Giải toán lớp 6 Tập 2 chương 3  – Bài 12 – Phép chia phân số – Luyện tập

Bài Tập 89 Trang 43 SGK

Đề bài

Thực hiện phép chia:

\dpi{100} a) \frac{-4}{12}:2\, \, \, \, \, \, \, b) 24:\frac{-6}{12}\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, c)\frac{9}{34}:\frac{3}{17}

Bài giải 

Câu a)

\dpi{100} \frac{-4}{12}:2 = \frac{-4}{12}.\frac{1}{2} = \frac{-4.1}{13.2} = \frac{-2}{13}

Câu b)

\dpi{100} 24:\frac{-6}{12} = 24.\frac{11}{-6}=-44

Câu c)

\dpi{100} \frac{9}{34}:\frac{3}{17} = \frac{9}{34}.\frac{17}{3} = \frac{3}{2}

Bài Tập 90 Trang 43 SGK

Đề bài

Tìm x, biết:

\dpi{100} a) x.\frac{3}{7} = \frac{2}{3}\, \, \, \, \, b)x:\frac{8}{11} = \frac{11}{3}\, \, \, \, \, c)\frac{2}{5}:x = \frac{-1}{4}

\dpi{100} d)\frac{4}{7}.x - \frac{2}{3} = \frac{1}{5}\, \, \, \, \, e)\frac{2}{9} - \frac{7}{8}.x =\frac{1}{3}\, \, \, \, \, \, g)\frac{4}{5} + \frac{5}{7}:x = \frac{1}{6}

Bài giải

Câu a)

\dpi{100} x.\frac{3}{7} = \frac{2}{3}\, \Rightarrow x = \frac{2}{3}:\frac{3}{7} = \frac{2}{3}.\frac{7}{3} = \frac{14}{9}

Câu b)

\dpi{100} x:\frac{8}{11} = \frac{11}{3}\, \Rightarrow x = \frac{11}{3}.\frac{8}{11} = \frac{8}{3}

Câu c)

\dpi{100} \frac{2}{5}:x = \frac{-1}{4}\, \Rightarrow x =\frac{2}{5} :\frac{-1}{4} = \frac{2}{5}.\frac{-4}{1} = \frac{-8}{5}

Câu d)

\dpi{100} \frac{4}{7}.x - \frac{2}{3} = \frac{1}{5}\, \Rightarrow \frac{4}{7}.x = \frac{1}{5} + \frac{2}{3}\, \Rightarrow \frac{4}{7}.x = \frac{13}{15}\, \Rightarrow x = \frac{13}{15}:\frac{4}{7} = \frac{91}{60}

Câu e)

\dpi{100} \frac{2}{9} - \frac{7}{8}.x =\frac{1}{3}\, \Rightarrow \frac{7}{8}.x = \frac{2}{9} -\frac{1}{3} = \frac{-1}{9}\, \Rightarrow x = \frac{-1}{9}:\frac{7}{8} = \frac{-1}{9}.\frac{8}{7} = \frac{-8}{63}

Câu g)

\dpi{100} \frac{4}{5} + \frac{5}{7}:x = \frac{1}{6}\, \Rightarrow \frac{5}{7}:x = \frac{1}{6} - \frac{4}{5} = \frac{-19}{30}\, \Rightarrow x = \frac{5}{7} :\frac{-19}{30} = \frac{5}{7}.\frac{-30}{19} = \frac{-150}{133}

Bài Tập 91 Trang 44 SGK

Đề bài

Người ta đóng 225 lít nước khoáng vào loại chai 3/4 lít. Hỏi đóng được tất cả bao nhiêu chai?

Bài giải 

Để tính được số chai ta lấy tổng số lít nước chia cho loại chai.

số chai = \dpi{100} 225 : \frac{3}{4} = 225.\frac{4}{3} = 300(chai)

Bài Tập 92 Trang 44 SGK

Đề bài

Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 10 km/h hết 1/5 giờ. Khi về Minh đạp xe với vận tốc là 12 km/h. Tính thời gian Minh từ trường về nhà.

Bài giải

Ta có đoạn đường từ nhà đến trường bằng đoạn đường từ trường đến nhà.

Đoạn đường từ trường đến nhà = vận tốc. thời gian = 10.1/5 = 2(km)

Có đường đoạn đường đi được ta tính được thời gian Minh đi từ trường về nhà.

Thời gian Minh đi từ trường về nhà = 2 : 12 = 1/6 = 10(phút) 

Bài Tập 93 Trang 44 SGK

Đề bài

Tính

\dpi{100} a) \frac{4}{7}:\left ( \frac{2}{5}.\frac{4}{7} \right )\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, b)\frac{6}{7} + \frac{5}{7}:5 -\frac{8}{9}

Bài giải 

Đối với biểu thức tính có nhiều phép tính và dấu ngoặc ta thực hiện như sau:

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước

Nhân chia thực hiện trước, cộng trừ thực hiện sau

Câu a)

\dpi{100} \frac{4}{7}:\left ( \frac{2}{5}.\frac{4}{7} \right ) = \frac{4}{7} : \frac{8}{35} = \frac{4}{7}.\frac{35}{8} = \frac{5}{2}

Câu b)

\dpi{100} \frac{6}{7} + \frac{5}{7}:5 -\frac{8}{9} = \frac{6}{7} + \frac{5}{7}.\frac{1}{5} -\frac{8}{9} = \frac{6}{7} + \frac{1}{7} - \frac{8}{9} = 1 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9}

Ôn tập lại kiến thức bài 12 Phép chia phân số

Câu hỏi của vào 19/06/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.