Giải toán lớp 6 Tập 2 chương 3 – Bài 7 – Phép cộng phân số

Bài Tập 42 Trang 26 SGK

Đề bài

Cộng các phân số (rút gọn kết quả nếu có thể):

\dpi{100} \mathbf{a})\frac{-7}{25 }+\frac{-8}{25}\, \, \, \, \, \mathbf{b})\frac{1}{6}+\frac{-5}{6}\, \, \, \mathbf{c})\frac{6}{13}+\frac{-14}{39}\, \, \, \mathbf{d})\frac{4}{5}+\frac{4}{-18}

Bài giải 

Khi cộng 2 phân số nếu các phân số có cung mẫu thì ta cộng các tử số lại với nhau và giữ nguyên mẫu, còn nếu mẫu số khác nhau thì ta quy đồng mẫu các phân số mới cộng 2 phân số với nhau được.

Câu a)

\dpi{100} \frac{-7}{25 }+\frac{-8}{25} = \frac{(-7) + (-8)}{25} = \frac{-15}{25} = \frac{-15:5}{25:5} = \frac{-3}{5}

Câu b)

\dpi{100} \frac{1}{6}+\frac{-5}{6} = \frac{1+(-5)}{6} = \frac{-4}{6} = \frac{-2}{3}

Câu c)

Vì 2 mẫu số khác nhau nên ta phải quy đồng mẫu trước.

Mẫu số chung(13, 39) = 39

\dpi{100} \frac{6}{13}+\frac{-14}{39} = \frac{6.3}{36} + \frac{-14.1}{39} = \frac{18}{39}+\frac{-14}{39} = \frac{18+(-14)}{39} = \frac{4}{39}

Câu d)

Ta thấy phân số 4/-18 chưa tối giản, rút gọn phân số trên

\dpi{100} \frac{4}{-18}=\frac{-2}{9}

Tiến hành quy đồng mẫu và cộng 2 phân số

\dpi{100} \frac{4}{5}+\frac{4}{-18} = \frac{4}{5}+\frac{-2}{-9} = \frac{36}{45} + \frac{-10}{45} = \frac{36+(-10)}{45} = \frac{26}{45}

Bài Tập 43 Trang 26 SGK

Đề bài

Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn phân số:

\dpi{100} \textbf{a})\frac{7}{21}+\frac{9}{-36}\, \, \, \textbf{b})\frac{-12}{18}+\frac{-21}{35}\, \, \, \textbf{c})\frac{-3}{21}+\frac{6}{42}\, \, \, \textbf{d})\frac{-18}{24}+\frac{15}{-21}

Bài giải 

Tương tự như bài 42, nếu phân số nào chưa tối giản ta rút gọn, và quy đồng mẫu rồi mới cộng 2 phân số với nhau.

Câu a)

\dpi{100} \frac{7}{21}+\frac{9}{-36} = \frac{1}{3}+\frac{-1}{4} = \frac{1.4}{12} + \frac{-1.3}{12} = \frac{4+(-3)}{12} = \frac{1}{12}

Câu b)

\dpi{100} \frac{-12}{18}+\frac{-21}{35} = \frac{-2}{3}+\frac{-3}{5} = \frac{-2.5}{15} +\frac{-3.3}{3.5} = \frac{-10}{15}+\frac{-9}{15} = \frac{-19}{15}

Câu c)

\dpi{100} \frac{-3}{21}+\frac{6}{42} = \frac{-1}{7} + \frac{1}{7} = \frac{(-1 +1)}{7}=\frac{0}{7} = 0

Câu d)

\dpi{100} \frac{-18}{24}+\frac{15}{-21} = \frac{-3}{4} + \frac{-5}{7} = \frac{-3.7}{28} + \frac{-5.4}{28} = \frac{-21}{28} + \frac{-20}{28} = \frac{-41}{28}

Bài Tập 44 Trang 26 SGK

Đề bài

Điền dấu thích hợp (<, > ,=) vào ô vuông:

