Giải toán lớp 6 – Phần hình học – Bài 9 – Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Bài Tập 53 Trang 124 SGK

Để bài

Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3cm, ON = 6cm. Tính MN. So sánh OM và MN.

Toán-lop-6-hinh-hoc-bai53

Bài giải

Vì M, N nằm trên tia Ox mà OM = 3cm < ON = 6cm nên M nằm giữa hai điểm O và N.

Ta có: OM + MN = ON suy ra MN = ON – OM = 6 – 3 = 3cm.

Ta thấy: OM = 3cm = MN nên OM = MN .

Bài Tập 54 Trang 124 SGK

Để bài

Trên tia Ox vẽ ba đoạn thẳng OA, OB, OC sao cho OA = 2cm, OB = 5cm, OC = 8cm. So sánh BC và BA.

Toán-lop-6-hinh-hoc-bai54

Bài giải

Vì A, B nằm trên tia Ox mà OA = 2cm < OB = 5cm nên A nằm giữa O và B.

Ta có: OA + BA = OB suy ra BA = OB – OA = 5 – 2 = 3cm

Vì B, C nằm trên tia Ox mà OB = 5cm < OC = 8cm nên B nằm giữa O và C.

Ta có: OB + BC = OC suy ra BC = OC – OB = 8 – 5 = 3cm

Ta thấy BA = 2cm = BC nên BA = BC.

Bài Tập 55 Trang 124 SGK

Để bài

Gọi A, B là hai điểm trên tia Ox. Biết OA = 8cm, AB = 2cm. Tính OB. Bài toán có mấy đáp số?

Bài giải

Vì đề bài không cho viết vị trí 2 điểm A và B nên ta chia 2 trường hợp như sau

Trường hợp 1 : A nằm giữa O và B

Toán-lop-6-hinh-hoc-bai55-1

Thì OB = OA + AB = 8 + 2 = 10cm

Trường hợp 2 B nằm giữa 0 và A.

Toán-lop-6-hinh-hoc-bai55-2

Ta có: OB + AB = OA suy ra OB = OA – AB = 8 – 2 = 6cm

Vậy bài tập 55 có 2 đáp án là OB = 10cm và OB = 6cm.

Bài Tập 56 Trang 124 SGK

Để bài

Cho đoạn thẳng AB dài 4cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 1cm.

a) Tính CB.

b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD = 2cm. Tính CD

Bài giải

Câu a)

Toán-lop-6-hinh-hoc-bai56-1

Trên tia AB có hai điểm B, C mà AC = 1cm < AB = 4cm nên C nằm giữa hai điểm A và B.

Do đó: AC + CB = AB suy ra CB = AB – AC = 4 – 1 = 3cm

Câu b)

Toán-lop-6-hinh-hoc-bai56-2

Điểm D thuộc tia đối của tia BC nên điểm B nằm giữa hai điểm C và D.

Do đó: CD = CB + BD = 3 + 2 = 5cm.

Bài Tập 57 Trang 124 SGK

Để bài

Đoạn thẳng AC dài 5cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC = 3cm.

a) Tính AB.

b) Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = 5cm. So sánh AB và CD.

Bài giải

Câu a)

Toán-lop-6-hinh-hoc-bai57-1

Vì điểm B nằm giữa A và C nên: AB + BC = AC

suy ra AB = AC – BC = 5 – 3 = 2cm

Câu b)

Toán-lop-6-hinh-hoc-bai57-2

Trên tia BC có hai điểm C, D mà BC = 3cm < BD = 5cm nên C nằm giữa hai điểm B và D.

Do đó: BC + CD = BD suy ra CD = BD – BC = 5 – 3 = 2cm

Ta thấy: AB = 2cm = CD nên AB = CD.

Bài Tập 59 Trang 124 SGK

Để bài

Trên tia Ox, cho ba điểm M, N, P biết OM = 2cm, ON = 3cm, OP = 3,5cm. Hỏi trong ba điểm M, N, P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

Toán-lop-6-hinh-hoc-bai59

Bài giải

Vì cả 3 điểm M, N, P đều nằm trên tia Ox mà OM = 2cm < ON = 3cm < OP = 3,5cm

nên điểm N nằm giữa hai điểm M và P.

Bài giải toán lớp 6 còn lại trong chương I – Phần hình học

Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB

Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Phần ôn tập

Sách tập 2 – chương 3: Phân Số

Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Câu hỏi của vào 04/06/2018   danh mục: Giải toán.
Thêm bình luận
  • 0 Trả lời

  • Câu trả lời của bạn
    Khi tham gia trả lời bạn phải đồng ý với các điều khoản trên web site của chúng tôi: privacy policy and terms of service.