Giải toán lớp 6 Tập 2 chương 3 – Bài 13 – Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm – Luyện Tập 1

Bài Tập 106 Trang 48 SGK

Đề bài

Hoàn thành các phép tính sau:

\dpi{100} \frac{7}{9} + \frac{5}{12} - \frac{3}{4} = \frac{7.4}{36} + \frac{5...}{36}-\frac{3...}{36} = \frac{28+...-...}{36} = \frac{16}{36} = \frac{...}{...}

Bài giải

\dpi{100} \frac{7}{9} + \frac{5}{12} - \frac{3}{4} = \frac{7.4}{36} + \frac{5.3}{36}-\frac{3.9}{36} = \frac{28+15 - 17}{36} = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}

Bài Tập 107 Trang 48 SGK

Đề bài

Tính:

\dpi{100} a) \frac{1}{3} + \frac{3}{8} - \frac{7}{12}\, \, \, \, \, b)\frac{-3}{14} + \frac{5}{8} - \frac{1}{2}\, \, \, \, c)\frac{1}{4}-\frac{2}{3} - \frac{11}{18}\, \, \, \, d)\frac{1}{4} + \frac{5}{12} - \frac{1}{13} - \frac{7}{8}

Bài giải

Câu a)

\dpi{100} \frac{1}{3} + \frac{3}{8} - \frac{7}{12} = \frac{8}{24} + \frac{3}{8} - \frac{7}{12} = \frac{8 + 9 -14}{24} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}

Câu b)

\dpi{100} \frac{-3}{14} + \frac{5}{8} - \frac{1}{2}= \frac{-12}{56} + \frac{35}{56} -\frac{28}{56} = \frac{-12+35-28}{56} = \frac{-5}{56}

Câu c)

\dpi{100} \frac{1}{4}-\frac{2}{3} - \frac{11}{18} = \frac{9}{36} - \frac{24}{36} - \frac{22}{36} = \frac{9-24-22}{36} = \frac{-37}{36}

Câu d)

\dpi{100} \frac{1}{4} + \frac{5}{12} - \frac{1}{13} - \frac{7}{8} = \frac{78}{312} + \frac{130}{312} - \frac{24}{312} - \frac{273}{312} = \frac{78 + 130 - 24 - 273}{312} = \frac{-89}{312}

Bài Tập 108 Trang 48 SGK

Đề bài

Hoàn thành các phép tính sau:

Câu a) Tính tổng: \dpi{100} 1\frac{3}{4} + 3\frac{5}{9}

Câu b) Tính hiệu: \dpi{100} 3\frac{5}{6} - 1\frac{9}{10}

Bài giải

Câu a)

\dpi{100} 1\frac{3}{4} + 3\frac{5}{9} = (1+ 3) + \left ( \frac{3}{4} + \frac{5}{9} \right ) = 4 + \left ( \frac{27}{36} + \frac{20}{36} \right ) = 4 + \frac{47}{36} = 5\frac{11}{36}

Câu b)

\dpi{100} 3\frac{5}{6} - 1\frac{9}{10} = 3\frac{25}{30} - 1\frac{27}{30} = 2\frac{55}{30} - 1\frac{27}{30} = 1\frac{28}{30} = 1\frac{14}{15}

Bài Tập 109 Trang 49 SGK

Đề bài

Tính bằng hai cách:

\dpi{100} a) 2\frac{4}{9} + 1\frac{1}{6}\, \, \, \, b)7\frac{1}{8} - 5\frac{3}{4}\, \, \, \, c)4 - 2\frac{6}{7}

Bài giải

Cách tính thứ nhất: chuyển hỗn số thành phân số rồi tính. 

Câu a)

\dpi{100} 2\frac{4}{9} + 1\frac{1}{6} = \frac{22}{9} + \frac{7}{6} = \frac{44}{18} + \frac{21}{18} = \frac{44+21}{18} = \frac{65}{18} = 3\frac{11}{18}

Câu b)

\dpi{100} 7\frac{1}{8} - 5\frac{3}{4} = \frac{57}{8}-\frac{23}{4}= \frac{57}{8} - \frac{46}{8} = \frac{11}{8} = 1\frac{3}{8}

Câu c)

\dpi{100} 4 - 2\frac{6}{7} = \frac{28}{7} - \frac{20}{7} = \frac{8}{7} = 1\frac{1}{7}

