}}

\dpi{100} = 3 - (-2)-5 = 3 + 2 -5 = 0

Câu b)

\dpi{100} \frac{\sqrt[3]{135}}{\sqrt[3]{5}} - \sqrt[3]{54}.\sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{\frac{135}{5}}-\sqrt[3]{54.4}

\dpi{100} = \sqrt[3]{27} - \sqrt[3]{216} = \sqrt[3]{3^{3}} - \sqrt[3]{6^{3}} = 3 - 6 = -3

Bài 69 trang 36 SGK Tập 1 – Phần đại số

Để bài

So sánh:

\dpi{100} a)5\, v\grave{a}\, \sqrt[3]{123}\, \, \, \, \, \, \, b)5\sqrt[3]{6}\, v\grave{a}\, 6\sqrt[3]{5}

Bài giải

Câu a)

\dpi{100} Ta\, c\acute{o}:\,\, 5 = \sqrt[3]{5^{3}} = \sqrt[3]{125}\, \, \, V\grave{i}\, \, \sqrt[3]{125}>\sqrt[3]{123}\, \Rightarrow 5>\sqrt[3]{123}

Câu b)

\dpi{100} 5\sqrt[3]{6} = \sqrt[3]{5^{3}}.6 = \sqrt[3]{125}.6 = \sqrt[3]{750}

\dpi{100} 6\sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{6^{3}}.5 = \sqrt[3]{216}.5 = \sqrt[3]{1080}

\dpi{100} V\grave{i}\, \, \sqrt[3]{750}<\sqrt[3]{1080}\, \, \Rightarrow 5\sqrt[3]{6}<6\sqrt[3]{5}

Bài giải toán lớp 9 còn lại trong chương I

Bài  8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Ôn Tập chương I

Chương II: Hàm số bật nhất

Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bài 2: Hàm số bậc nhất

Câu hỏi của vào 24/07/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.