Giải toán lớp 6 Tập 2 chương 3 – Bài 9 – Phép trừ phân số

Bài Tập 58 Trang 33 SGK

Đề bài

Tìm số đối của các số:

\dpi{100} \frac{2}{3};\, \, \, -7;\, \, ;\frac{-3}{5}\, \, \, ;\frac{4}{-7}\, \, \, ;\frac{6}{11}\, \, \, ;0;\, \, \, \, 112

Bài giải 

Số đối là số mà 2 giá trị khi cộng lại bằng 0.

Số đối của \dpi{100} \frac{2}{3} = \frac{-2}{3};\, \, \, \,7 = -7;\, \, \, \frac{-3}{5} = \, \frac{3}{5};\, \, \, \frac{4}{-7} = \frac{4}{7}

\dpi{100} \frac{6}{11} = \frac{-6}{11}; 0 = 0\, \, \, ; 112 = -112

Bài Tập 59 Trang 33 SGK

Đề bài

Tính:

\dpi{100} a)\frac{1}{8} - \frac{1}{2}\, \, \, b)\frac{-11}{12} -(-1)\, \, \, c)\frac{3}{5} - \frac{5}{6}\, \, \, d)\frac{-1}{16}-\frac{1}{15}\, \, \, e)\frac{11}{36} - \frac{7}{24}\, \, \, g)\frac{-5}{9} -\frac{5}{12}

Bài giải 

Câu a)

\dpi{100} \frac{1}{8} - \frac{1}{2} = \frac{1}{8}+\frac{-1}{2} = \frac{1}{8} +\frac{-4}{8} = \frac{-3}{8}

Câu b)

\dpi{100} \frac{-11}{12} - (-1) = \frac{-11}{12} + 1 = \frac{-11}{12} + \frac{12}{12} = \frac{1}{12}

Câu c)

\dpi{100} \frac{3}{5} - \frac{5}{6} = \frac{3}{5} +\frac{-5}{6} = \frac{18}{30}+\frac{-25}{30} = \frac{-7}{25}

Câu d)

\dpi{100} \frac{-1}{16} - \frac{1}{15} = \frac{-1}{16} +\frac{-1}{15}= \frac{-15}{240} +\frac{-16}{240} = \frac{-31}{240}

Câu e)

\dpi{100} \frac{11}{36} - \frac{-7}{24} = \frac{11}{36} +\frac{7}{24} = \frac{22}{72}+\frac{21}{72} = \frac{43}{72}

Câu g)

\dpi{100} \frac{-5}{9}-\frac{-5}{12} = \frac{-5}{9}+\frac{5}{12} = \frac{-20}{36}+\frac{15}{36} = \frac{-5}{36}

Bài Tập 60 Trang 33 SGK

Đề bài

Tìm x biết:

\dpi{100} a) x - \frac{3}{4} = \frac{1}{2}\, \, \, \, \, \, \, b)\frac{-5}{6} - x = \frac{7}{12}

Bài giải 

Câu a)

\dpi{100} a)x-\frac{3}{4}=;\frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{2} + \frac{3}{4}=\frac{2}{4}+\frac{3}{4} = \frac{5}{4}

Vậy x = 5/4

Câu b)

\dpi{100} \frac{-5}{6}-x = \frac{7}{12} +\frac{-1}{3} \Leftrightarrow \frac{-5}{6}-x = \frac{7}{12} + \frac{-4}{12} =\frac{3}{12}

\dpi{100} \Rightarrow x = \frac{-5}{6} - \frac{3}{12} = \frac{-10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{-13}{12}

Vậy x = -13/12.

Bài Tập 61 Trang 33 SGK

Đề bài

Trong hai câu sau đây có một câu đúng, một câu sai:

Câu thứ nhất: Tổng của hai phân số là một phân số có tử bằng tổng các tử, mẫu bằng tổng các mẫu.

Câu thứ hai: Tổng của hai phân số cùng mẫu là một phân số có cùng mẫu đó và có tử bằng tổng các tử.

a) Câu nào đúng.

b) Theo mẫu của câu đúng, hãy phát biểu tương tự cho hiệu của hai phân số cùng mẫu.

Bài giải 

Câu a)

Câu thứ hai Đúng,  câu thứ nhất Sai.

Câu b)

Hiệu của hai phân số cùng mẫu là một phân số có cùng mẫu đó và có tử bằng hiệu các tử.

Bài Tập 62 Trang 34 SGK

Đề bài

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 3/4 km, chiều rộng là 5/8 km.

a) Tính nửa chu vi của khu đất (bằng kilômet).

b) Chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu kilômet?

Bài giải 

Câu a)

Ta có chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài + chiều rộng /2

Vậy nữa chi vi hình chữ nhật bằng chiều dài + chiều rộng.

\dpi{100} \frac{3}{4} + \frac{5}{8} = \frac{6}{8} + \frac{5}{8} = \frac{11}{8}(km)

Câu b)

Để biết được chiều dài hơn chiều rộng bai nhiêu ta lấy chiều dài  – chiều rộng.

\dpi{100} \frac{3}{4} - \frac{5}{8} = \frac{3}{4} + \frac{-5}{8} = \frac{6}{8} + \frac{-5}{8} = \frac{1}{8}

Vậy chiều dài hơn chiều rộng là 1/8 (km)

Bài giải toán lớp 6 tập 2 còn lại trong chương III – Phần phân số

Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài 10: Phép nhân phân số

Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Bài 12: Phép chia phân số

Phép chia phân số – Luyện tập

Câu hỏi của vào 15/06/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.