Cách tính thứ 2: Cộng phần nguyên với nhau, phần phân số cộng riêng với nhau

Câu a)

\dpi{100} 2\frac{4}{9} + 1\frac{1}{6}= (2+1) + \left ( \frac{4}{9}+\frac{1}{6} \right ) = 3 + \left ( \frac{8}{18} + \frac{3}{18}\right ) = 3 + \frac{11}{18} = 3\frac{11}{18}

Câu b)

\dpi{100} 7\frac{1}{8} - 5\frac{3}{4} = (7 -5) + \left ( \frac{1}{8} - \frac{3}{4} \right ) = 2 +\left ( \frac{1}{8} - \frac{6}{8}\right ) = 2 + \frac{-5}{8} = 2 - \frac{5}{8} = \frac{11}{8} = 1\frac{3}{8}

Câu c)

\dpi{100} 4 - 2\frac{6}{7} = (4- 2) - \frac{6}{7} = 2 - \frac{6}{7} = \frac{8}{7} = 1\frac{1}{7}

Bài Tập 110 Trang 49 SGK

Đề bài

Áp dụng tính chất các phép tính và quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị các biểu thức sau:

\dpi{100} A = 11\frac{3}{13} - (2\frac{4}{7} + 5\frac{3}{13})\, \, \, \, \, \, \, B =(6\frac{4}{9} + 3\frac{7}{11}) - 4\frac{4}{9}

\dpi{100} C = \frac{-5}{7}.\frac{2}{11} + \frac{-5}{7}.\frac{9}{11} + 1\frac{5}{7}

\dpi{100} D= 0,7.2\frac{2}{3}.20.0,375.\frac{5}{28}

\dpi{100} E = (-6,17 + 3\frac{5}{9} - 2\frac{36}{97}).(\frac{1}{3} - 0,25 - \frac{1}{12})

Bài giải

\dpi{100} A = 11\frac{3}{13} - (2\frac{4}{7} + 5\frac{3}{13}) = (11\frac{3}{13} -5\frac{3}{13}) - 2\frac{4}{7} = 6 - 2\frac{4}{7} = 6 - \frac{18}{7} = \frac{24}{7} = 3\frac{3}{7}

\dpi{100} B = (6\frac{4}{9} - 4\frac{4}{9}) + 3\frac{7}{11} = 2 + \frac{40}{11} = \frac{62}{11} = 5\frac{7}{11}

\dpi{100} C= -\frac{5}{7}\left ( \frac{2}{12}+\frac{9}{11} \right ) + 1\frac{5}{7}=-\frac{5}{7} + 1\frac{5}{7} = - \frac{5}{7} + \frac{12}{7} = \frac{7}{7} = 1

\dpi{100} D = 0,7.2\frac{2}{3}.20.0,375.\frac{5}{28} = \frac{7}{10}.\frac{8}{3}.20.\frac{375}{1000} = \frac{70}{28} = \frac{5}{2}

\dpi{100} V\grave{I}\, \frac{1}{3} - 0,25 - \frac{1}{12} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{4}{12} - \frac{3}{12} - \frac{1}{12} = \frac{4-3-1}{12} = 0

Nên tích trên bằng 0( Mọi số nhân với 0 đều bằng 0).

Vậy: \dpi{100} E = (-6,17 + 3\frac{5}{9} - 2\frac{36}{97}).(\frac{1}{3} - 0,25 - \frac{1}{12}) = 0

Bài Tập 111 Trang 49 SGK

Đề bài

Tìm số nghịch đảo của các số sau:

\dpi{100} \frac{3}{7}\, ;\, \, \, \, \, 6\frac{1}{3}\, ;\, \, \, \, \, \frac{-1}{12}\, ;\, \, \, \, 0,31

Bài giải

\dpi{100} \frac{3}{7}\, \, l\grave{a} \, \, \frac{7}{3};   \dpi{100} 6\frac{1}{3} = \frac{19}{3}\, \, l\grave{a}\, \, \, \frac{3}{19};       \dpi{100} frac{-1}{12}\, \, l\grave{a}\, \, \frac{12}{-1} = -12;

\dpi{100} 0,31 = \frac{31}{100}\, \, l\grave{a}\, \, \frac{100}{31}

Câu hỏi của vào 20/06/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.