Giải toán lớp 6 Tập 2 chương 3 – Bài 4 – Rút gọn phân số – Luyện tập

Bài Tập 20 Trang 15 SGK

Đề bài

Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:

\dpi{100} \frac{-9}{33}; \frac{15}{9;}; \frac{3}{-11}; \frac{-12}{19}; \frac{5}{3}; \frac{60}{-95}

Bài giải 

Để tìm được các cặp phân số bằng nhau, ta rút gọn các phân số đó để tìm được các cặp phân số bằng nhau.

\dpi{100} \frac{-9}{33} = \frac{-9:-3}{33:-33} = \frac{3}{-11}

Theo để bài thì ta có 1 cặp phân số bằng nhau là :

\dpi{100} \frac{-9}{33} = \frac{3}{-11}

\dpi{100} \frac{15}{9} = \frac{15:3}{9:3} = \frac{5}{3}

Vậy phân số \dpi{100} \frac{15}{9} = \frac{5}{3}

\dpi{100} \frac{60}{-95} = \frac{60:-5}{90:-5} = \frac{-12}{19}

Vậy phân số \dpi{100} \frac{60}{-90} = \frac{-12}{19}

Bài Tập 21 trang 15 SGK

Đề bài

Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:

\dpi{100} \frac{-7}{42}; \frac{12}{18}; \frac{3}{-18};\frac{-9}{54}; \frac{-10}{-15}; \frac{14}{20}

Bài giải 

Ta rút gọn từng phân số rồi so sánh các phân số với nhau

\dpi{100} \frac{-7}{42} = \frac{-7:7}{42:7} = \frac{-1}{6} ; \dpi{100} \frac{12}{18} = \frac{12:6}{18:6} = \frac{2}{3} ; \dpi{100} \frac{3}{-18} = \frac{-1}{6}

\dpi{100} \frac{-9}{54} = \frac{-9:9}{54:9} = \frac{-1}{6} ; \dpi{100} \frac{-10}{-15} = \frac{-10:-5}{-15:-5} = \frac{2}{3}\dpi{100} \frac{14}{20} = \frac{14:2}{20:2} = \frac{7}{10}

Sau khi rút gọn kết quả ta thấy được

\dpi{100} \frac{-7}{42} = \frac{-9}{54} = \frac{3}{-18}

\dpi{100} \frac{12}{18} = \frac{-10}{-15}

Phân số \dpi{100} \frac{14}{20} không bằng phân số nào trong để bài.

Bài Tập 22 Trang 15 SGK

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô vuông:

\dpi{100} \frac{2}{3} = \frac{\square }{60}; \frac{3}{4} = \frac{\square }{60}; \frac{4}{5} = \frac{\square }{60}; \frac{5}{6} = \frac{\square }{60}

Bài giải 

Số thích hợp là số nếu rút gọn tử và mẫu sẽ bằng kết quả vế trái. Tùy từng bài tập mà bạn chọn các số cho hợp lý.

\dpi{100} \frac{2}{3} = \frac{40}{60}; \frac{3}{4} = \frac{45}{60}\dpi{100} \frac{4}{5} = \frac{48}{60}; \frac{5}{6} = \frac{50}{60}

Bài Tập 23 Trang 16 SGK

Đề bài

Cho tập hợp A = {0 ; -3 ; 5}. Viết tập hợp B các phân số m/n mà m, n ∈ A. (Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số)

Bài giải

Ta lần lượt lấy 1 số làm từ và 2 số còn lại làm mẫu, làm theo thứ tự cho 3 số. Số nào có mẫu = 0 thì không lấy.