\dpi{100} \mathbf{a})\frac{-4}{7} + \frac{3}{7}\square -1\, \, \, \mathbf{b})\frac{-15}{22} + \frac{-3}{22}\square\frac{-8}{11}\, \, \, \mathbf{c})\frac{3}{5}\square \frac{2}{3}+\frac{-1}{5}\, \, \mathbf{d})\frac{1}{6} + \frac{-3}{4}\square \frac{1}{14}+\frac{-4}{7}

Bài giải 

Câu a)

\dpi{100} \frac{-4}{7} + \frac{3}{7}= -1

Câu b)

\dpi{100} \frac{-15}{22} + \frac{-3}{22} = \frac{(-15) +(-3)}{22}=\frac{-18}{22} = \frac{-9}{11} <\frac{-8}{11}

Câu c)

\dpi{100} \frac{2}{3}+\frac{-1}{5} = \frac{2.5}{15} + \frac{-1.3}{5.3} = \frac{10}{15} + \frac{-3}{15} = \frac{10+(-3)}{15} = \frac{7}{15}

\dpi{100} \frac{3}{5}=\frac{9}{15} \Rightarrow \frac{3}{5}> \frac{2}{3}+\frac{-1}{5}

Câu d)

\dpi{100} \frac{1}{6} + \frac{-3}{4} = \frac{1.4}{24} + \frac{-3.6}{24} = \frac{4}{24} + \frac{-18}{24} = \frac{-14}{24} =\frac{-7}{12}

\dpi{100} \frac{1}{14}+\frac{-4}{7} = \frac{1}{14} + \frac{-8}{14} = \frac{-7}{14}

\dpi{100} \frac{-7}{12} = \frac{-7.7}{12.7} = \frac{-49}{84} \, \, \, v\grave{a}\, \, \frac{-7}{14} =\frac{-7.6}{14.6} = \frac{-42}{84}

Vì \dpi{100} \frac{-42}{84} > \frac{-49}{84}\, \Rightarrow \frac{1}{6} +\frac{-3}{4} > \frac{1}{14} + \frac{-4}{7}

Bài Tập 45 Trang 26 SGK

Đề bài

Tìm x, biết:

\dpi{100} \mathbf{a})\, \, x=\frac{-1}{2}+\frac{3}{4}\, \, \, \, \, \, \, \, \,\mathbf{b}) \frac{x}{5} = \frac{5}{6} + \frac{-19}{36}

Bài giải 

Câu a)

Để tìm được x ta công 2 phân số trên kết qua là giá trị x cần tìm

\dpi{100} \frac{-1}{2}+\frac{3}{4} = \frac{-2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{(-2)+3}{4} = \frac{1}{4} \Rightarrow x = \frac{1}{4}

Câu b)

\dpi{100} \frac{5}{6} + \frac{-19}{30} = \frac{5.5}{30} + \frac{-19}{30} = \frac{25}{30} + \frac{-19}{30} = \frac{25+(-19)}{30} = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}

\dpi{100} \Rightarrow \, \, \frac{x}{5} = \frac{1}{5}\Rightarrow x = \frac{5.1}{5} = 1

Vậy giá trị x cần tìm là x =  1

Bài Tập 46 Trang 26 SGK

Đề bài

\dpi{100} Cho\, \, \, \, x =\frac{1}{2} + \frac{-2}{3}.  Hỏi giá trị của x là những số nào trong các số sau đây.

\dpi{100} a)\frac{-1}{5}\, \, \, \, \, b)\frac{1}{5}\, \, \, \, \, \, c)\frac{-1}{6}\, \, \, \, \, \, \, d)\frac{1}{6}\, \, \, \, \, \, \, \, e)\frac{7}{6}

Bài giải 

Cộng 2 phân số trên sẽ tìm được giá trị x và so sánh với các kết quả.

\dpi{100} \frac{1}{2} +\frac{-2}{3} = \frac{1.3}{6} +\frac{-2.2}{6} = \frac{3}{6} +\frac{-4}{6} = \frac{-1}{6}\dpi{100} \Rightarrow x = \frac{-1}{6}

Vậy đáp án chính xác là đáp án c

Bài giải toán lớp 6 tập 2 còn lại trong chương III – Phần phân số

Bài 6: So sánh phân số

Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài 9: Phép trừ phân số

Bài 10: Phép nhân phân số

Câu hỏi của vào 13/06/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.