Giải toán lớp 6 Tập 2 chương 3 – Bài 3 – Tính chất cơ bản của phân số

Bài Tập 11 Trang 11 SGK

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô vuông:

\dpi{100} \frac{1}{4} = \frac{\square }{\square }    ;                    \dpi{100} \frac{-3}{4} = \frac{\square }{\square }

\dpi{100} 1 = \frac{\square }{2} = \frac{\square }{-4} = \frac{\square }{6} = \frac{-8}{\square } = \frac{10}{\square }

Bài giải 

Với 2 phân số đầu tiên ta chỉ cần nhân tử và mẫu cho 1 số nguyên dương bất kỳ. Như trong bài tập này mình sẽ nhân cho 3.

\dpi{100} \frac{1}{4} = \frac{3}{12} = \frac{9}{36}...

\dpi{100} \frac{-3}{4} = \frac{-9}{12} = \frac{-27}{36}...

Với dãy phân số bắt đầu bằng số 1 ta chỉ cần thêm số vào ô trống sao cho từ và mẫu đểu bằng 1.

\dpi{100} 1 = \frac{2}{2} = \frac{-4}{-4} = \frac{6}{6} = \frac{-8}{-8} = \frac{10}{10}

Bài Tập 12 Trang 11 SGK

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô vuông:

giai-toan-lop-6-phan so- bai3-1

Bài giải 

Như hướng dẫn của bài, các bạn thực hiện các phép tính theo thứ tự dấu mũi tên, tử số và mẫu số nhân hay chia theo thứ tự như đề bài.

Câu a)

\dpi{100} \frac{-3}{6} = \frac{-3:3}{6:3} = \frac{-1}{2}

Câu b)

\dpi{100} \frac{2}{7} = \frac{2.4}{7.4} = \frac{8}{28}

Câu c)

\dpi{100} \frac{-15}{25} = \frac{-15:5}{25:5} = \frac{-3}{5}

Câu d)

\dpi{100} \frac{4}{9} = \frac{4.7}{9.7} = \frac{28}{63}

Bài Tập 13 Trang 11 SGK

Đề bài

Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ:

a) 15 phút  ;    b) 30 phút   ;   c) 45 phút

d) 20 phút ;  e) 40 phút      ; g) 10 phút ;  h) 5 phút

Bài giải 

Thời gian được tính là 1 giờ có 60phút, 1 phút có 60 giây và 1 ngày có 24 giờ. Để tìm được số phút trong để bài chiếm bao nhiêu giờ ta chỉ cần chia số phút đó cho 60.

Câu a )

\dpi{100} \frac{15}{60} =\frac{1}{4}  (h)

Câu b)

\dpi{100} \frac{30}{60} = \frac{1}{2}(h)

Câu c)

\dpi{100} \frac{45}{60} = \frac{3}{4}(h)

Câu d)

\dpi{100} \frac{20}{60} = \frac{1}{3}(h)

Câu e)

\dpi{100} \frac{40}{60} = \frac{2}{3}(h)

Câu g)

\dpi{100} \frac{10}{60} = \frac{1}{6}

Câu h)

\dpi{100} \frac{5}{60} = \frac{1}{12}(h)

Bài giải toán lớp 6 tập 2 còn lại trong chương III – Phần phân số

Bài 2: Phân số bằng nhau

Bài 4: Rút gọn phân số

Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài 6: So sánh phân số

Câu hỏi của vào 11/06/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.