Với số 0 là tử ta được các phân số sau

\dpi{100} \frac{0}{-3}, \frac{0}{5}, \frac{0}{0}

Với số 3 là tử ta được các phân số sau

\dpi{100} \frac{-3}{0}, \frac{-3}{5},\frac{-3}{-3}

Với số 5 là tử ta được các phân số sau

\dpi{100} \frac{5}{0}, \frac{5}{-3},\frac{5}{-5}

Những phân số có mẫu bằng 0 là \dpi{100} \frac{0}{0}, \frac{-3}{0}, \frac{5}{0} thì ta loại bỏ

Vì \dpi{100} \frac{0}{-3} = \frac{0}{5} = 0  Và \dpi{100} \frac{-3}{-3} = \frac{5}{5}

Vậy tập hợp B = \dpi{100} \left \{ \frac{0}{-3} ; \frac{-3}{5};\frac{5}{-3};\frac{5}{5}\right \}

Bài Tập 24 Trang 16 SGK

Đề bài

Tìm các số nguyên x và y biết:

\dpi{100} \frac{3}{x} = \frac{y}{35} = \frac{-36}{84}

Bài giải 

Ta có \dpi{100} \frac{-36}{84} = \frac{-36:12}{84:12} = \frac{-3}{7}

Tách để bài thành 2 phần để tìm x và y

\dpi{100} \frac{3}{x} = \frac{-3}{7}\rightarrow x = \frac{3.7}{-3} = -7

Vậy x = -7

\dpi{100} \frac{y}{35} = \frac{-3}{7} \rightarrow y = \frac{35.(-3)}{7} = -15

Vậy y = -15

Bài Tập 25 Trang 16 SGK

Đề bài

Viết tất cả các phân số bằng 15/39 mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số.

Bài giải 

Ta nhân phân số 15/39 cho các số tự nhiên bắt đầu từ 2, đến khi nào giá trị tử hay mẫu không quá 2 chữ số thì dừng lại.

Rút gọn phân số 15/39

\dpi{100} \frac{15}{39} = \frac{15:3}{39:3} = \frac{5}{13}

\dpi{100} \frac{5}{13} = \frac{10}{26} = \frac{15}{39} = \frac{20}{52} = \frac{25}{65} = \frac{30}{78} = \frac{35}{91}

Bài Tập 26 Trang 16 SGK

Đề bài

Cho đoạn thẳng AB:

toan-lop-6-chuong2- bai 4

Hãy vẽ vào vở đoạn thẳng CD, EF,GH, IK biết rằng

CD = 3/4 AB, EF = 5/6 AB, GH = 1/2 AB, IK = 5/4 AB

Bài giải 

Theo để bài thì đoạn thẳng AB có 12 phần, để chia được độ dài các đoạn thẳng ta nhân 12 cho các đoạn tỉ lệ.

\dpi{100} CD = \frac{3}{4}AB \rightarrow CD = \frac{3}{4}.12 = \frac{3.12}{4} =\frac{36}{4} = 9

Vậy CD bằng 9 phần

\dpi{100} EF = \frac{5}{6}AB \rightarrow EF = \frac{5}{6}.12 = \frac{5.12}{6} = \frac{60}{6} = 10

Vậy EF bằng 10 phần .

\dpi{100} GH = \frac{1}{2}AB \rightarrow GH = \frac{1}{2}.12 = \frac{12}{2} = 6

Vậy GH bằng 6 phần.

\dpi{100} IK = \frac{5}{4}AB \rightarrow IK = \frac{5}{4}.12 = \frac{5.12}{4} = 15

Vậy IK bằng 15 phần, nghĩa là ta phải vẽ thêm 3 phần nữa.

Bài Tập 27 Trang 16 SGK

Đề bài

Đố: Một học sinh đã “rút gọn” như sau:

\dpi{100} \frac{10+5}{10+10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}

Bạn đó giải thích: “Trước hết em rút gọn cho 10, rồi rút gọn cho 5”. Đố em làm như vậy đúng hay sai? Vì sao?

Bài giải 

Đáp án của bạn đó là sai vì. chỉ có tích mới có thể loại bỏ được những số chung của tử và mẫu.

\dpi{100} \frac{10 + 5}{10 + 10} = \frac{15}{20} = \frac{15:5}{20:5} = \frac{3}{4}

Ôn lại kiến thức Rút gọn phân số

Câu hỏi của vào 12/06/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.