Giải toán lớp 6 Tập 2 chương 3 – Bài 13 – Hỗn số. Số thập phân, Phần trăm – Luyện Tập

Bài Tập 99 Trang 47 SGK

Đề bài

Khi cộng 2 hỗn số  \dpi{100} 3\frac{1}{5}\, \, \, v\grave{a}\, \, 2\frac{2}{3} bạn Cường làm như sau:

\dpi{100} 3\frac{1}{5} + 2\frac{2}{3} = \frac{16}{5} + \frac{8}{3} = \frac{48}{15} + \frac{40}{15} = \frac{88}{15} = 5\frac{13}{15}

a)Bạn Cường đã tiến hành cộng hai hỗn số như thế nào?

b) Có cách nào tính nhanh hơn không?

Bài giải

Câu a)

Cách mà bạn Cường làm là đổi 2 hỗn số sang phân số rồi cộng 2 phân số lại với nhau rồi đổi phân số ngược lại sang hỗn số

Câu b)

Có 1 cách tính nhanh hơn là:

Ta cộng phần nguyên 2 phân số với nhau rồi cộng riêng phần phân số.

\dpi{100} 3\frac{1}{5} + 2\frac{2}{3} = (3+2)+\left ( \frac{1}{5} + \frac{2}{3} \right ) = 5 + \frac{13}{15} = 5\frac{13}{15}

Bài Tập 100 Trang 47 SGK

Đề bài

Tính giá trị các biểu thức sau:

\dpi{100} A = 8\frac{2}{7} - (3\frac{4}{9} + 4\frac{2}{7})\, \, \, \, \, \, \, \, B = (10\frac{2}{9} + 2\frac{3}{5}) - 6\frac{2}{9}

Bài giải

\dpi{100} A = (8\frac{2}{7} - 4\frac{2}{7}) - 3\frac{4}{9} = 4 - 3\frac{4}{9} = 1-\frac{4}{9} = \frac{5}{9}

\dpi{100} B = (10\frac{2}{9} -6\frac{2}{9} ) + 2\frac{3}{5} = 4 + 2\frac{3}{5} = 6 + \frac{3}{5} = 6\frac{3}{5}

Bài Tập 101 Trang 47 SGK

Đề bài

Thực hiện phép nhân hoặc chia hai hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số:

\dpi{100} a) 5\frac{1}{2}.3\frac{3}{4}\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, b)6\frac{1}{3}:4\frac{2}{9}

Bài giải

Ta làm theo thứ tự các bước như sau:

Đổi các hỗn số thành phân số.

Nhân hoặc chia 2 phân số với nhau.

Đổi phân số thành hỗn số.

Câu a)

\dpi{100} 5\frac{1}{2}.3\frac{3}{4} = \frac{11}{2}.\frac{15}{4} = \frac{165}{8} = 20\frac{5}{8}

Câu b)

\dpi{100} 6\frac{1}{3}:4\frac{2}{9} = \frac{19}{3} : \frac{38}{9} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}

Bài Tập 102 Trang 47 SGK

Đề bài

Bạn Hoàng làm phép nhân  \dpi{100} 4\frac{3}{7}.2 như sau:

\dpi{100} 4\frac{3}{7}.2 = \frac{31}{7}.2 = \frac{62}{7} = 8\frac{6}{7}

Có cách nào tính nhanh hơn không? Nếu có, hãy giải thích cách làm đó.

Bài giải 

Có 1 cách giải bài tập này nhanh hơn là:

\dpi{100} 4\frac{3}{7}.2 = \left ( 4 + \frac{3}{7} \right ).2 = 4.2 + \frac{3}{7}.2 = 8 + \frac{6}{7} = 8\frac{6}{7}

Bài Tập 103 Trang 47 SGK

Đề bài

a) Khi chia một phân số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó cho 2.

Ví dụ. 37 : 0,5 = 37 .2 = 74; 102 : 0,5 = 102. 2 = 204.

Hãy giải thích tại sao làm như vậy?

b) Hãy tìm hiểu cách làm tương tự khi chia một số cho 0,25 ; cho 0,125. Cho các ví dụ minh họa.

Bài giải

Câu a)

Ta có  \dpi{100} 0,5 = \frac{1}{2}   nên khi chia 1 phân số cho 0,5 là chia số số cho 1/2

\dpi{100} x : \frac{1}{2} = x.2

Phép chia thực là là phép nghịch đảo của phép nhân.

Câu b)

Chia một số cho 0,25 thì: 

\dpi{100} x : 0,25 = x:\frac{1}{4} = x.4

Ví dụ: 

\dpi{100} 5 : 0,25 = 5:\frac{1}{4} = 5.4 = 20

Chia một số cho 0,125 thì: 

\dpi{100} x : 0,125 = x:\frac{1}{8} = x.8

Ví dụ: 

\dpi{100} 7 : 0,125 = 7: \frac{1}{8} = 7.8 = 63

Bài Tập 104 Trang 47 SGK

Đề bài

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu %:

\dpi{100} \frac{7}{25};\, \, \, \, \, \, \frac{19}{4};\, \, \, \, \, \, \frac{26}{65}

Bài giải

Để làm nhanh dạng bài tập này các bạn sử dụng máy tính bỏ túi để chia các phân số với nhau nha.

7/25 = 0,28 = 28%,     19/4 = 4,75 = 475%,    26/65 = 0,4 = 40%

Bài Tập 105 Trang 47 SGK

Đề bài

Viết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân:

7%,        45%,         216%.

Bài giải

7%\dpi{100} \frac{7}{100} = 0,07

45%\dpi{100} \frac{45}{100} = 0,45

216%\dpi{100} \frac{216}{100} = 2,16

Xem thêm phần luyện tập 2: Hỗn số, Số thập phân, Phần trăm – Luyện tập 1

Câu hỏi của vào 20/06/2018   danh mục: Giải toán.
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.