Giải toán lớp 6 Tập 2 chương 3 – Bài 15 – Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Giải toán lớp 6 – Tập 2 – bài 126 trang 54 SGK

Đề bài Tìm một số, biết:

a) 2/3 của nó bằng 7,2;              b) \dpi{100} 1\frac{3}{7}  của nó bằng -5

Bài giải

Câu a)

Gọi a là số cần tìm, ta có

\dpi{100} a = 7,2 : \frac{2}{3} = 7,2.\frac{3}{2} = \frac{21,6}{2} = 10,8

Câu b)

\dpi{100} a = -5:1\frac{3}{7} = -5:\frac{10}{7} = -5.\frac{7}{10} = \frac{-35}{10} = -3,5

Giải toán lớp 6 – Tập 2 – bài 127 trang 54 SGK

Đề bài

Biết rằng 13,32 . 7 = 93,24 và 93,24 : 3 = 31,08. Không cần làm phép tính, hãy:

a) Tìm một số, biết 3/7 của nó bằng 13,32

b) Tìm một số, biết 7/3 của nó bằng 31,08

Bài giải

Câu a) gọi a là giá trị cần tìm ta có: \dpi{100} a = 13,32: \frac{3}{7} = 13,32.\frac{7}{3} = \frac{13,32.7}{3} = \frac{93,24}{3} = 31,08

Câu b) Theo để bài ta có:

93,24 : 3 = 31,08 => 31,08.3 = 93,24 (1)

13,32 . 7 = 93,24 => 93,24:7 = 13,24 (2)

Từ (1) và (2) ta có:

\dpi{100} a = 31,08 : \frac{7}{3} = 31,08.\frac{3}{7} = \frac{31,08.3}{7} = \frac{93,24}{7} = 13,32

Giải toán lớp 6 – Tập 2 – bài 128 trang 55 SGK

Đề bài Trong đậu đen nấu chín, tỉ lệ chất đạm chiếm 24%. Tính số kilôgam đậu đen đã nấu chín để có 1,2 kg chất đạm.

Bài giải Số kilôgam đậu đen đã nấu chín để được 1,2 kg chất đạm là:

1,2.24% = \dpi{100} 1,2:\frac{24}{100} = = 1,2.\frac{100}{24} = 5(kg)

Giải toán lớp 6 – Tập 2 – bài 129 trang 55 SGK

Đề bài

Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18g.

Bài giải

Lượng sửa trong một chai là:

18 : 4,5% = \dpi{100} 18:\frac{4,5}{100} = 18.\frac{100}{4,5} = 400(g)

Vậy lượng sửa trong 1 chai là 400 g

Giải toán lớp 6 – Tập 2 – bài 130 trang 55 SGK

Đề bài Đố: Đố em tìm được một số mà một nửa số đó thì bằng 1/3?

Bài giải

Ta có 1 nữa là 50% hay bằng 1/2

Hay để bài còn có thể được mô tả như sau: Tìm một số, biết 50% (hay 1/2) của số đó bằng 1/3

Gọi a là số cần tìm, ta có:

\dpi{100} a :2 = \frac{1}{3} \Rightarrow a.\frac{1}{2} = \frac{1}{3}\Rightarrow a = \frac{1}{3}:\frac{1}{2} = \frac{1}{3}.2 = \frac{2}{3}

Vậy số cần tìm là \dpi{100} \fn_cm \frac{2}{3}

Giải toán lớp 6 – Tập 2 – bài 131 trang 55 SGK

Đề bài

75% một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?

Bài giải

Theo như đề bài thì ta tìm chiều dài mảnh vải khi biết 75% một mảnh vải dài 3,75m Chiều dài của mảnh vải là:

3,75 : 75% = \dpi{100} 3,75:\frac{75}{100} = 3,75.\frac{100}{75} = 5(m)

Vậy cả mảnh vải dài 5 m

Câu hỏi của vào 21/06/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.