Giải toán lớp 6 Tập 2 chương 3 – Bài 2 – Phân số bằng nhau

Bài tập 6 Trang 8 SGK

Đề bài

Tìm các số nguyên x và y biết:

Câu a ) \dpi{100} \small \frac{x}{7} = \frac{6}{21}

Câu b) \dpi{100} \small \frac{-5}{y} = \frac{25}{28}

Bài giải

Để tìm được giá trị x, y với dạng bài tập này ta tiến hành nhân tử số của phân số này cho mẫu số của phân số kia. Ngắn gọn là nhân chéo 2 giá trị phân số với nhau.

Câu a )

\dpi{100} \small \frac{x}{7} = \frac{6}{21} \Leftrightarrow x.21 = 7.6

\dpi{100} \small 21x = 42 = > x = 42:21 = 2

Câu b)

\dpi{100} \small \frac{-5}{y} = \frac{25}{28} \Leftrightarrow (-5).28 = y.20

\dpi{100} \small (-140) = 20y = > y = (-140) : 20 = -7

Vậy giá trị của y = -7

Bài tập 7 Trang 8 SGK

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô vuông:

toan-lop-6-chương-3-bai-7

Bài giải

Ta đặt các ô vuông cần tìm số thích hợp bằng giá trị x và tiến hành tìm x tương tự như bài tập 6.

Câu a)

\dpi{100} \small \frac{1}{2} = \frac{x}{12} \Leftrightarrow 1.12 = 2.x

\dpi{100} \small x = 12: 2 = 6

Câu b)

\dpi{100} \small \frac{3}{4} = \frac{15}{x}\Leftrightarrow 3.x = 15.4

\dpi{100} \small 3x = 60 \Rightarrow x = 20

Câu c)

\dpi{100} \small \frac{x}{8} = \frac{-28}{32} \Rightarrow 32.x = (-28).8

\dpi{100} \small x = -224 : 32 = -7

Câu d)

\dpi{100} \small \frac{3}{x} = \frac{12}{-24} \Rightarrow 3.(-24) = x.12

\dpi{100} \small x = -72 :12 = -6

Bài tập 8 Trang 9 SGK

Đề bài

Cho hai số nguyên a và b (b ≠ 0). Chứng minh rằng các cặp phân số sau đây luôn bằng nhau:

\dpi{100} \small a) \frac{a}{-b} = \frac{-a}{b}                                       \dpi{100} \small b) \frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}

Bài giải 

Để chứng minh 2 cặp phân số bằng nhau ta sử dụng phép quy đồng 2 phân số.

Câu a)

Ta có a.b = ab (1)

(-a).(-b) = ab (2)

Vì (1) = (2) nên 2 phân số trên bằng nhau.

Câu b)

Ta có (-a).b = -ab (*)

(-b).a = -ab.(**)

Từ (*) và (**) ta suy ra được 2 phân số bằng nhau.

Bài tập 9 Trang 9 SGK

Đề bài

Áp dụng kết quả bài 8 hãy viết mỗi phân số sau đây thành một phân số bằng nó và có mẫu dương:

\dpi{100} \small \frac{3}{-4}; \frac{-5}{-7}; \frac{2}{-9}; \frac{-11}{-10}

Bài giải

\dpi{100} \small \frac{3}{-4} = \frac{-3}{4}

\dpi{100} \small \frac{-5}{-7} = \frac{5}{7}

\dpi{100} \small \frac{2}{-9} = \frac{-2}{9}

\dpi{100} \small \frac{-11}{-10} = \frac{11}{10}

Bài giải toán lớp 6 tập 2 còn lại trong chương III – Phần phân số

Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 4: Rút gọn phân số

Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Câu hỏi của vào 08/06/2018   danh mục: Giải toán.
0 Trả lời
Câu trả lời của bạn
Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.